#WINTERWARMERS: helpwch godi ysbryd cymunedol y Nadolig hwn

Mae ymgyrch #WinterWarmers Eden Project yn gofyn i bobl gyflawni gweithred o garedigrwydd i godi ysbryd cymunedol y Nadolig hwn wrth i arolwg ddangos bod 40% o oedolion y DU yn teimlo'n bryderus y tymor Nadoligaidd hwn.

Heddiw (dydd Mercher 9 Rhagfyr), mae Cymunedau Eden Project yn lansio ei ymgyrch y gaeaf yn annog pobl i wneud gweithred o garedigrwydd dros y Nadolig wedi i ymchwil newydd ddangos bod mwy na 40% o oedolion yn teimlo'n fwy pryderus ac ofnus.

Mae data gan OnePoll a gynhaliwyd ar ran Cymunedau Eden Prosiect yn dangos bod 63% o oedolion y DU wedi sôn am effaith negyddol emosiynol pandemig parhaus Covid-19, cyfyngiadau symud cenedlaethol a chyfyngiadau cymdeithasol, a dywedodd ychydig dros 40% o oedolion y DU eu bod wedi gweld cynnydd mewn teimladau o gorbryder, pryder neu ofn, blinder a diflastod.

Dywedodd 33% arall eu bod yn teimlo lefel uwch o iselder ac anobaith.

Mae ysbryd cymunedol wedi gostwng yn ôl 29% arall o holl oedolion y DU, sy'n teimlo ei fod yn is nawr nag yn ystod y cyfyngiadau symud cenedlaethol yn y gwanwyn, gyda 26% yn sôn am lefelau is o gefnogaeth, sgyrsiau a chyswllt â chymdogion.

Mae #WinterWarmers yn fenter y Nadolig a lansiwyd gan Cymunedau Eden Project, sy'n arwain ymdrechion Ymateb Gweithredu Cymunedol pandemig Covid-19. Maen nhw'n dweud y bydd nifer o bobl yn ei chael hi'n anodd dros gyfnod yr ŵyl eleni oni bai ein bod ni'n codi ysbryd cymunedol a bod cymdogaeth yn cael ei ailgynnau.

Fel rhan o ymgyrch #WinterWarmers, gwahoddir pobl i gyflawni un o bum gweithred fach o garedigrwydd i helpu i adeiladu ysbryd cymunedol a chefnogi'r rhai o'u cwmpas y Nadolig hwn:

  • Dywedwch helo wrth eich cymdogion a phobl yn y stryd
  • Addurnwch ffenestr ar gyfer y Nadolig i godi calon pobl sy'n mynd heibio
  • Gwnewch a rhannwch anrheg fach i gymydog neu ffrind
  • Cysylltwch â rhywun rydych chi'n eu colli gyda cherdyn, galwad ffôn, neu sgwrs ar-lein
  • Dewch â thipyn o lawenydd i'r gymdogaeth trwy gân - mae Carolau ar y Trothwy yn ffordd wych o wneud hyn!

Nid dyma'r unig ffyrdd y gallwch chi helpu i ddod â rhywfaint o ysbryd Nadoligaidd i'ch cymuned, a gan y bydd miloedd o bobl eleni yn wynebu'r Nadolig ar eu pennau eu hunain am y tro cyntaf oherwydd y cyfyngiadau symud, mae'n bwysig cofio estyn allan at y rheini mewn angen.

Mae Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Prosiect Eden yn credu bod yr ymchwil yn dangos y “pris emosiynol enfawr” o gyfyngiadau cymdeithasol parhaus ac mae'n annog pobl i estyn allan i ddangos caredigrwydd adeg y Nadolig.

Dywedodd: "Mae pobl yn teimlo dan fwy o straen dros y Nadolig - mae'n bosib na fyddan nhw'n gallu gweld anwyliaid, neu mae'n bosib nad ydyn nhw'n teimlo bod ganddyn nhw bobl o'u cwmpas sy'n poeni. Mae yna lawer y gallwn ei wneud, bydd cael sgwrs a chodi gwên gyda phobl sy'n byw gerllaw yn cynyddu'r ymdeimlad o ysbryd cymunedol, yn ailgynnau cymdogaeth a gallai hyd yn oed helpu i leddfu unigrwydd unigolyn."

