Cefnogi ein gilydd

Fel y gwyddoch, dy ni’n caru dod at ein gilydd gyda phobl gymunedol - mae bod yn rhan o'r Rhwydwaith yn golygu bod yn rhan o rywbeth mwy. Mae'n lle ble gallwn gefnogi ein gilydd a theimlo bod cefnogaeth ar gael, lle i rannu cyngor a syniadau, i ddysgu pethau newydd ac i greu cysylltiadau. Mae'r cysylltiadau hynny yn helpu i adeiladu grwpiau o gefnogaeth yn ystod adegau anodd, fel yr un sy'n ein hwynebu nawr.

Bydd y sawl ohonom sy'n cefnogi ein cymunedau yn wynebu nifer o heriau, penderfyniadau anodd a siom ar hyn o bryd - mae'n teimlo fel act falansio yn cadw pobl yn iach a ddiogel tra’n wneud yn siŵr fod pawb yn teimlo’n gysylltiedig, a falansio rhedeg ein prosiectau i gefnogi eraill wrth ofalu am ein hunain a'n teuluoedd ar yr un pryd. Mae gorfod meddwl yn fwy creadigol fyth a gweithredu'n gyflym yn cymryd llawer iawn o egni ac yn aml, mae'n gwneud i chi feddwl a ydych chi wedi gwneud digon.

Rydyn ni yn rhwydwaith sy'n dod at ein gilydd mewn mannau cymunedol, prosiectau lleol neu neuaddau pentref. Yn yr oes dros dro hon o gadw pellter cymdeithasol, sut gallwn ni barhau i wynebu heriau gyda'n gilydd a chynyddu ein gwydnwch ein hunain?

Rhaid gohirio digwyddiadau wyneb yn wyneb y rhwydwaith dros dro, felly mae'n bwysig cadw cysylltiad rhwng yr holl gefnogwyr er mwyn cadw'r ysbryd cymunedol i fynd yn ystod y cyfnod hwn a allai fod yn ingol.

Hyd yn hyn rydym wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd ar-lein rheolaidd yn y cyfamser bob amser cinio dydd Mercher, 12.30 – 2yh.

Bob yn ail wythnos byddwn yn thema'r sesiwn o amgylch pwnc / her berthnasol y gallwn fynd i'r afael â hi gyda'n gilydd, tra bydd yr wythnosau bob yn ail yn cael eu cadw ar agor ac yn anffurfiol fel cyfle i gysylltu gyda'n gilydd, cynnig cefnogaeth i'n gilydd ac i gymryd anadl ddofn! Rydym hefyd yn estyn allan at ein rhwydwaith o ddarparwyr gweithdai a siaradwyr gyda'r nod o greu rhaglen o sgyrsiau a gweithdai ar-lein yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gan ddechrau ar 1 Ebrill, rydym yn dechrau gyda’r pwnc perthnasol iawn sef ‘Math Gwahanol o Gysylltiad: Symud eich Gweithgaredd Cymunedol Ar-lein’.

Os nad ydych erioed wedi defnyddio Zoom o'r blaen (yn hollol rad ac am ddim i'w lawrlwytho), dyma fideo bach braf wedi'i wneud gan grŵp sy'n gyfeillgar i ddementia, gan gynnig canllaw gweledol cam wrth gam ar ymuno â galwad a chanfod eich ffordd o gwmpas.

Dyma'r sesiynau cyntaf rydyn ni wedi'u cynllunio hyd yn hyn, ond daliwch i sgwrsio â ni ar ein Grŵp Rhwydwaith Facebook i roi gwybod i ni pa themâu eraill yr hoffech chi eu harchwilio gydag eraill, a chadwch lygad ar ein gwefan am ragor o bynciau wrth i ni eu cadarnhau.

Ar ôl i chi gofrestru unwaith i ymuno â'r galwadau hyn, nid oes angen i chi wneud hynny eto ac wedyn gallwch ymuno ag unrhyw un sydd o ddiddordeb i chi;

  • Dydd Mercher 1 Ebrill 12.30 – 2yh: Symud eich Gweithgaredd Cymunedol Ar-lein (Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y cyfarfod hwn (ac eraill):
  • Dydd Mercher 8 Ebrill 12.30 – 2yh: Gofalu amdanoch Chi (i ofalu am eraill)
  • Dydd Mercher 15 Ebrill 12.30 – 2yh: Thema i'w cadarnhau
  • Dydd Mercher 22 Ebrill 12.30 – 2yh: Gofalu amdanoch Chi (i ofalu am eraill)
  • Dydd Iau 23 Ebrill am 6.30yh – Ysbryd Cymunedol Cysylltiedig ledled Cymru

Grwpiau Facebook.