6 March 2018
  • Ni all bron un o bob deg (6%) o bobl yng Nghymru adnabod un cymydog
  • Mae gan bobl yng Nghymru ymdeimlad cryfach o berthyn i'w gweithle, i'w cenedl a sir nag i'w cymdogaeth eu hunain

Mae astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan Gymunedau Eden Project ar gyfer Y Cinio Mawr, dathliad mwyaf o gymdogion yn y DU, yn datgelu cryfder perthnasoedd pobl â'u gymdogion yng Nghymru, gan ganfod nad oedd 8 allan o 10 o bobl (84 y cant) yn gallu adnabod eu holl gymdogion mewn llinell heddlu a bod gan lawer o bobl ymdeimlad cryfach o berthyn i'w gweithle na'r stryd maent yn byw ynddo.

Ni allai bron i un o bob deg (6 y cant) o bobl yng Nghymru nodi un cymydog, tra bobl yng Ngogledd Iwerddon yw'r fwyaf tebygol o wybod eu cymdogion gyda dim ond 2 y cant yn dweud na allent nodi un.

Dangosodd yr arolwg o fwy na 4,000 o oedolion y DU fod gan bobl yng Nghymru'r ymdeimlad cryfaf o berthyn i'w sir (60 y cant), i genedl Cymru (58 y cant) a'u tref (59 y cant) yn fwy na'u cryfder sy'n perthyn i'w cymdogaeth eu hunain (43 y cant).

Mae gan weithwyr Cymru teimlad cryfach o berthyn tuag at eu gweithle (67 y cant), eu rhanbarth a'u tref (58 y cant) nag tuag at eu cymdogaeth eu hunain (39 y cant).

Mae gan bobl sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban yr ymdeimlad cryfaf o berthyn i'w cymdogaethau, o'u cymharu â'r rhai sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. I'r gwrthwyneb, mae gan bobl sy'n byw yn Lloegr yr ymdeimlad cryfaf o berthyn i genedl y DU, wedi'i dilyn gan Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon *.

Swydd Efrog a'r Humber sydd â'r ymdeimlad cryfaf o berthyn (68 y cant) nag unrhyw ranbarth arall yn y DU. Dilynir Swydd Efrog yn agos gan y rhai yn yr Alban (66 y cant), Cymru (63 y cant) a Gogledd Iwerddon (60 y cant). Mae gan oedolion yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon teimlad cryfach tuag at ei sir neu ranbarth nag i genedl y DU.

Bydd Y Cinio Mawr - syniad o'r Prosiect Eden wedi ei wneud yn bosibl gan y Loteri Genedlaethol - yn cael ei gynnal eleni ar ddydd Sul 3 Mehefin, gan anelu at guro ffigwr llynedd o 9.3 miliwn o bobl ledled y DU yn cymryd rhan. Mae'r digwyddiad blynyddol yn annog pobl i ddod ynghyd ag eraill yn eu cymdogaethau i rannu bwyd a hwyl. Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan yr Eden Project y llynedd fod 76 y cant o bobl a ymunodd â Chinio Mawr yn teimlo'n agosach at eu cymdogion o ganlyniad, gyda 79 y cant yn cymdeithasu mwy â phobl yn eu cymuned *.

Dywedodd Lowri Jenkins, llefarydd Y Cinio Mawr yng Nghymru: "Mae'r ymchwil yn dangos faint o botensial sydd ar gael i bobl sy'n byw yng Nghymru i ddod i adnabod eu cymdogion yn well, gan ddisodli cymdogaethau anhysbys gyda chysylltiadau agosach a chymunedau cryfach. Mae'r Cinio Mawr yn dod â phobl at ei gilydd ledled Cymru i rannu bwyd, i wneud ffrindiau newydd a chael hwyl. Eleni, ar ddydd Sul 3 Mehefin, gwahoddir pob un person yng Nghymru i ymuno â'u cymdogion mewn Cinio Mawr. Pe bai rhannu paned gydag un person arall, neu gasgliad bach o amgylch bwrdd i rannu rhywfaint o fwyd, gall unrhyw un ddod ynghyd â phobl sy'n byw ar garreg ei drws i ffurfio cysylltiadau newydd. "

Meddai Dawn Austwick, Prif Swyddog Gweithredol y Gronfa Loteri Fawr: "Mae'r Cinio Mawr yn ddigwyddiad blynyddol arbennig iawn sy'n creu ffrindiau newydd a chymdogion agosach. Mae wedi tyfu yn anhygoel, gyda 9.3 miliwn o bobl yn ymuno llynedd. Mae'r ymchwil hwn yn tynnu sylw at angen mentrau o'r fath, sy'n helpu i greu cysylltiadau a chreu cymunedau hapusach. Pan fydd pobl yn dod at ei gilydd, gall pethau gwych ddigwydd - iddynt hwy, eu cymuned ehangach ac yn y pen draw i ni i gyd. Dyna pam ein bod wrth ein bodd i allu cefnogi'r syniad disglair hwn gydag arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. "

Dywedodd y cogydd enwog a Llysgennad Y Cinio Mawr, Ainsley Harriott: "Nid yw'n gyfrinach fy mod i'n caru bwyd. Rwyf wrth fy modd yn ei baratoi, ei goginio a'i weini. Ond y peth rwyf wrth fy modd am fwyd yw ei rannu. Mae'r ymchwil hwn yn dangos pa mor bwysig yw ein bod ni'n cyrraedd ein cymdogion ac nid oes ffordd well o wneud hyn na thrwy fwyd. Does dim rhaid i chi fod yn gogydd gourmet i gynnal Cinio Mawr, dim ond byrbrydau syml a gwahodd eich cymdogion. " 

DIWEDD

Ynglŷn â'r ymchwil

Mae'r holl ffigurau, oni nodir fel arall, yn dod o YouGov Plc. Cyfanswm y sampl oedd 4,253 o oedolion a 2409 o oedolion sy'n gweithio. Cynhaliwyd y gwaith maes rhwng 26ain - 28ain Chwefror 2018. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigurau wedi'u pwysoli ac maent yn gynrychioliadol o holl oedolion y DU (18+ oed).

*Mae gan bobl sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban (54 y cant) yr ymdeimlad cryfaf o berthyn i'w cymdogaethau, o'u cymharu â 48 y cant yn Lloegr a 45 y cant yng Nghymru. I'r gwrthwyneb, mae gan bobl sy'n byw yn Lloegr yr ymdeimlad cryfaf o berthyn i genedl y DU, (59 y cant) ac yna Cymru (58 y cant), yr Alban (48 y cant) a Gogledd Iwerddon (43 y cant).

*Ymchwil blynyddol a gynhaliwyd gan Havas.