CHWE FFORDD O GODI ARIAN I'CH CYMUNED

CHWE FFORDD O GODI ARIAN I'CH CYMUNED

P'un a ydych yn codi arian ar gyfer prosiect lleol yn eich cymuned, neu efallai achos neu elusen dramor, mae digonedd o ffyrdd y gallwch ymgysylltu â'ch cymuned leol a chodi arian i wneud y byd yn lle gwell.

A pheidiwch ag anghofio, mae'r Cinio Mawr yn gyfle anhygoel i gyfuno cynlluniau codi arian. Yn 2021, codwyd swm aruthrol o £7.4miliwn mewn Ciniawau Mawr ledled y DU, ac roedd y rhan fwyaf o hwnnw ar gyfer elusennau ac achosion lleol – da iawn chi Giniawyr Mawr!

Dyma chwe ffordd wahanol y gallwch godi arian at achos gwych:

Casgliadau lleol

Y pryd gorau i gasglu arian at eich achos yw mewn digwyddiad cysylltiedig, lle bydd pobl yn gwneud y cysylltiad heb fod angen i chi wneud esboniad hir. Os gallwch chi, gwnewch gyhoeddiad ac esboniwch ar beth fydd yr arian yn cael ei wario ar ddechrau neu ddiwedd eich digwyddiad. Defnyddiwch eich gwirfoddolwyr i helpu, mynnwch rai bwcedi codi arian (wedi'u labelu ag enw'ch achos) ac ewch ati i'w hysgwyd!

 Da gwybod: Os ydych chi yng Nghymru neu Loegr, bydd angen trwydded gan y cyngor lleol i gasglu arian a rhaid i chi fod dros 16 (dros 18 yn Llundain). Os ydych yn yr Alban, dilynwch y ddolen hon. Ac os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon, dilynwch y ddolen hon. 

Rhedeg digwyddiad

Gall digwyddiadau untro eu hunain fod yn ffordd dda o gasglu arian. Gallech godi tâl mynediad, a fyddai'n rhoi syniad i chi faint o bobl sydd eu hangen arnoch i ddod i'r digwyddiad. Mae'n anodd codi tâl am ddigwyddiadau mewn mannau cyhoeddus, oni bai eich bod wedi'i logi fel lleoliad, ond mae rhedeg consesiwn bwyd neu ddiodydd yn ffordd arall o gasglu arian ychwanegol, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfrifo maint eich elw yn gyntaf.

Da gwybod: os ydych yn bwriadu gwerthu alcohol bydd angen ichi wirio a oes angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro arnoch. Mae hyn yn costio £21 ar hyn o bryd ac yn cynnwys digwyddiadau o lai na 500 o bobl, gan gynnwys unrhyw un sy'n helpu i redeg y digwyddiad. Ond nid oes angen trwydded i werthu bwyd! Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn datgan nad yw digwyddiadau un-tro megis partïon stryd fel arfer yn cael eu hystyried yn fusnesau bwyd, felly nid oes unrhyw ffurflenni i'w llenwi. Fodd bynnag, rhaid i chi sicrhau bod unrhyw fwyd a ddarperir yn ddiogel i'w fwyta.

Gweithgareddau noddedig neu godi arian

Mae cael pobl i noddi taith i ddod o hyd i’r Yeti neu groesi anialwch y Gobi yn un ffordd o godi arian, yn enwedig os byddwch yn talu eich costau eich hunain. Ond os ydych yn codi arian ar gyfer eich cymuned eich hun, mae’n gwneud mwy o synnwyr i gadw pethau’n lleol ac yn syml – mae cwis tafarn, raffl, helfa drysor, teithiau beic, sêl cist car a gwyliau yn ffyrdd cymharol hawdd o godi arian.

Gwybodaeth bwysig: Mae rhai gwefannau codi arian fel JustGiving.com yn codi ffi o ganran o’r arian sy’n cael ei godi. Mae Virgin Money Giving 100% nid er elw, ac yn rhoi’r Rhodd Cymorth i gyd i’ch elusen.

