Ymateb Gweithredu Cymunedol

Mae Cymunedau Eden Project wedi ymuno ag arweinwyr o wahanol sectorau i lansio'r Ymateb Gweithredu Cymunedol i annog pawb i wneud popeth y gallant i gefnogi eu cymunedau, a phobl fregus ac ynysedig yn benodol yn ystod argyfwng Covid-19.

Crëwyd yr Ymateb Gweithredu Cymunedol oherwydd yr her ddigynsail mae Covid-19 yn ei chyflwyno i bobl ym mhob cymdogaeth yn y DU. Gyda'n gilydd, rydym yn galw ar bawb i gymryd camau a fydd yn helpu cymunedau i ymdopi pan fydd effeithiau'r firws yn taro waethaf. 

Darllenwch y datganiad llawn i'r wasg

Gadewch i ni ddod ynghyd, mor ddiogel â phosib, i gynnal cryder cymunedol a chefnogi'r bobl o'n hamgylch. Lawrlwythwch ein poster am ddim a'i hongian o amgylch eich cymuned, neu rannu ein graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i eraill bod eu gweithrediadau'n bwysig. 

Dywedodd Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymunedau Eden Project: "Mae cefnogaeth gymunedol yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr mewn byd llawn heriau. Ein perthynas gyda phobl sy'n byw gerllaw yw enaid unrhyw gymuned iachus a gall ein helpu i gadw'n hapus ac yn gryf. Mae'n bosib bod anawsterau ar ddod a fydd yn cael effaith uniongyrchol arnom a'r sawl sy'n byw agosaf atom, ond gall ein cymdogion, teuluoedd a ffrindiau ein helpu i'w goresgyn. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn dod ynghyd ac yn gofalu am ein gilydd. Dyna pam rydym yn ymuno â'n ffrindiau a phartneriaid i alw ar bawb yn ein cymuned ehangach i weithredu mewn modd cadarnhaol ac uniongyrchol i gydweithio, cefnogi a gofalu am ein gilydd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod."

Dywedodd Dawn Austwick, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: "Fel ariannwr mwyaf gweithgarwch cymunedol yn y DU, rydym yn gwybod bod bywyd a chysylltiadau cymunedol yn gallu helpu adeiladu rhwydweithiau o gefnogaeth yn ystod cyfnodau anodd. Mae bod yn garedig, cynnig cefnogaeth a meddwl am eraill yn gwneud cymdogaethau a chymunedau'n gryfach gyda'i gilydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer y sawl sydd fwyaf bregus ac ynysedig. Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym yn cefnogi cymunedau i ffynnu, dyna pam rydym yn cefnogi'r alwad hon i weithredu yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod." 

Yn gweithio gyda