Sut i weithio gyda phobl hŷn (e-lyfr)

Sut i weithio gyda phobl hŷn (e-lyfr)

An elderly woman sits smiling at another woman.
Mae e-lyfr gan yr Eden Project, Working with Older People, yn esbonio sut gall pobl hŷn wneud gwahaniaeth i’ch prosiectau a sut gall eich prosiectau wella eu bywydau.

Mae gan y DU boblogaeth sy’n heneiddio. Mae mwy o bobl dros 65 na phobl dan 16. Pa effaith y mae hyn yn ei chael ar ein cymunedau? Sut mae hyn yn effeithio ar brosiectau cymunedol? Mae e-lyfr gan yr Eden Project, Working with Older People, yn esbonio sut gall pobl hŷn wneud gwahaniaeth i’ch prosiectau a sut gall eich prosiectau wella eu bywydau. Mae pobl hŷn yn cyfrif am un rhan o bump o’n poblogaeth, ac maent wedi datblygu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth trwy gydol eu bywydau, digon o amser rhydd, ac yn awyddus i wneud gwaith gwirfoddol… beth am eu cynnwys nhw?

Wrth gwrs, mae gan boblogaeth sy’n heneiddio ei phroblemau. Mae nifer y bobl sy’n cael diagnosis o ddementia yn cynyddu, ac mae’r problemau corfforol a synhwyrol sy’n dod gyda thyfu’n hŷn –problemau’n symud, nam ar y clyw a’r golwg – yn achosi effeithiau helaeth, wrth i bobl fyw yn hirach ac aros yn eu cartrefi a’u cymunedau yn hirach.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn darllen ein e-lyfr oherwydd eich bod yn awyddus i gynnwys pobl hŷn yn eich prosiect; efallai eich bod wedi sylweddoli eisoes eu bod yn gallu cael effaith fanteisiol ar y gymuned a chynyddu gweithgarwch cymunedol. Mae cael cyfle i rannu eu sgiliau yn golygu mwy na gwneud rhywbeth da yn y gymuned; mae’n dda i iechyd a lles pobl, hefyd. Gall eich prosiect gynnig mwy o gyfleoedd i bobl hŷn adael y tŷ, cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, cynyddu eu hyder a’u gwybodaeth a theimlo bod y gymuned yn eu gwerthfawrogi.

Cynnwys yr e-lyfr:

  • Camsyniadau ac ystrydebau sy’n gysylltiedig â’r genhedlaeth hŷn
  • Ffactorau sy’n atal pobl hŷn rhag bod yn weithgar yn eu cymunedau a rhai atebion posibl
  • Manteision cynnwys pobl hŷn mewn prosiectau cymunedol
  • Syniadau creadigol
  • Enghreifftiau o brosiectau a all eich ysbrydoli

Lawrlwythwch yr e-lyfr Working with Older People (Saesneg yn unig): e-lyfr - Working with older people.pdf