Byddwch yn garedig

Mae pawb yn yr un sefyllfa - byddwch yn feddylgar wrth siopa a meddyliwch am eraill pan fod angen i chi adael y ty. Lledaenwch ychydig o lawenydd a charedigrwydd, mae hyd yn oed gwen syml yn gallu sirioli diwrnod rhywun.

 

Mae llawer o bethau bach y gall pob un ohonom eu gwneud a fydd yn gwneud gwahaniaeth i'r effaith a deimlir gennym ni ac eraill, yn ystod sefyllfa heb ei thebyg o'r blaen. Os oes ond modd i chi wneud un peth, rydym yn credu mai dyma allai fod yr un pwysicaf.

Dyma rhai pethau rydym yn credu sy'n bwysig eu cadw mewn cof ar hyn o bryd...

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun os ydych yn trafferthu gyda'r ffordd newydd o fyw - mae'n effeithio ar bawb a bydd Covid-19 yn effeithio ar bawb ac yn newid ein ffordd o fyw ar hyn o bryd mewn rhyw ffordd. Mae deall bod hyn yn effeithio ar bob un ohonom yn ein helpu i weithio gyda'n gilydd ac yn adeiladu cymunedau a chysylltiadau cryfach er mwyn i ni fod mewn gwell sefyllfa i reoli'r heriau sy'n ein hwynebu.  

Mae'n bwysig teimlo'n obeithiol ac mae llawer o ffyrdd y gallwch fynd ati i gefnogi'r sawl o'ch amgylch - o roi gwybod i'ch cymdogion eich bod ar gael i helpu os oes angen cymorth arnynt i wirfoddoli i gefnogi'r GIG.

Rydym wedi creu ffrâm proffil ar gyfer Facebook, beth am ei hychwanegu at eich proffil i ddangos eich bod yn meddwl am eraill ac yn cefnogi eich cymuned.  

Os ydych chi'n gweithio o adref am y tro cyntaf, dyma rhai awgrymiadau gan dîm Cymunedau Eden ac ychydig gyngor gan ein partneriaid Semble ar sut gall timau ofalu am ei gilydd.

Cymerwch olwg ar ein tudalennau 'cysylltu' a 'chefnogaeth' am ragor o syniadau.

Mae cymaint yn digwydd ar hyn o bryd, gall fod yn anodd osgoi pethau negyddol.   Nid ydym yn awgrymu eich bod yn anwybyddu ffynonellau dibynadwy o wybodaeth bwysig, ond sicrhewch eich bod hefyd yn edrych ar rai straeon positif.   Mae cymunedau'n gwneud llwythi o bethau gwych ac mae digonedd o sefydliadau'n rhannu ffyrdd o aros yn bositif hefyd.

Mae rhaglenni radio lleol y BBC yn cynnwys bwletinau 'Gwneud Gwahaniaeth' trwy gydol y diwrnod, gan dynnu sylw at ymatebion positif cymunedol a rhannu gwybodaeth leol.

Positive News - newyddion annibynnol am y pethau sy'n mynd yn iawn.

Mae'r 'Calendr Ymdopi' hwn gan Action for Happiness yn cynnwys 30 awgrym o bethau i'w gwneud i ofalu am ein hunain ac eraill.

Mae'n hynod bwysig bod yn garedig i chi'ch hun ac eraill ar hyn o bryd.   Mae pawb yn dysgu beth sydd angen iddynt wneud er mwyn helpu'r sawl o'u hamgylch - teulu, ffrindiau, cymdogion, dieithriaid - ond bydd bod yn garedig i chi'ch hun yn helpu i gryfhau eich gwydnwch yn yr hir dymor.  

Os yw hynny'n golygu picio allan am awyr iach neu fod ar eich pen eich hun am sbel, nid yw hynny'n hunanol os yw'n eich helpu i gadw'n gryf.

Cysylltwch â natur - mewn gardd, ar falconi neu sil ffenest, neu jyst trwy agor y ffenest ar led, beth am gymryd eiliad i gysylltu â'r natur o'ch amgylch. Mae tystiolaeth wyddonol sy'n dangos bod awyr iach a bod allan mewn natur yn dda i chi felly ceisiwch gael ychydig o awyr iach mewn pryd bynnag gallwch chi!  

Mae amddiffyn eich iechyd meddwl a llesiant yn hanfodol, dyma rhai awgrymiadau gan Mind a'r BBC, a gallwch roi cynnig ar sesiynau myfyrio am ddim gan Headspace a Calm.

Community action Response Facebook frame card

Search for Facebook Frames for #CommunityActionResponse and add this frame to your profile picture to show your support for your community.

Working from home card

From some of the home-based Eden Project Communities Team.

Person with Trowel and bag of soil

New to growing - here are some handy tips to get you started, nice and easy.

Beetle

Spend more time in nature if you can, it's good for the mind and soul. Here are some ideas...

The Big thanks graphic in welsh

Rhannwch Eich Diolch a Lledaenwch ychydig o lawenydd cymdogol