Nawdd gan fusnesau

Os ydych chi'n gwneud rhywbeth yn eich cymuned, mae'n debygol y bydd busnesau lleol yn elwa - gallai gwella eich ardal leol eu helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr a'r cwsmeriaid. A thrwy nawdd, gall busnesau dderbyn cyhoeddusrwydd a hysbysebu da (ac wrth gwrs y teimlad cynnes hwnnw maen nhw'n ei gael wrth gefnogi'ch achos). Felly, rhowch gyfle iddynt gymryd rhan a darparu'r modd (taflenni, amseru, hysbysebu ar-lein) i'w helpu i hyrwyddo i'w cwsmeriaid.

Da gwybod: Mae'n well bod yn glir beth rydych chi'n ei gynnig o ran cyhoeddusrwydd — a gwneud hynny'n ysgrifenedig.

Cyllido torfol

Os yw'n brosiect lleol, beth am ofyn i bobl leol ei gefnogi? Mae ‘gofyniad’ penodol i gyllido torfol fel arfer — mae’n well dod o hyd i arian ar gyfer costau rhedeg o rywle arall, ond os oes rhywbeth penodol yr hoffech chi godi arian ar ei gyfer, megis gardd gymunedol, siop, neu barc sglefrio, yna efallai mai cyllido torfol yw’r opsiwn i chi.

 Byddwch yn realistig – os ydych chi’n byw mewn cymuned fach yna peidiwch â disgwyl miloedd o bunnoedd (oni bai bod gennych chi gymdogion anhygoel o hael!).  A gwnewch yn siŵr bod pawb yn gallu gweld y budd; esboniwch ar gyfer beth y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio.

 Mae Crowdfunder yn wefan wych i gychwyn arni. Mae'n eich galluogi i godi arian, profi, dilysu a marchnata'ch syniad - ac adeiladu teyrngarwch.

Cyllido torfol

Os yw'n brosiect lleol, beth am ofyn i bobl leol ei gefnogi? Mae ‘gofyniad’ penodol i gyllido torfol fel arfer — mae’n well dod o hyd i arian ar gyfer costau rhedeg o rywle arall, ond os oes rhywbeth penodol yr hoffech chi godi arian ar ei gyfer, megis gardd gymunedol, siop, neu barc sglefrio, yna efallai mai cyllido torfol yw’r opsiwn i chi.

Byddwch yn realistig – os ydych chi’n byw mewn cymuned fach yna peidiwch â disgwyl miloedd o bunnoedd (oni bai bod gennych chi gymdogion anhygoel o hael!).  A gwnewch yn siŵr bod pawb yn gallu gweld y budd; esboniwch ar gyfer beth y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio.

 Mae Crowdfunder yn wefan wych i gychwyn arni. Mae'n eich galluogi i godi arian, profi, dilysu a marchnata'ch syniad - ac adeiladu teyrngarwch.

Cyfranddaliadau cymunedol

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd o ganiatáu i bobl gael rhan yn eich prosiect. Mae'n gweithio orau ar gyfer asedau cymunedol (tafarndai, siopau, amwynderau eraill neu wasanaethau fel ynni) yn hytrach na digwyddiadau. Efallai y bydd cynnal cynnig cyfranddaliadau yn swnio braidd yn frawychus, ond mae gwefan Microgenius yn galluogi cymunedau i wneud hynny. Er enghraifft, yn Hastings maent yn defnyddio cynnig cyfranddaliadau cymunedol i adfer pier y dref.

 Efallai nad yw dibynnu ar gyllid torfol neu gynigion cyfranddaliadau ar gyfer eich holl gyllid yn realistig, felly os ydych chi’n edrych ar brosiect gweddol fawr, gwasgwch eich dannedd yn dynn i weld a oes cyfleoedd paru arian ar gael.

Da gwybod: Bydd angen i chi sefydlu cymdeithas ddiwydiannol a darbodus a chadw at y rheolau ar gyfer cymdeithasau cydweithredol er mwyn rhedeg cynnig cyfranddaliadau.