NEWYDDION

Gwersylloedd Cymunedol Ar-lein Am Ddim: peidiwch â cholli allan!

Os oes gennych chi syniad am brosiect cymunedol ond angen help i’w ddechrau, mae ein Gwersylloedd Cymunedol Ar-lein ar eich cyfer chi! Am ddim diolch i gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae'r profiad Gwersyll ar-lein wedi'i gynllunio i helpu pobl ar ddechrau eu taith wirfoddoli i adeiladu eu hyder a'u cysylltiadau defnyddiol â phobl gadarnhaol o wahanol ranbarthau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais

A rhag ofn eich bod ar y ffens ynglŷn â gwneud cais - dyma beth mae pobl sydd wedi bod yn ddweud amdano:Digwyddiadau

Cyfarfod rhwydweithio ar-lein rheolaidd

Mae ein rhwydwaith yma i greu gofodau i bobl gymunedol gefnogi ei gilydd i wneud i bethau da ddigwydd lle maen nhw'n byw.

Byddwn yn cysylltu â galwadau ar-lein bob yn ail fis, ac er y bydd pob sesiwn yn wahanol, byddant bob amser yn sesiynau sgwrsio anffurfiol gyda phobl o'r un anian. Bydd ein galwad nesaf ar ddydd Iau 29 Medi, felly rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur os ydych am gysylltu, rhannu a dysgu ag eraill.

Ymunwch â ni

Cymunedau’n Ymateb ledled Cymru – rhannu straeon, bwyd a chysylltiadau

Yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio gyda phartneriaid hyfryd ledled Cymru, gyda’r nod o rannu straeon a’ch cysylltu â phobl a grwpiau eraill sy’n lleol i chi.

Er y gall rhannu straeon â’n gilydd deimlo fel peth bach, rydym yn gwerthfawrogi rhannu profiadau ac rydym yn gwybod pa mor ysbrydoledig y gall fod i rannu syniadau ac atebion.

Cynhelir y digwyddiadau yn y lleoliadau canlynol:

  • Abertawe ar 15 Hydref
  • Hwlffordd ar 20 Hydref
  • Y Drenewydd ar 27 Hydref
  • Bae Colwyn ym mis Tachwedd (dyddiad i'w gadarnhau)
  • Caerdydd ym mis Tachwedd (dyddiad i'w gadarnhau)

Os hoffech chi rannu eich stori eich hun neu eich grŵp; o'ch llwyddiannau, heriau rydych wedi'u goresgyn, neu hyd yn oed broblemau y mae angen cymorth arnoch o hyd, mewn sgwrs fer arddull TED, cysylltwch â Sam neu Lowri o'r tîm.

Am ragor o wybodaeth ac i fwcio eich lle, cadwch lygad ar ein calendr digwyddiadau, ac ymunwch â'n grŵp rhwydwaith cymunedol ar Facebook.

 

Ariannwr y Mis

Sea Changers

Dyma un ar gyfer ein holl gymunedau arfordirol hardd - mae Sea Changers yn dyfarnu grantiau o hyd at £500 i grwpiau cymunedol neu brosiectau sydd am fynd i'r afael â materion yn ymwneud â chadwraeth forol, a llygredd plastig.

Mae ganddynt hefyd grantiau mwy o hyd at £2,500 ar gael, ond cysylltwch yn gyflym, y dyddiad cau ar gyfer y rhain yw 30 Medi.

Darganfod mwy

Llwyfan ariannu 

Y mis hwn, yn hytrach na rhannu un gronfa, roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhannu llwyfan ariannu gyda chi. Nod ein ffrindiau yn Action Funder yw cysylltu busnesau â phrosiectau cymunedol, i symleiddio cyllid, a'i gwneud hi'n hawdd i bobl ddechrau prosiectau. Os ydych chi'n chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect, efallai y gall hwn helpu.