NEWYDDION O GYMRU: MAWRTH

Digwyddiadau

23 Mawrth 10am-4pm, Glanhau traeth Abertawe  

Dewch draw am ddigwyddiad ychydig yn wahanol. Yn ogystal â gwneud ychydig o ddaioni, bydd y digwyddiad hwn (a drefnwyd gan ein ffrind Khaireen Ellyna) yn cynnwys labyrinth traeth, cyn i ni ymgynnull dan do am gyfle i sgwrsio a rhannu ac i gael blas ar goginio a dawnsio o Faleisia! Darganfyddwch fwy am y digwyddiad glanhau'r traeth, yma.

6 Ebrill 11am-4pm, Cymunedau Cryfach - mae mor syml ag ABC!

Eisiau gwybod mwy am Ddatblygiad Cymunedol seiliedig ar Asedau a sut mae'n gweithio mewn gwirionedd? Ymunwch â ni i ddarganfod mwy am theori ac arferion y rhaglen, i gwrdd a chreu cyswllt â phrosiectau ac unigolion cymunedol, ac i adael gan wybod sut mae'n gallu trawsnewid cymunedau. Gallwch gofrestru yma.

17 Ebrill 12am-2pm ac 18 Ebrill 6-8pm, Gweithdy ar-lein: Sut i ddod o hyd i arian, heb lenwi unrhyw ffurflenni

Weithiau mae angen llawer o ariannu arnom, ond ar adegau ychydig yn unig sydd ei angen arnom, neu dim ond digon i roi cynnig ar rywbeth. Mae llawer o ffyrdd o ddod o hyd i gefnogaeth ariannol sydd ddim yn cynnwys ceisiadau ariannu, felly dewch i rannu'ch syniadau ac i ddysgu gan eraill yn y gweithdy am ddim ar-lein hwn.

3 Mai 11am-3pm, Gweithdy byntin a chyfle i rwydweithio

Sut gall byntin ddod â phobl at ei gilydd? Gadewch i ni ddangos i chi! Mae'r digwyddiad hwn yn cyfuno gweithdy gwneud byntin, gyda chyfle i rwydweithio gyda grwpiau cymunedol eraill ac unigolion o'r un meddylfryd o Lanelli. Mae'n cael ei drefnu gan ein ffrindiau yn Llanelli, felly ewch draw i'w tudalen ar Facebook am ragor o wybodaeth.

17 Ebrill, Y Cinio Mawr yn galw heibio Caerdydd

Dros fis Ebrill, byddwn yn teithio ar draws y DU gyda'n harddangosfa ar Y Cinio Mawr, yn rhannu esiamplau o Giniawau Mawr ledled y wlad. Byddwn yng nghanolfan siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher 17 Ebrill - beth am alw heibio am sgwrs.

Ariannu

Dewch o hyd i'r ariannu cywir i chi - Cyllido Cymruind 

Rydych chi'n gwybod fel mae hi, rydych chi'n edrych am ychydig o ariannu ar gyfer eich prosiect neu grŵp cymunedol lleol, rydych chi'n dod ar draws ffynhonnell sy'n edrych yn berffaith i chi, ac yna'n darganfod bod rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig, llenwi ffurflen gais 50 tudalen o hyd ac mae'r grant lleiaf yw £50k! Dyma newyddion da i chi, mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi creu platfform chwilio newydd i'ch helpu i ddod o hyd i ffynonellau sy'n addas i chi, eich grŵp neu brosiect. Rhowch gynnig arni, a rhowch wybod i os dewch chi o hyd i unrhyw gyfleoedd diddorol.

Arall

Hoffech chi i ni roi help llaw gyda'ch Cinio Mawr?

Wrth i ni baratoi ar gyfer Y Cinio Mawr ar benwythnos cyntaf mis Mehefin 2019, byddwn unwaith eto yn mynd allan ar daith gerdded o amgylch Cymru i gwrdd â phobl anhygoel sy'n gwneud pethau gwych yn eu cymunedau. Ond eleni, rydym yn awyddus i roi help llaw. Os yw hynny'n golygu helpu i glirio ardal cyn y diwrnod mawr, paratoi rhai addurniadau gyda chi neu guro ar ddrysau cymdogion i ennyn eu diddordeb, rhowch wybod i ni sut gallwn ni helpu i ddod â'ch Cinio Mawr at ei gilydd. Os ydych chi wedi cynnal Cinio Mawr o'r blaen, neu os ydych yn ystyried cynnal eich digwyddiad cyntaf eleni, cysylltwch â Lowri ar 07801 227288 neu ljenkins@edenproject.com.

300 pice ar y maen yn ddiweddarach... diolch am gwrdd â ni yn y Cwadrant

Ar gychwyn mis Mawrth, aethom i ganolfan siopa'r Cwadrant i siarad â phobl Abertawe am Y Cinio Mawr. Ar ôl llawer o sgwrsio, digwyddiadau crefft a 300 pice ar y maen yn ddiweddarach, edrychwn ymlaen yn fawr at weld digwyddiadau cymunedol ledled Abertawe ym mis Mehefin. Cysylltwch â ni os ydych chi wrthi'n gwneud y trefniadau! A diolch yn fawr iawn i Ganolfan y Cwadrant am adael i ni alw heibio am y diwrnod am ddim.