PODLEDIAD Y CINIO MAWR

The Big Lunch podcastCyn y cyfyngiadau symud, roeddem yn brysur yn y stiwdio yn recordio cyfres o bodlediadau ar Y Cinio Mawr gyda'r digrifwr Elis James, y seicotherapydd Lucy Beresford a rhai gwesteion arbennig. Mae'n rheswm gwych i roi'r tegell ymlaen a chael hoe fach!

*Nodwch y recordiwyd y podlediad hwn cyn cyflwyno'r cyfyngiadau symud yn y DU.

Iain Lee

Pennod 1 - Crefft Sgwrsio gydag Iain Lee

Elis James a'r seicotherapydd Lucy Beresford yn siarad ag Iain Lee dros becyn o greision. Wrth i ymchwil a gynhaliwyd gan Y Cinio Mawr ddarganfod bod un person ym mhob pump wedi mynd dros bythefnos heb sgwrs wyneb-yn-wyneb gyda rhywun y tu allan i'w cartrefi, dyma Iain yn rhannu ei awgrymiadau ar dorri'r iâ wrth sgwrsio â phobl. Mae hefyd yn datgelu pam mai gonestrwydd yw'r peth pwysicaf iddo mewn sgwrs, tra bod Lucy yn esbonio buddion iechyd siarad wyneb-yn-wyneb â rhywun, i'n paratoi ar gyfer yr adeg pan fydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol cyfredol yn cael eu llacio. 

Niall Aslam

Pennod 2 - Meistroli Hyder gyda Niall Aslam

Mae Niall Aslam o'r byd teledu yn ymuno ag Elis a Lucy am sgwrs dros rôl selsig ac yn datgelu sut mae ymddangos ar Love Island wedi ei helpu i gael gwared â'i ofn o wrthodiad. Mae ymchwil yn dangos bod chwarter o'r boblogaeth yn dweud bod y pandemig wedi eu gadael yn teimlo'n fregus felly bydd Niall yn rhannu ei brofiadau o gymdeithasu wrth dyfu i fyny gyda syndrom Asperger, tra bod  Lucy Beresford yn esbonio sut mae cael perchnogaeth dros eich hunaniaeth yn gallu eich helpu i gysylltu ag eraill.

Patrick Grant headshotPennod 3 - Creu Cysylltiadau gyda Patrick Grant

Elis James a Lucy Beresford yn sgwrsio gyda beirniad The Great British Sewing Bee, Patrick Grant, wrth iddo esbonio sut mae dysgu gwneud chapatis wedi ei annog i ddatblygu cysylltiadau cymdeithasol â phobl newydd. Mae ymchwil wedi datgelu bod 57% ohonom yn fwy tebygol o ddweud help a stopio am sgwrs wedi i'r cyfyngiadau symud ddod i ben, felly dyma Patrick yn rhannu ei brofiad o sut mae troi cefn ar y diwylliant o gyfleustra wedi ei helpu i gysylltu â phobl yn y byd go iawn. Yn y cyfamser, mae Lucy yn cynnig cyngor ymarferol ar y camau bach y gallwn eu cymryd i wneud ffrindiau newydd a pham bod ein hoff bethau yn gam cyntaf syml.

Gemma StylesPennod 4 - Encilio o'r Byd Digidol gyda Gemma Styles

Gemma Styles yn sgwrsio gydag Elis a Lucy dros ford gaws i drafod effaith cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau digidol ar ein bywydau cymdeithasol ac yn rhoi awgrymiadau defnyddiol i atgoffa ein hunain i gymryd hoe nawr ac yn y man. Mae ymchwil yn dangos bod 44% ohonom yn teimlo bod y cyfyngiadau symud wedi cael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl felly bydd Gemma yn datgelu sut mae hi'n mwynhau cysylltu â phobl yn y byd go iawn yn hytrach na dros y ffôn. Bydd Lucy Beresford yn esbonio pam fod hi'n bwysig gwahanu cyfryngau cymdeithasol o realiti er mwyn cadw iechyd meddwl da.

Mira ManekPennod 5 - Bwyd, bwyd a mwy o fwyd gyda Mira Manek

Elis a Lucy yn sgwrsio gyda'r awdur a chogydd, Mira Manek, dros ddarn o gacen i drafod sut mae coginio yn helpu i ddod â phobl at ei gilydd. Mae ymchwil wedi dangos, yn ystod y cyfyngiadau symud, bod un ym mhob pump ohonom yn poeni am iechyd meddwl rhywun rydym yn ei adnabod, felly dyma Mira yn esbonio sut gellir defnyddio pobi i ddangos i bobl eich bod yn meddwl amdanynt. Yn y cyfamser, bydd Lucy yn trafod effeithiau seicolegol, cadarnhaol derbyn rhoddion pob. Mae Mira hefyd wedi bod yn ddigon caredig i rannu ei rysáit ar gyfer pupurau wedi'u stwffio â chwinoa sbeislyd gyda hadau pwmpen tsili melys, perffaith ar gyfer Cinio Mawr!