Y Cinio Mawr - Effaith

Mae'r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl ynghyd ledled y DU i rannu bwyd a hwyl ar benwythnos cyntaf mis Mehefin bob blwyddyn.

Does dim amheuaeth bod 2020 wedi bod yn go wahanol i'r hyn roedd unrhyw un wedi disgwyl ond roedd ysbryd cymunedol yn disgleirio'n llachar ym mhob cornel o'r DU mewn nifer o wahanol ffyrdd. Roedd Y Cinio (Digidol) Mawr yn gyfle arbennig i ni ddathlu ein cymunedau ac i ddweud diolch i'n cymdogion, ffrindiau a'r sawl sy'n agos atom am eu cymorth, cefnogaeth a gwenau yn ystod cyfnod anodd.

Mae ymchwil annibynnol a gynhelir bob blwyddyn yn ein helpu i ddeall effaith Y Cinio Mawr ledled y DU. Dyma rai o 'n canfyddiadau…

Er gwaethaf yr anawsterau roedd y DU yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod hwn, bu dros 4 miliwn o bobl gymryd rhan yn Y Cinio Digidol Mawr dros y ffôn, ar-lein neu ar eu stepen drws!

Bu nifer gweithgareddau a digwyddiadau'r Cinio Mawr mwy na dyblu i dros 187,000 ledled y DU gyda mynychwyr yn dweud eu bod eisiau helpu i ddod â'u cymuned at ei gilydd a diolch i gymdogion ac aelodau o'r gymuned am fod yno yn ystod yr argyfwng.

Mae ymchwil y flwyddyn hon yn dweud stori ddiddorol am bwysigrwydd cyswllt cymunedol gyda 91% o fynychwyr yn dweud mai'r Cinio Mawr yw'r union fath o ddigwyddiad sydd ei angen ar bobl yn ystod cyfnod y Coronafeirws; gyda thua 3.6m o fynychwyr yn dweud ei bod wedi helpu rhoi gwên ar wyneb pobl; 84% o fynychwyr yn dweud wrthym ei bod wedi gwneud iddynt deimlo'n llai unig ac wedi helpu i ddod â phobl i wahanol gefndiroedd ethnig at ei gilydd.

Rydym yn credu bod cymunedau cysylltiedig yn gymunedau cryfach a, gyda'n gilydd, ein bod yn fwy parod i wynebu'r heriau lleol a byd-eang o'n blaenau.

Rydym yn hynod falch y bydd effaith Y Cinio Mawr yn cael effaith gadarnhaol, barhaus ar nifer o gymunedau, gyda 85% o fynychwyr yn dweud wrthym fod Y Cinio Mawr wedi helpu creu ymdeimlad cryfach o ysbryd cymunedol, 3.3 miliwn o fynychwyr yn dweud ei bod yn teimlo'n agosach at eu cymdogion a 81% yn dweud eu bod yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol o ganlyniad.

Yr uchelgais o'r cychwyn oedd creu moment arbennig yn y calendr cenedlaethol - 'Diwrnod o Ddiolchgarwch i gymdogion'. Y tu ôl i'r cacennau a'r byntin, mae symudiad cynyddol o bobl gyffredin yn dewis gwneud cysylltiadau a newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau.

Mae pob Cinio Mawr yn wahanol ac mae wir yn gweithio ym mhob math o gymuned.

Mae'r Cinio Mawr yn darparu platfform syml y mae pethau eraill yn tyfu ohono, o gyfeillgarwch anffurfiol, hwyl a sgyrsiau ar y diwrnod i fynd i'r afael â materion ehangach sy'n effeithio ar stryd neu gymdogaeth, ac rydym yn cynnig cefnogaeth barhaus trwy Rwydwaith Cymunedau Eden Project, ein Gwersylloedd Cymunedol a'n cyfres o weithdai ar-lein.

Rydym yn hynod falch o'r gwahaniaeth mae'r Cinio Mawr wedi gwneud i gymunedau ar draws y DU gyfan. Rydym wedi dysgu llawer eleni a tra'n bod yn obeithiol y bydd Y Cinio Mawr yn 'dychwelyd i normal' yn 2021, rydym yn llawn syniadau i barhau i'w wneud yn fwy ac yn well!