Skip to content

10 ffordd o gyflwyno celf i’ch cymuned

I ddathlu ein mis ‘Calon Celf’, mae Jeni, ein Datblygwr Rhwydweithiau Cymunedol, wedi casglu’r deg ffordd orau o fod yn greadigol ac ychwanegu ychydig o liw i’ch cymuned. Os ydych yn awyddus i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r rhain, cysylltwch â ni!

1) Bomiau edau

Mae bomiau edau yn ychwanegu ychydig o liw i’w cymunedau dros nos, a throi ardaloedd llwm a llwyd yn orielau cyhoeddus o gelf tecstilau. Mae dysgu gwnïo yn haws ac eich ymlacio’n fwy na’r disgwyl! Gall fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl, hefyd, trwy grwpiauGwau a Sgwrs’. Gallwch arbed arian trwy ddatod hen siwmperi gwlân neu ofyn i bobl gyfrannu dillad. Does dim un ffordd benodedig o wneud hyn, dim ond eich bod yn aros yn ddiogel ac o fewn y gyfraith a pheidio ag achosi niwed i neb. 

 

Signpost with bobbles hanging

 

2) Arddangosfeydd celf cymunedol dros dro

Mynnwch ysbrydoliaeth gan Wyliau Bwgan Brain, sy’n ffordd wych o annog trigolion i rannu deunyddiau a sgiliau. Gall unrhyw un gymryd rhan, a gall y gymuned gyfan fwynhau’r arddangosfa, sydd yno am wythnos, yn aml. Rhannwch y syniad dros baned, i weld pa ymateb cewch chi. Pan fydd pobl yn dechrau cymryd diddordeb, siaradwch â chynghorydd lleol i gael cyngor a chymorth. 

 

3) Trawsnewidiadau lled-barhaol

Gallwch greu arddangosfa rad trwy ddefnyddio mosaic. Mae crochenwaith a drychau wedi torri yn ddeunyddiau uwchgylchu gwych, ac yn cynhyrchu canlyniadau trawiadol. Os ydych yn trefnu rhywbeth y tu hwnt i’ch stepen drws eich hun, efallai bydd angen caniatâd gan y cyngor lleol a thrigolion lleol.

 

Blue and yellow flower mosaics on brick wall

Mosaic wall mural in Liverpool, Eden Project Communities.jpg

 

4) Peintio wynebau

Mae peintio wynebau bob tro’n boblogaidd mewn digwyddiadau cymunedol, ac mae’n ffordd wych o gynnwys pobl ifanc a chreu celf corff campus dros dro. Os nad ydych chi’n siŵr sut i ddod o hyd i artist lleol, gallwch gysylltu â meithrinfa, ysgol neu ganolfan gymunedol leol, a ddylai fod â digon o awgrymiadau. Neu prynwch baent wyneb a drychau bach fel y gall plant greu eu campweithiau eu hunain!

 

5) Murluniau a graffiti

Chi fydd y Banksy nesaf os trowch eich stryd yn lleoliad lle gall pawb fwynhau celf. Mae graffiti a chelf stryd yn dod yn fwy ac yn fwy poblogaidd mewn cymunedau gwledig, yn ogystal â mewn dinasoedd. Does dim angen i’r gwaith celf fod yn barhaol; mae rhai artistiaid yn creu gweithiau ar ddarnau mawr o bapur gan ddefnyddio paent a dŵr, ac yn gludo’r gwaith celf ar wal, cyn gadael i’r tywydd ei ddileu yn raddol.

Mae gwrth-graffiti yn dod yn fwy poblogaidd erbyn hyn, lle mae’r llun yn cael ei greu trwy dynnu baw o wal i ddatgelu’r dyluniad. Mae’r effeithiau’n gallu bod yn drawiadol dros ben – a gall neb ddweud y drefn wrthych am lanhau wal!

 

Community art mural in Woolwich, Eden Project Communities.jpg

Two women Graffitiing woman's face on a brick wall

 

6) Graffiti mwsogl

Ffordd wyrdd o ychwanegu ychydig o liw i’ch cymdogaeth. Mae canllaw gwych i graffiti mwsogl ar wefan Instructables. Rhowch eich templed ar y wal a defnyddiwch frwsh paent i daenu’r ‘gymysgedd mwsogl’, sef llaeth enwyn, dŵr a siwgr.

 

Moss graffiti, Eden Project Communities.jpg

Graffiti made of moss saying "There's hope for the hopeless."

 

7) Uwchgylchu ac ailgylchu

Gallwch ddefnyddio pob math o eitemau i addurno a bywiogi eich ardal leol. Plannwch flodau mewn tebotau, bagiau llaw, welis, basgedi beiciau a hen duniau paent i ychwanegu lliw at eich stryd. 

 

8) Gweithredu cyhoeddus

Mae arddangosfeydd yn ffordd bwerus ac effeithiol i drosglwyddo neges i’r cyhoedd. Mae gan gelf y gallu i gyrraedd pobl ar lefelau emosiynol dyfnach, a chyfleu’r hyn na allwch ei ddweud gyda ffeithiau plaen. Er enghraifft, yn Nhwrci, daeth cannoedd o bobl ynghyd i ail-beintio’r grisiau enfys, a gafodd eu gorchuddio gan baent llwyd gan yr awdurdod lleol, ar ôl i #resiststeps gyrraedd llawer o bobl ar Twitter. 

 

9) Gŵyl Lliwiau

Mae Holi, yr ŵyl grefyddol Hindŵaidd, wedi ysbrydoli nifer o ddigwyddiadau poblogaidd yn y DU. Mae’r Colour Run yn ddigwyddiad rhedeg-loncian-cerdded 5km sy’n codi arian at nifer o elusennau, a gŵyl lliwiau ar y diwedd, gyda ffrwydradau llachar o bowdwr lliw, i hyrwyddo iechyd a hapusrwydd. 

 

The Colour of Time at Cast Doncaster – photo James Mulkeen, Eden Project Communities 1000px.jpg

Colour bombs thrown into crowd of people covered in paint

 

10) Addurno strydoedd

Mae addurno eich stryd ar gyfer digwyddiadau arbennig fel y Cinio Mawr yn gallu bod yn ffordd ddramatig, chwareus a hwyliog o fod yn greadigol. Gall pobl o unrhyw oedran a gallu wneud bynting, sy’n ffefryn mewn Ciniawau Mawr, a gallwch greu cadwyni papur o hen gylchgronau a thaflenni. Mae’n gwneud tipyn o wahaniaeth!

 

street-party-bunting.jpg

street with bunting

“Mae celf yn gwneud lles i’n cymunedau, ac mae cydweithio artistig yn brofiad sy’n creu cyfeillgarwch. Rydym yn gwneud celf gyda’n gilydd, nid yn unig oherwydd y newidiadau mae’n gallu eu hachosi i’r byd o’n cwmpas, ond oherwydd y ffordd mae’n ein newid ni’n fewnol.”

Tatiana Makovkin, Creative Resistance