Ysgrifennu erthygl

Ysgrifennu erthygl

A woman sat smiling in front of a laptop computer.
Dyma rai argymhellion ar sut i ysgrifennu’r erthygl berffaith i hyrwyddo eich prosiect.

Rydyn ni wrth ein boddau’n clywed am eich prosiectau a’ch digwyddiadau, ac rydyn ni eisiau eich helpu i gynyddu eu proffil. Un ffordd i ni wneud hyn yw cynnwys eich stori, yn eich geiriau eich hun, ar ein blog <link>. Dyma rai argymhellion ar gyfer ysgrifennu'r blog perffaith:

 

Beth yw’r pennawd?

Rhowch deitl i’ch stori a fydd yn gwneud i bobl eisiau ei darllen. Beth am gynnwys rhywbeth sy’n canolbwyntio ar effaith eich digwyddiad neu brosiect? Er enghraifft, “Y Cinio Mawr yn dod â fy nheulu at ei gilydd”.

Y cyflwyniad perffaith

Dechreuwch y stori gyda throsolwg o’ch prosiect neu ddigwyddiad a’r effaith mae wedi ei gael. Pwy neu beth yw ffocws eich stori? Beth sydd wedi cael ei gyflawni? Dim ond rhai brawddegau sydd eu hangen – rhywbeth tebyg i linellau cyntaf erthygl bapur newydd sy’n dal eich sylw, crynhoi’r stori ac yn eich annog i ddarllen mwy. 

Dechrau yn y dechrau

Dywedwch wrthym pam wnaethoch chi benderfynu cynnal y prosiect neu’r digwyddiad. Pa broblem oeddech chi’n ceisio ei datrys neu ba fater oedd dan sylw? Beth oedd eich nod wreiddiol? Beth oedd y prif heriau ar y dechrau?

Beth ddigwyddodd nesaf?

Ewch ymlaen i esbonio sut daeth pethau yn eu blaenau. Pa gamau ymarferol a gymerwyd? Rhaid cynnwys y pethau allweddol rydych chi eisiau eu trosglwyddo i bobl eraill a all fod mewn sefyllfa debyg i chi a sut wnaethoch chi ymdopi â’r pethau da a’r pethau gwael.

Diweddglo hapus

Dewch â phethau i ben trwy sôn am ba wahaniaeth wnaeth eich digwyddiad neu brosiect i’r gymuned. Beth sydd wedi newid? Beth am gynnwys tystiolaeth a geiriau o gefnogaeth gan bobl eraill, fel dyfyniadau gan gymdogion neu unrhyw gydnabyddiaeth gan y wasg leol neu arweinwyr eraill yn y gymuned?

Tacluso

Pan fyddwch wedi ysgrifennu’r drafft cyntaf, gadewch lonydd iddo am ychydig, cyn mynd yn ôl ato ac edrych arno o’r newydd. Ceisiwch dacluso pob dim a chadw’r cyfan yn fyr ac yn gryno – bydd unrhyw beth rhwng 500-800 fel arfer yn ddigon hir. Dilëwch unrhyw eiriau gwag neu ailadrodd. Dangoswch y darn gorffenedig i rywun fydd yn rhoi adborth gonest ichi.

Llafar pob llun!

Mae angen llun gwych i bob stori wych. Os yw’r stori’n sôn amdanoch chi, bydd y darllenwyr eisiau gweld llun hyfryd ohonoch chi - gorau oll os yw’n eich dangos chi ar waith ar eich prosiect neu ddigwyddiad. Sicrhewch fod y llun o ansawdd uchel ac mor eglur â phosibl.

Os ydych yn fwy o gyfarwyddwr ffilmiau dogfen nag awdur, gallwch greu ffilm os dymunwch....