Cefnogi

Mae gwahanol grwpiau yn ein cymuned mewn mwy o berygl ac mae unigrwydd cymdeithasol ac unigedd yn bryderon i bobl o bob oedran.

Tra bod cadw cysylltiadau rhwng cymdogion yn hanfodol, mae isadeiledd lleol cyfredol ac elusennau wedi'u hen sefydlu ac yn barod i gefnogi pobl agored i niwed a/neu ynysedig.

Cofiwch, mae'n bosib nad yw'n amlwg pwy yw'r 'bobl agored i niwed' yn eich ardal - nid yw'n golygu pobl hŷn neu'r sawl gydag anabledd gweladwy yn unig. Meddyliwch am bobl, o bob oedran, sy'n byw ar eu pennau eu hunain, sydd â chyflyrau iechyd eraill neu nad sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf.   

Dyma sut gallwch chi gefnogi pobl agored i niwed neu ynysedig yn eich cymuned...GWIRFODDOLWCH  light blue

Mae digonedd o ffyrdd y gallwch gyfrannu eich help, gan gynnwys trwy wirfoddoli:

Light blue arrow

Gwirfoddolwch i gefnogi'r frwydr yng Nghymru.

Light blue arrow

Mae Gwirfoddoli Cymru yn trefnu gwirfoddoli.

Light blue arrow

Mae yna wybodaeth ar gyfer elusennau a sefydliadau gwirfoddol ar CGGC.

Light blue arrow

 Cofrestrwch i alw pobl unig ac ynysedig trwy Re-engage

Light blue arrow

 Ymunwch â chynllun gwirfoddolwyr cymunedol wrth gefn Y Groes Goch Brydeinig.

Sbectrwm Gwirfoddoli

Mae cefnogi pobl, bod yn gymdogol a rhoi eich amser i le neu achos rydych chi'n angerddol am yn cysylltu pobl a chymunedau ac yn gwneud cymdeithas yn gryfach. Mae'r adroddiad byr hwn yn sôn am y gwahaniaeth rhwng gwirfoddoli 'ffurfiol' ac 'anffurfiol', a gwerth y ddau.

FFYRDD ERAILL O HELPU light blue

Dyma rhai ffyrdd y gallwch helpu pobl yn eich cymuned: 

Light blue arrowRhoddwch fwyd i'ch banc bwyd lleol.   Mae angen cefnogaeth a chyflenwadau sylfaenol mwy nag erioed.   Chwiliwch am fanc bwyd lleol y Trussell Trust yma, mae'n bosib bod yna rai eraill yn eich ardal chi hefyd, gofynnwch beth sydd eu hangen arnynt fwyaf - ac ystyriwch roi rhodd ariannol os gallwch chi. 

Light blue arrowGallwch hefyd rannu bwyd dros ben gyda chymdogion gan ddefnyddio ap OLIO.

Trussell Trust food bank image

Light blue arrowRhoddwch i apêl Coronafeirws yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol, i helpu cymunedau sy'n eu cael hi'n anodd ledled y DU. 

Light blue arrowCadwch mewn cysylltiad gyda ffrindiau, aelodau o'r teulu a chymdogion.   Cysylltwch â nhw'n aml i weld sut maen nhw. Codwch y ffôn, anfonwch lythyr neu defnyddiwch alwad fideo os gallwch chi. Dyma rhai ffyrdd eraill y gallwch chi gadw mewn cysylltiad.

Light blue arrowMae gan yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd rai awgrymiadau gwych ar sut i helpu pobl unig neu ynysedig a effeithir arnynt gan Covid-19.

Light blue arrowMae dros 15 miliwn o bobl naill ai ddim ar-lein neu'n methu bod ar-lein yn rheolaidd. Mae Community Organisers wedi lansio ymgyrch i greu'r rhwydwaith diwifr agored, mwyaf, am ddim i'w defnyddio ar gyfer cymunedau yn ystod achosion o Covid-19, gallwch ddarganfod mwy am #OperationWiFi yma.

Light blue arrowMae gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth adnoddau i helpu pobl sy'n cymryd eu Camau cyntaf ar-lein ac mae gan Get Safe Online gyngor ar sut i osgoi sgiâmiau a chadw'n ddiogel tra bod mwy ohonom ar-lein am fwy o amser yn gweithio neu'n cymdeithasu. 

Light blue arrowMae OLIO wedi lansio #Cook4Kids i helpu sicrhau na fod unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd tra bod yr ysgolion ar gau. Beth am gymryd rhan!

AWGRYMIADAU AR GYFER CEFNOGWYR light blueOs ydych chi'n gwirfoddoli neu'n bwriadu gwneud, mae'n bwysig eich bod yn cymryd eich diogelu eich hun ac eraill o ddifrif. Dyma rhai pethau i'w cofio:

Light blue arrowPeidiwch â datgelu gwybodaeth bersonol (amdanoch chi neu bobl eraill) heb ganiatâd. 

Light blue arrowRhowch wybod i deulu a ffrindiau am eich cynlluniau. 

Light blue arrowCadwch yn ddiogel; peidiwch â mynd i gartrefi pobl eraill a chadwch o leiaf 2 fetr i ffwrdd o bobl eraill. 

Light blue arrowOs ydych chi'n poeni am blentyn neu oedolion agored i niwed, rhowch wybod i wasanaethau cymdeithasol neu ffoniwch 999. 

Light blue arrowDyma ychydig wybodaeth ddefnyddiol ar ddiogelu gan The National Food Service ar gyfer grwpiau sy'n cefnogi ei gilydd yn ystod Covid-19. 

Pwysicach oll; Gofalwch ar ôl eich hun - cofiwch fwyta, yfed, cysgu ac ymarfer corff. Bydd yn eich helpu i gadw'n iachus ac i gefnogi eraill. 

Cross image

Doctors of the World UK, have created Coronavirus resources and guidance based on the government’s updated advice and health information, in 21 different languages. 

Mae cefnogi pobl, bod yn gymdogol a rhoi eich amser i le neu achos rydych chi'n angerddol am yn cysylltu pobl a chymunedau ac yn gwneud cymdeithas yn gryfach. Mae'r adroddiad byr hwn yn sôn am y gwahaniaeth rhwng gwirfoddoli 'ffurfiol' ac 'anffurfiol', a gwerth y ddau.