Pam bod hyn yn bwysig?

A collection of photos of people enjoying their community.

Ydych chi erioed wedi meddwl a ydych yn mwynhau eich cymuned? Beth yw eich rôl ynddi? Eich dylanwad a’ch effaith?

Rydym yn byw mewn oes ddigidol, lle gallwn gysylltu â’n ffrindiau, ein teulu a’n cydweithwyr o bedwar ban byd mewn chwinciad. Ond beth ydyn ni’n ei wybod am y bobl sy’n byw drws nesaf i ni, neu ochr arall y ffordd? A pha effaith gall adnabod y rheini sydd agosaf aton ni ei gael arnom ni fel unigolion, ar sut rydym yn teimlo am ein hardal leol, ac ar gymdeithas…?

Mae ein perthynas â lle rydyn ni’n byw ac yn gweithio yn cael effaith sylweddol ar ein iechyd a’n hapusrwydd – yn wir, mae pobl yn byw yn hirach os ydynt yn cael cyswllt cymdeithasol yn aml.

Ac nid iechyd yn unig sy’n gwella o ganlyniad i hyn. Nid yw cael cinio gyda’ch cymdogion, er enghraifft, yn ymddangos fel ffordd amlwg o fynd i’r afael â throsedd, lleihau unigrwydd a lleddfu tensiynau yn ymwneud â hil. Ond mae’r bobl sy’n cymryd rhan yn y Cinio Mawr yn dweud eu bod yn teimlo’n llai unig, yn fwy diogel yn eu cymdogaeth a bod pobl o wahanol gefndiroedd yn dod ynghyd ac yn dod yn ffrindiau. Mae’r profiad yn arwain pobl i wneud mwy yn eu cymunedau, gyda nifer o bobl yn sefydlu mentrau newydd, sy’n fuddiol i’r gymuned gyfan.

Rydym yn gwybod y gall cymunedau wedi’u cysylltu oresgyn heriau yn well pan fyddant yn gweithio gyda’i gilydd. Rydym yn cefnogi’r gweithredwyr, y rhai sy’n rhannu gwaith, y rhai sy’n gwneud pethau drostynt eu hunain, sy’n gwneud i bethau da ddigwydd ac yn cymryd camau, does dim ots pa mor fach yw’r camau hynny, oherwydd mae camau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae fy mywyd wedi newid yn gyfan gwbl ers dechrau cymryd rhan

Byddwch yn rhan o’ch cymuned gydag unrhyw un o’r syniadau hyn.