Trefnu Cinio Mawr

A group celebrating on their street next to a long table with food.

Y Cinio Mawr yw dathliad blynyddol y DU i gymdogion. Bob blwyddyn ym mis Mehefin, ers i’r syniad ddechrau yn 2009, mae miliynau o bobl dod ynghyd â’u cymdogion mewn gweithred fawr o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl.

Gall Cinio Mawr fod yn unrhyw beth – grŵp bach yn dod at ei gilydd mewn gardd, parc neu ardd ffrynt, neu barti mwy gyda byrddau yng nghanol eich stryd. Nid yw dydd Sul cyntaf mis Mehefin yn ymarferol ar gyfer pob cymuned, felly croeso i chi drefnu un unrhyw bryd.

 Y syniad y tu ôl i hyn yw bod dechrau’n syml gyda Chinio Mawr yn gallu arwain at bob math o gyfeillgarwch, syniadau a phrosiectau. Mae’n dod â phobl at ei gilydd i siarad – a gyda chwpwl o unigolion creadigol, gall arwain at bobl yn gwneud mwy o fewn eu cymunedau, a mynd i’r afael â’r materion sydd o bwys iddyn nhw.

 

Dylai trefnu Cinio Mawr ddim bod yn rhy gymhleth, na gofyn am lawer o adnoddau nac arian: chi sy’n penderfynu pa mor fawr neu fach yw eich cinio. Trwy ddefnyddio’r hyn sydd gennych chi’n barod a gwneud ychydig o waith ymchwil i weld beth gall pobl eraill ei rannu, byddwch yn synnu i weld beth gall pawb ei gynnig. I’ch helpu i ddechrau arni, dyma ein hargymhellion ar gyfer trefnu Cinio Mawr:

Penderfynu ar leoliad

Gallwch gynnal eich Cinio Mawr yn unrhyw le: mewn stryd, gardd, parc, rhandir, ysgol neu ganolfan gymunedol. Sicrhewch eich bod yn cael y caniatâd perthnasol yn gyntaf. Dyma ein canllaw defnyddiol ar gyfer cau eich ffordd - ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gadael digon o amser!

Dewis dyddiad

Y dydd Sul cyntaf ym mis Mehefin yw’r diwrnod Cinio Mawr ledled y DU bob blwyddyn, ond gallwch gynnal Cinio Mawr pryd bynnag sy’n addas i chi a’ch cymuned.

 Ymunwch â’r hwyl ar ddyddiad gwahanol, neu beth am gynnal cinio fin nos? Os ydych chi neu’ch cymdogion yn ymprydio yn ystod Ramadan, neu’n gweithio patrymau gwaith afreolaidd, bydd cinio fin nos yn dod â phobl at ei gilydd pan mae’n tywyllu, a gallwch wledda i’r oriau mân!

Gweld pwy fydd eisiau dod

Penderfynwch a ydych chi’n mynd i gadw pethau o fewn eich stryd; pobl o fewn ardal benodol, fel cod post, neu bawb sy’n defnyddio arosfan bws penodol; neu grŵp sy’n cael ei gysylltu gan achos, fel clwb chwaraeon neu grŵp addoli.

Gallwch greu posteri a thaflenni llachar a chyfeillgar a’u dosbarthu o gwmpas y gymuned. Gwnewch wahoddiadau i weld pwy sydd eisiau dod, neu rhowch ddolen i dudalen digwyddiad ar Facebook  neu EventBrite i gael syniad o’r niferoedd, ond peidiwch ag anghofio siarad â phobl hefyd. Ceisiwch wahodd cymaint o bobl â phosibl yn bersonol, a gofynnwch iddyn nhw ledaenu’r neges. Trwy wneud hyn, byddwch yn debygol o ddarganfod pobl sydd eisiau eich helpu i drefnu, hefyd! Peintio wynebau, offer sain neu bobi cacen Cinio Mawr anferth – does wybod pa ddoniau disglair sy’n llechu yno, gall pawb gymryd rhan!

Yn y cyfnod cyn y diwrnod mawr, gall trefnwyr newydd Ciniawau Mawr gofrestru i dderbyn pecyn Cinio Mawr am ddim, sy’n cynnwys eitemau defnyddiol fel posteri a gwahoddiadau.

Trefnu’r bwyd

Cadwch bethau’n syml. Mae dod â’ch picnic eich hun yn opsiwn da, gan nad yw’n gofyn am lawer o baratoi o flaen llaw, neu gallwch ofyn i bawb ddod ag un peth i rannu. Os gwnewch chi hynny, does dim angen i chi gael cadarnhad o faint o bobl sy’n dod, gan fod digon o fwyd i bawb fel arfer. Edrychwch ar rai o’n ryseitiau poblogaidd syml y mae rhai trefnwyr Ciniawau Mawr wedi eu rhannu gyda chi.

