Proffil Cerddwr - Olivia Cosgrove

 

Llwybr Cerdded: Gogledd Iwerddon

'Mae straeon anhygoel y bobl eraill am eu teithiau, eu syniadau a sut maen nhw'n bwriadu cyrraedd yno wedi fy annog i gario ymlaen, a dilysiad fy mod yn gwneud rhywbeth da.'

Aelod gweithgar iawn o'i chymuned


Mae Olivia Cosgrove, sy'n byw yn Enniskillen yng Ngogledd Iwerddon, wedi treulio llawer o amser yn gweithio gydag elusennau yn ei chymuned a thramor. Wedi hyfforddi fel cyfrifydd gyda KPMG yn Belfast, fe aeth hi ymlaen i weithio yn Rwanda, Malawi a Kosovo, gan arwain amryw brosiectau llwyddiannus gyda gwahanol gyrff anllywodraethol. Yn dilyn cyfnod o waith a ddaeth ar ôl tswnami Indonesia yn 2005, fe ddatblygodd hi'r feddalwedd Donor2Deed sy'n galluogi i roddwyr olrhain sut mae eu harian wedi cael ei wario gan yr elusen o'i dewis, gan roi mwy o dryloywder a chyswllt i'r prosiectau sy'n derbyn y rhoddion.

Un o'i phrosiectau diweddar oedd menter Row the Erne - ble daethpwyd â phobl o bob gallu yn ei chymuned leol ynghyd i adeiladu cwrwgl, cwch traddodiadol pren a chynfas 33 troedfedd wedi'i wneud gan ddefnyddio hen dechnegau i baratoi'r pren, adeiladu'r cwch a choltario'r cynfas. Nod y prosiect yw dod â phobl o bob cefndir ynghyd a chael hwyl ar y dŵr. Dywedodd Olivia wrthym: 'Mae Row the Erne yn grymuso pobl o bob gallu ac oedran i adeiladu a rhwydo cychod traddodiadol ar System Gamlesi Erne. Roedd adeiladu'r cwch yn brofiad gwych ac roedd grŵp arbennig o bobl yn rhan o hyn - ein ffocws nawr yn ei chadw hi ar y dŵr a rhannu'r profiad gydag eraill.'

Sgiliau, ysbrydoliaeth a chysylltiadau

Fe ymunodd hi ag un o Wersylloedd Cymunedol Eden - cynllun cefnogaeth a ariannir gan y loteri sy'n helpu'r sawl sy'n cymryd rhan i ddatblygu sgiliau, dod o hyd i ysbrydoliaeth a chreu cysylltiadau i'w defnyddio mewn prosiectau cymunedol. Wrth siarad am ei hamser yng Ngwersyll Cymunedol Eden, fe ddywedodd hi: 'Rydw i'n teimlo cyswllt cryf gyda gweledigaeth Eden a'r broses o sut gellir torri syniadau mawr i lawr a'u symud ymlaen cam wrth gam, gan wneud y prosiect cyfan yn fwy posib, yn real ac yn gyraeddadwy.'

Aeth hi ymlaen i ddweud: 'Mae straeon anhygoel y bobl eraill am eu teithiau, eu syniadau a sut maen nhw'n bwriadu cyrraedd yno wedi fy annog i gario ymlaen, a dilysiad fy mod yn gwneud rhywbeth da.' Cefais gyfle i amsugno faint o frwdfrydedd sydd gan bobl dros gymryd rhan gydag Eden a pha mor bwerus yw hynny pan mae'n ymwneud ag argyhoeddi eraill o'ch syniadau. Nid oedd ofn arnyn nhw i fod yn arloeswyr, neu efallai bod ofn arnyn nhw, ond nid oedd yn eu stopio!'

Fe ddychwelodd hi adref o Wersyll Cymunedol wedi'i hysbrydoli i roi sinema ar y cwch. Dywedodd Olivia wrthym: 'Rydym erioed yn edrych ar ffyrdd newydd o alluogi mwy o bobl i rannu'r profiad ar y cyd o rwyfo yn y llynnoedd yn ein cwrwgl, rydym yn gobeithio y bydd hefyd yn rhywbeth y bydd cymunedau eraill eisiau ei defnyddio. Trwy hynny, gallwn rannu'r profiad a rhoi ychydig o arian tuag at y gwaith o gynnal a chadw'r cwch hefyd.'