Y Cinio Mawr - Effaith

Darganfyddwch pam fod Y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU.

Mae'r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl ynghyd ledled y DU i rannu bwyd a hwyl ar benwythnos cyntaf mis Mehefin bob blwyddyn.

Bu 750,000 o bobl gymryd rhan yn Y Cinio Mawr cyntaf yn ôl yn 2009, ac erbyn hyn mae dros 6 miliwn o bobl o bob ffydd, oedran, ethnigrwydd a chefndir yn dod at ei gilydd bob blwyddyn gyda'u cymdogion i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well.

'Dros y blynyddoedd rydym wedi cael Cinio Mawr, mae wedi cael effaith enfawr ar ein cymuned. Rydyn ni'n adnabod ein gilydd nawr, a baswn i'n dweud bod 70/80% o fy mywyd cymdeithasol nawr wedi'i ganoli o amgylch fy nghymdogion.' Lisa, trefnwr Y Cinio Mawr

Mae ymchwil annibynnol a gynhelir bob blwyddyn yn ein helpu i ddeall effaith Y Cinio Mawr ledled y DU. Dyma rai o ganfyddiadau ymchwil y llynedd.

  • Crëwyd 4 miliwn cyfeillgarwch newydd yn ystod Cinio Mawr 2019 yn unig.
  • Mae pobl sy'n mynychu Cinio Mawr yn dweud eu bod yn ymfalchïo mwy yn eu hardaloedd lleol (73%), yn teimlo'n agosach at eu cymdogion (71%) ac yn fwy hyderus (72%) am gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol o ganlyniad.
  • Dywedodd 92% o drefnwyr wrthym fod Y Cinio Mawr yn creu cymunedau cryfach, a bod 4 miliwn o bobl yn teimlo eu bod yn perthyn mwy yn eu cymuned o ganlyniad i’r Cinio Mawr.
  • Dywedodd 3.8 miliwn o bobl a fynychodd Ginio Mawr ei fod wedi eu helpu i deimlo'n llai unig ac mae 78% yn credu bod eu cymdogaeth yn lle mwy cyfeillgar o ganlyniad.
  • Cododd rhai pobl arian at eu Cinio Mawr. Gyda'i gilydd godwyd £8.2miliwn, gyda 66% o godwyr arian yn dewis elusen neu achos lleol i roi'r arian i.

'Roedd yn ffordd dda o groesawu dau ffoadur o Syria sydd wedi symud i mewn i'n cymdogaeth.' Steven, trefnwr Y Cinio Mawr

Roedd 98% yn teimlo y dylai mwy o gymunedau drefnu Cinio Mawr - am argymhelliad!Yr uchelgais o'r dechrau oedd creu foment yn y calendr cenedlaethol - 'Diwrnod Diolchgarwch i gymdogion'. Y tu ôl i'r teisennau a'r baneri mae symudiad cynyddol o bobl gyffredin yn dewis gwneud cysylltiadau a newidiadau positif yn eu cymunedau.

Mae pob Cinio Mawr yn wahanol, ac mae wir yn cyrraedd pob math o gymuned. Mae'r Cinio Mawr yn darparu platfform syml y gall pethau eraill dyfu arno, o gyfeillgarwch anffurfiol, hwyl a sgyrsiau ar y diwrnod, i daclo materion ehangach a all effeithio stryd neu gymdogaeth.

Rydyn ni mor falch o'r gwahaniaeth mae'r Cinio Mawr wedi'u gwneud i gymunedau ledled y DU, rydyn ni'n gobeithio eich bod chi hefyd.

Ymunwch â ni flwyddyn nesaf er mwyn dod a llawenydd i'ch cymdogaeth, 6-7 Mehefin 2020.