Creu addurniadau

Gallwch greu bynting o ddefnyddiau sgrap, bagiau plastig neu gynnwys eich bocs ailgylchu. Gallwch ofyn i bobl eraill wneud rhannau ohono ac yna gysylltu pob dim at ei gilydd, neu, yn well fyth, dewch at eich gilydd cyn y Cinio Mawr am sesiwn greu addurniadau. Ar y diwrnod, rhowch sialc i’r plant i addurno’r palmant. Ychydig o flodau a rhubanau ac rydych chi’n barod. Cymerwch gip ar rai o’n syniadau addurno syml ac os ydych yn awyddus i roi eich stamp eich hun ar y digwyddiad, gallwch lawrlwytho ein logos yma.

Ychydig o gerddoriaeth

Un ffordd syml o gael ychydig o gerddoriaeth gefndirol yw cael cwpwl o dai i chwarae’r un orsaf radio ac agor y ffenestri i gael sŵn o’ch cwmpas. Gallwch ofyn a oes rhywun yn chwarae offeryn ac yn awyddus i chwarae ychydig o ganeuon – does dim byd gwell nag adloniant byw. Poeni am drwydded? Mae gennym ni gyngor i chi ar ein tudalen cwestiynau cyffredin.

Cefnogaeth yr ardal leol

Peidiwch ag oedi cyn mynd allan i weld beth gall pobl ei gynnig ar gyfer eich Cinio Mawr. Efallai gall caffis, siopau a busnesau lleol fenthyg pethau i chi fel byrddau a chadeiriau, cyfrannu bwyd a diod, neu hyd yn oed gyfrannu gwobrau ar gyfer raffl. Cewch eich synnu gan haelioni pobl leol – yr oll sydd angen ei wneud yw gofyn! Cymerwch gip ar ein llythyr cymorth busnes i’ch helpu i ddechrau arni.

SYNIAD: Peidiwch ag anghofio cysylltu â’r cyfryngau lleol i ddweud beth sydd ar y gweill, fel y gallan nhw eich helpu i ledaenu’r gair.

Tyfu eich pethau eich hun

Mae cael grŵp o arddwyr brwd yn sail i’ch Cinio Mawr yn ffordd wych o ddechrau arni. Gallwch:

 • Drefnu stondin ffeirio planhigion neu lysiau (yr oll sydd ei angen arnoch yw bwrdd, arwydd a blwch cyfrannu arian dewisol)
 • Cynnal cystadleuaeth i weld pwy sydd â’r blodyn haul talaf
 • Cynnig gwobr i’r llysiau cartref mwyaf blasus
 • Addurno byrddau â blodau o’r ardd

Dyma ein canllaw ar gyfer ychwanegu ychydig o liw i’ch stryd trwy blannu blodau.

Codi arian yn eich Cinio Mawr

Mae llawer o bobl yn defnyddio’r Cinio Mawr fel cyfle i godi arian ar gyfer achos sy’n agos at eu calon, ar gyfer grŵp cymunedol neu ased lleol fel ardal chwarae i blant, neu elusen genedlaethol fwy. Cymerwch gip ar ein canllaw codi arian yn y gymuned.

Argymhellion ar gyfer y diwrnod mawr
  • Ceisiwch sicrhau bod eich adloniant, gemau a gweithgareddau yn addas i bawb. Dyma syniadau gwych ar gyfer gemau parti stryd gemau parti stryd ar gyfer pob oedran a gallu.
  • Os oes cerddoriaeth gyda chi, gwnewch yn siŵr ei fod yn amrywiol, ddim yn rhy uchel a heb fynd ymlaen yn rhy hwyr!
  • Trefnwch amser ar gyfer y cinio – bydd yn eich helpu i ddechrau pethau.
  • Gosodwch finiau a gorsafoedd ailgylchu o gwmpas y lle er mwyn gwneud y gwaith glanhau yn haws ac yn fwy effeithiol.
  • Poeni am y tywydd? Dyma ein canllaw ar gyfer trechu’r tywydd ar ddiwrnod y Cinio Mawr.

Tynnwch ddigon o luniau, ac, yn bwysicaf oll, mwynhewch!

 

Ar ôl y parti

Pan fydd y bynting wedi dod i lawr a’r byrddau wedi cael eu rhoi o’r neilltu, cofiwch rannu eich stori. Byddwn ni wrth ein boddau yn clywed pob dim amdano, felly defnyddiwch yr hashnod #TheBigLunch a rhannwch y cyfan ar Facebook, Twitter ac Instagram. Cadwch lygad ar eich blwch e-bost, hefyd, i gymryd rhan yn arolwg blynyddol y Cinio Mawr!

Rhagor o wybodaeth

Chi sy’n penderfynu pa mor fawr neu fach yw eich Cinio Mawr. Os yw’r syniadau hyn wedi rhoi tân yn eich boliau, ewch i’n tudalennau Cinio Mawr i weld y manylion llawn ar gyfer cynnal eich cinio eich hun.