Y Cinio Mawr - Effaith

Darganfyddwch pam fod Y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU.

Mae'r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl ynghyd ledled y DU i rannu bwyd a hwyl ar benwythnos cyntaf mis Mehefin bob blwyddyn.

Bu 750,000 o bobl gymryd rhan yn Y Cinio Mawr cyntaf yn ôl yn 2009, ac erbyn hyn mae dros 6 miliwn o bobl o bob ffydd, oedran, ethnigrwydd a chefndir yn dod at ei gilydd bob blwyddyn gyda'u cymdogion i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae ymchwil annibynnol a gynhelir bob blwyddyn yn ein helpu i ddeall effaith Y Cinio Mawr ledled y DU. Dyma rai o ganfyddiadau ymchwil y llynedd.

  • Crëwyd 4.5 miliwn cyfeillgarwch newydd yn ystod Cinio Mawr 2018 yn unig.
  • Dywedodd 82% o'r bobl a fynychodd Cinio Mawr ei bod wedi cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned - mae hynny'n cyfateb i bron 5 miliwn o bobl ledled y DU!
  • Dywedodd bron i 5 miliwn o bobl sydd wedi mynychu Cinio Mawr ei bod wedi helpu pobl i deimlo'n llai unig.
  • Mae pobl sy'n mynychu Cinio Mawr yn dweud eu bod yn ymfalchïo mwy yn eu hardaloedd lleol (78%), yn teimlo'n agosach at eu cymdogion (77%) ac yn fwy hyderus (76%) am gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol o ganlyniad.

O'r sawl sydd wedi trefnu Cinio Mawr:

  • Dywedodd bron 90% ohonynt wrthym fod Y Cinio Mawr yn creu cymunedau cryfach ledled y DU.
  • Dywedodd 94% eu bod yn teimlo bod eu Cinio Mawr wedi dod â phobl o wahanol genedlaethau ynghyd ac roedd 83% yn teimlo bod eu Cinio Mawr wedi dod â phobl o wahanol gefndiroedd ethnig ynghyd.

Roedd 98% yn teimlo y dylai mwy o gymunedau drefnu Cinio Mawr - am argymhelliad!

Mae pob Cinio Mawr yn wahanol, felly i gyd-fynd â'r ystadegau a'r ffeithiau, gofynnom i drefnwyr y Cinio Mawr ddweud wrthym beth sy'n gwneud eu Cinio Mawr yn bwysig iddyn nhw. Dyma'r hyn roedd ganddynt i'w ddweud...

Aeth rhai pobl ati i godi arian yn eu Ciniawau Mawr. Gyda'i gilydd fe godon nhw bron i £8 miliwn, gydag ychydig llai na £6 miliwn o hwnnw wedi'i godi'n benodol ar gyfer achosion lleol neu brosiectau cymunedol.

Mae'r Cinio Mawr yn cyrraedd pob math o gymuned, gyda'r sawl sy'n byw mewn cymunedau mwy difreintiedig yn cyfri am ryw 24% o'n cynulleidfa o'i gymharu â phoblogaeth o 20% yn byw yn yr ardaloedd hynny.

Yr uchelgais o'r cychwyn oedd creu moment arbennig yn y calendr cenedlaethol - 'Diwrnod o Ddiolchgarwch i gymdogion'. Y tu ôl i'r cacennau a'r bynting, mae symudiad cynyddol o bobl gyffredin yn dewis gwneud cysylltiadau a newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau.

Mae'r Cinio Mawr yn darparu platfform syml i ddechrau tyfu pethau eraill, o gyfeillgarwch anffurfiol, hwyl a sgyrsiau ar y diwrnod, i fynd i'r afael â materion cymdeithasol ehangach y gallai gael effaith ar stryd neu gymdogaeth. Â diddordeb? Darganfyddwch fwy a gweld sut gallwch chi gymryd rhan.