Mae Ben Brown, 48, o’r Cotswolds, wedi treulio Dydd Nadolig ar ei ben ei hun am bron yr 20 mlynedd diwethaf a dywedodd eleni ei fod yn credu y bydd mwy o bobl yn teimlo effaith colli rhywun annwyl, oherwydd y pandemig, nag mewn blynyddoedd blaenorol.

Dywedodd y rheolwr TG a fydd yn gweld ei ferch ar Ddydd San Steffan: "Rwy'n byw ar fy mhen fy hun ac mae wedi troi'n ddiwrnod arall arferol.  Rwy'n credu bod holl neges yr adeg honno o'r flwyddyn wedi diflannu, a dyw pobl ddim yn galw heibio i weld a yw eu cymdogion yn iawn, a dyw'r ysbryd cymunedol jyst ddim yr un peth.

"Rwy'n credu mai'r amser pan rydych chi'n fwyaf ymwybodol eich bod chi ar eich pen eich hun yw pan fyddwch chi'n codi yn y bore, ond dwi'n meddwl i lawer o bobl mai'r amser pan maen nhw'n sylweddoli, ac mae pobl yn teimlo'n isel iawn, nad oes ganddyn nhw unrhyw deulu yn galw heibio i ymweld neu anrhegion i agor ydyw.

"Bydd miloedd o bobl wedi colli rhywun eleni, a chredaf y bydd eleni'n arbennig o anodd mewn teuluoedd bach, bydd llawer o deuluoedd wedi colli anwyliaid, ac ni fydd Anti Jên yno yn y gornel yn yfed sieri am y tro cyntaf a bydd colled fawr ar eu hôl." 

Mae wedi annog y rheini ar eu pennau eu hunain adeg y Nadolig i fynd ar-lein, a chymryd rhan mewn cwisiau Zoom neu hyd yn oed estyn allan ar gyfryngau cymdeithasol i unrhyw un sy'n teimlo'n unig.

"Rwy'n credu bod unrhyw beth sy'n annog cymaint o bobl â phosibl, mewn cyfarfod Zoom torfol er enghraifft, i gefnogi eraill ar eu pennau eu hunain adeg y Nadolig yn syniad anhygoel, ac mae'n hynod bwysig dal i estyn allan i eraill. Dwi bob amser yn meddwl os galla i roi gwên ar wyneb rhywun arall ddydd Nadolig sydd hefyd yn teimlo'n unig, yna rydw i wedi gwneud peth da," meddai.

Dywedodd Tracey Robbins, Pennaeth Cyflenwi’r DU, Cymunedau Eden Project, sy’n ddylanwadol yn tynnu sylw at yr agenda unigrwydd: "Dydyn ni ddim wedi ein hadeiladu i fod ar ein pennau ein hunain - mae unigrwydd yn niweidiol i'n hiechyd ac yn fwy cyffredin nag erioed. Mae ein data newydd yn ein hatgoffa o'r argyfwng rydyn ni ynddo a pham mae angen ymgyrch #WinterWarmers arnom i'n helpu ni i gadw mewn cysylltiad yn ein cymunedau.

Dywedodd hi: "Mae angen i bobl estyn allan, mynegi diddordeb a dangos ein bod ni'n gofalu am y bobl sy'n byw o'n cwmpas. Mae teimlo ymdeimlad o gysylltiad dynol yn hanfodol i bob un ohonom, ond yn enwedig i'r rhai sy'n byw gydag unigrwydd y Nadolig hwn."

Mae #WinterWarmers yn ymgyrch gan Eden Project Communities, a wnaed yn bosibl gan y Loteri Genedlaethol, i annog pobl i fod yn garedig, cadw mewn cysylltiad, rhannu a chefnogi eraill yn eu cymunedau.

Beth am ymuno gyda ni, mae syniadau ac ysbrydoliaeth i'ch helpu i gychwyn arni ar edenprojectcommunities.com