Month of Community

MIS Y GYMUNED

MEHEFIN 2022

Mae Mis y Gymuned yn gyfnod pan rydyn ni'n dod at ein gilydd i ddathlu popeth sy'n gwneud ein cymunedau'n wych. Y llynedd, cymerodd dros 15 miliwn o bobl ran ym Mis y Gymuned cyntaf erioed, felly peidiwch â cholli allan, ymunwch ym mis Mehefin - p'un a ydych am ddathlu gwirfoddolwyr, cysylltu â'ch cymdogion, cefnogi achos sy'n bwysig i chi, neu'n syml i ddweud diolch, mae'r cyfan yn rhan o Fis y Gymuned!

Eleni, mae’r gwych John Bishop yn ymuno â menter Mis y Gymuned i annog pobl i “Ddweud Helo” a gwneud cysylltiadau newydd gyda’u cymdogion, dathlu rhai achosion gwych a helpu i adeiladu cymunedau cryfach ar draws y DU.

Lansiodd John ei ymgyrch “Dywedwch Helo” yn ystod ei daith ‘Right Here Right Now’ ddiweddar ledled y DU, i annog aelodau’r gynulleidfa i wisgo bathodynnau gyda’r geiriau, “Dywedwch Helo” wedi’u hysgrifennu arnynt. Y syniad oedd helpu pobl i ddechrau sgyrsiau a gwneud cysylltiadau newydd trwy ddweud “helo” wrth ei gilydd. Nawr mae John yn rhannu ei syniad trwy ymuno â Mis y Gymuned, a gynhelir trwy gydol mis Mehefin eleni, a'i nod yw annog cymdogaethau a chymunedau cyfan i “Ddweud Helo” i'w gilydd ac adeiladu cyfeillgarwch a chysylltiadau newydd.

Mae'n hawdd gwneud eich bathodynnau "Dywedwch Helo" eich hun - lawrlwythwch y PDF yma, argraffwch ar bapur gludiog neu defnyddiwch gerdyn, torrwch y cylchoedd allan a rholiwch dâp gludiog ar y cefn.

"Mae'n teimlo i mi fel bod y dyddiau o ddweud helo wrth ddieithriaid yn y stryd, ar fws, neu yn y parc, yn anffodus, wedi dod yn beth o'r gorffennol fwy neu lai.  Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi treulio gormod o amser ar ein pennau ein hunain dros y ddwy flynedd ddiwethaf a nawr mae'n bryd mynd yn ôl allan yna; gwneud cysylltiadau â phobl hen ac ifanc, yn agos neu'n bell.  Nod ymgyrch 'Dweud Helo' yn, ym, gwneud hi ychydig yn haws i jyst, wel... 'Dweud Helo'." 

lawrlwythwch eich bathodynnau "dweud helo"

PARTNERIAID
Neighbourhood Watch Week

Bydd Wythnos Gwarchod Cymdogaeth 2022 yn dathlu 40 mlynedd o gefnogi cymdogion ac adeiladu gwydnwch cymunedau drwy rannu 40 o gamau gweithredu y gallwch eu gwneud gyda’ch cymdogion.

two ladies sitting at a table and laughing

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn amser i ddiolch am y cyfraniad y mae miliynau o bobl yn ei wneud ledled y DU drwy wirfoddoli.

Wedi'i gydlynu yn Yr Alban gan Volunteer Scotland.

Wedi'i gydlynu yng Ngogledd Iwerddon gan Volunteer Now.

Cinio hynod arbennig i gymdogion a'r gymdogaeth yw'r Cinio Mawr Jiwbilî, rhan o ddathliadau swyddogol Jiwbilî Blatinwm EM y Frenhines ar benwythnos gŵyl y banc.

Dewch â’ch cymdogion ynghyd â Chinio Mawr trwy gydol Mis y Gymuned i gefnogi unrhyw un o achosion ein partneriaid.

Thank you day logo

Dechreuodd Diwrnod Dweud Diolch fel ffordd i bobl ddweud diolch personol i bawb a phopeth a helpodd ni i ddod trwy'r pandemig. Eleni, ar ddydd Sul 5 Mehefin, i gyd-fynd â'r Jiwbilî Blatinwm, maen nhw'n gobeithio am barti diolch mwyaf erioed y DU. 

Carers Week logo

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.

Marmalade Trust logo

Yn cael ei chynnal gan Marmalade Trust, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o unigrwydd a chael pobl i siarad amdano. 

Refugee Week logo

Mae Wythnos y Ffoaduriaid yn ŵyl ledled y DU sy’n dathlu cyfraniadau, creadigrwydd a gwydnwch ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio noddfa.

Wedi'i gydlynu yn Yr Alban gan Scottish Refugee Council

Mae Wythnos Elusennau Bach yn gyfres o weithgareddau a mentrau i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o'r cannoedd ar filoedd o elusennau bach sydd, bob dydd, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau bregus ledled y DU a gweddill y byd.

The Great Get Together logo

Mae'r Ymgynulliad Mawr yn fenter a ysbrydolwyd gan y diweddar Jo Cox gyda'r nod o ddod â phobl ynghyd i ddathlu'r hyn sydd ganddynt yn gyffredin.