Saith cynllun grantiau a chyllid y gallwch wneud cais amdanynt

Saith cynllun grantiau a chyllid y gallwch wneud cais amdanynt

A pair of hands typing on a computer.
Os ydych yn meddwl y bydd ychydig o arian ychwanegol yn helpu eich digwyddiad i wneud argraff barhaol yn y gymuned, cymerwch gip trwy’r cyfleoedd cyllido a grantiau isod. Nid yw’n rhestr gynhwysfawr, felly byddwn yn eich argymell i chwilio am gyllid hefyd

Cofiwch fod rhai o’r cyfleoedd cyllido hyn yn rhoi grantiau i sefydliadau neu elusennau cofrestredig yn unig, ac mae eraill yn gofyn am rai misoedd o rybudd, neu yn prosesu ceisiadau ar adegau penodol o’r flwyddyn yn unig. I roi’r cyfle gorau i’ch hun, sicrhewch eich bod yn darllen y meini prawf ar y gwefannau unigol yn ofalus, yn teilwra eich cais er mwyn bodloni’r holl feini prawf ac yn gadael digon o amser iddo gael ei brosesu.

​Cronfa Loteri Fawr — Arian i Bawb| £300 - £10,000

Er gwybodaeth, mae ceisiadau’n cymryd tua 8 wythnos i’w hasesu. Byddwn yn eich argymell i gyflwyno eich cais bedwar mis cyn dyddiad dechrau disgwyliedig y prosiect.

 

Meini Prawf

Os ydych yn sefydliad, ysgol, corff iechyd neu’n gyngor tref neu blwyf gwirfoddol neu gymunedol, sydd â chyfrif banc yn y DU dan enw’r sefydliad, sydd angen o leiaf tri o bobl nad ydynt yn perthyn nac yn byw yn yr un cyfeiriad, dylai fod hawl gennych i wneud cais. Bydd hefyd angen dogfen lywodraethu ysgrifenedig e.e. rhestr o reolau, erthyglau cymdeithasu neu gyfansoddiad. Nid ydynt yn cyllido unigolion neu unig fasnachwyr. Mae cyllid ar gael i grwpiau nid er elw sydd â chyfrif banc sy’n gofyn am o leiaf dau o bobl nad ydynt yn perthyn (nac yn byw yn yr un cyfeiriad). 

Ewch i wefan Arian i Bawb am ragor o wybodaeth, neu ffoniwch y Llinell Gymorth Fawr ar 0345 4 10 20 30.

 

 

Sefydliadau Cymunedol yn y DU

Mae Sefydliadau Cymunedol yn y DU yn rheoli ystod o grantiau ac arian a ddarperir yn lleol.
Cysylltwch â’ch Sefydliad Cymunedol lleol i weld a oes rhai sy’n berthnasol
i’ch ardal chi, a pha rai sy’n cyd-fynd â’ch amseru.

Comic Relief – Adeiladu Cymunedau Cryfach

Meini Prawf Sylfaenol

Caiff grantiau eu gwobrwyo i gynorthwyo gwaith lle mae tystiolaeth glir o effaith fuddiol barhaol ar fywydau pobl sydd wedi eu hallgàu neu sy’n ddifreintiedig.

 

  • Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau neu sefydliadau bach, lleol, sydd â dealltwriaeth glir o anghenion eu cymuned, ac sy’n gweithredu i fynd i’r afael â’r anghenion hyn.

Y broses ymgeisio

Cysylltwch â’ch sefydliad neu’ch ariannwr cymunedol lleol i ddarganfod dyddiadau cau a gweithdrefnau ymgeisio lleol.

 

Mi fydd cyfnodau lle bydd y rownd grantiau yn cau dros dro, felly gwiriwch yn gynnar.

Ewch i dudalen Comic Relief  ar wefan Sefydliadau Cymunedol y DU am ragor o wybodaeth.

 

Sefydliad Cymunedol Quartet | Hyd at £2000

Sefydliad Cymunedol Quartet (ar gyfer Bryste, Caerfaddon,  Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf a De Swydd Gaerloyw) – hyd at £2000

Meini Prawf Sylfaenol

Ar gyfer elusennau cymunedol a grwpiau gwirfoddol bach yng Ngorllewin Lloegr sy’n gwella bywydau pobl leol difreintiedig neu unig.

Weithiau maen nhw’n canolbwyntio ar ariannu mathau penodol o weithgareddau – edrychwch ar y wefan am ragor o fanylion.

Y broses ymgeisio

  • 6 wythnos — mae’n rhaglen dreigl, sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Ewch i wefan Sefydliad Cymunedol Quartet am ragor o wybodaeth.

 

 

Cefnogi Cymunedau Gogledd Iwerddon

Mae Cefnogi Cymunedau Gogledd Iwerddon yn darparu gwybodaeth cyllid cymunedol ar eu gwefan i gynorthwyo cyfraniadau cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth.

Cronfa Pobl a Chymunedau yr Alban

Meini Prawf Sylfaenol

  • Wedi ei thargedu at landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a chyrff angori cymunedol eraill, fel ymddiriedolaethau datblygu cymunedol.
  • Cynorthwyo’r sefydliadau cymunedol hyn i dyfu a chryfhau trwy gyflwyno canlyniadau i fodloni ac ymateb i ddyheadau eu cymunedau.

Y broses ymgeisio

  • Ei nod yw dod i benderfyniad o fewn 10 wythnos o dderbyn cais cyflawn.

Ewch i wefan Llywodraeth yr Alban am ragor o wybodaeth.

Cyllid yr Alban

Lansiodd Cyngor yr Alban dros Sefydliadau Gwirfoddol Funding Scotlandyn 2014, sef teclyn ar-lein rhad ac am ddim sy’n eich helpu i ddod o hyd i’r math iawn o gyllid ar gyfer eich grŵp cymunedol, elusen neu fenter gymdeithasol. Mae dros 800 o gyfleoedd cyllido ar gyfer yr Alban yn eu catalog. 

Sicrhewch eich bod yn ein dilyn ar Twitter Facebook i gael y newyddion diweddaraf ynghylch cyfleoedd cyllido eraill.