Chwe ffordd o godi arian ar gyfer eich cymuned

Chwe ffordd o godi arian ar gyfer eich cymuned

A man with a red nose bobble on his nose.
Os ydych chi’n awyddus i ariannu prosiect neu syniad, beth am ystyried syniadau codi arian, fel casgliadau lleol, digwyddiadau, cyfrannau cymunedol, cyllido torfol a nawdd cyn dechrau ymgeisio am grantiau?

Bydd amser yn dod pan fyddwch wedi ymbil, benthyg a gofyn am bob ffafr posibl er mwyn cadw eich prosiect i fynd, ac mae angen arian arnoch i gadw pethau i fynd, neu fynd â phethau i’r lefel nesaf.

Mae’n ddigon hawdd meddwl y bydd eich holl broblemau’n cael eu datrys gan grant anferth, ond er bod cyllid grant yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i amserlen ac ansawdd eich prosiect, mae’n dod â’i broblemau ei hun, felly archwiliwch bob dewis posibl cyn dechrau llenwi’r ffurflenni.

Pan fydd gennych arian go iawn, bydd angen ichi ddechrau meddwl am gyfrif banc, trysorydd, a chyfrifydd, o bosibl. Efallai bydd angen ichi ffurfio sefydliad cymunedol er mwyn rheoli eich prosiect. Os ydych yn chwilio am arian ar gyfer menter gymunedol fel tafarn neu siop, bydd angen i chi ystyried y pethau hyn, beth bynnag.

Dyma chwe ffordd wahanol o godi arian ar gyfer y gymuned:

Casgliadau lleol

Yr amser gorau i godi arian ar gyfer prosiect yw mewn digwyddiad perthnasol, lle fydd pobl yn gallu gwneud y cysylltiad heb esboniad helaeth. Os gallwch chi, gwnewch gyhoeddiad ac esboniwch beth fydd yr arian yn cael ei wario arno ar ddechrau neu ddiwedd eich digwyddiad. Beth am ymgynnull eich gwirfoddolwyr, cydio mewn bwcedi codi arian (gydag enw eich achos arno) a’u hysgwyd?

Gwybodaeth bwysig: Bydd angen trwydded arnoch gan y cyngor lleol i godi arian, a rhaid i chi fod dros 16 oed (dros 18 yn Llundain).

Cynnal digwyddiadau

Mae digwyddiadau’n gallu bod yn ffordd dda o gasglu arian. Gallwch godi ffi mynediad, a fydd yn rhoi syniad ichi o faint o bobl sydd angen dod i’r digwyddiad. Mae’n anodd codi ffi am ddigwyddiadau mewn lleoliadau cyhoeddus, oni bai eich bod wedi llogi’r lleoliad, ond mae rhedeg stondin fwyd hefyd yn ffordd arall o ddod ag arian ychwanegol ichi, ond gwiriwch faint o arian sydd gennych yn gyntaf.

Gweithgareddau wedi eu noddi

Mae cael pobl i noddi taith i ddod o hyd i’r Yeti neu groesi anialwch y Gobi yn un ffordd o godi arian, yn enwedig os byddwch yn talu eich costau eich hunain. Ond os ydych yn codi arian ar gyfer eich cymuned eich hun, mae’n gwneud mwy o synnwyr i gadw pethau’n lleol ac yn syml – mae cwis tafarn, raffl, helfa drysor, teithiau beic, sêl cist car a gwyliau yn ffyrdd cymharol hawdd o godi arian.

Gwybodaeth bwysig: Mae rhai gwefannau codi arian fel JustGiving.com yn codi ffi o ganran o’r arian sy’n cael ei godi. Mae Virgin Money Giving 100% nid er elw, ac yn rhoi’r Rhodd Cymorth i gyd i’ch elusen.

Nawdd gan fusnesau

Os ydych yn rhoi rhywbeth i mewn i’ch cymuned, mae’n debygol iawn y bydd busnesau lleol yn manteisio – yn enwedig os ydych yn cynnal digwyddiad. Felly rhowch gyfle iddynt gymryd rhan a hyrwyddwch (taflenni, rhaglenni, sôn amdanynt ar-lein) fusnesau sy’n gwybod beth yw ystyr bod yn lleol.

Gwybodaeth bwysig: Rhaid i chi fod yn glir ynghylch beth rydych yn ei gynnig o ran hyrwyddo – a’i roi yn ysgrifenedig.

Cyllido torfol

Mae’n brosiect lleol, felly beth am ofyn i bobl leol ei gefnogi? Mae gan gyllido torfol ‘ofyniad’ penodol fel arfer - mae’n well dod o hyd i gostau rhedeg mewn ffordd arall, ond os ydych am godi arian am rywbeth penodol, fel gardd gymunedol, siop neu barc sglefrio, efallai mai cyllido torfol yw’r ffordd ymlaen.

Byddwch yn ymarferol - os ydych yn byw mewn cymuned fach, peidiwch â disgwyl miloedd o bunnoedd (oni bai bod gennych gymdogion eithriadol o hael) a sicrhewch fod pawb yn gallu manteisio; esboniwch i ble fydd yr arian yn mynd.

Mae Crowdfunder yn wefan dda i ddechrau arni. Mae’n eich galluogi i godi arian; profi, dilysu a marchnata eich syniad; ac adeiladu teyrngarwch.

Cyfrannau cymunedol

Mae cyfrannau cymunedol yn ffordd o alluogi pobl i fod â rhan yn eich prosiect. Mae’n gweithio’n well ar gyfer asedau cymunedol (tafarndai, siopau, cyfleusterau neu wasanaethau eraill fel ynni) yn hytrach na digwyddiadau. Efallai bod cynnig cyfrannau yn ymddangos fel llawer o waith, ond mae gwefan Microgenius yn galluogi cymunedau i wneud hynny. Ac nid yr asedau amlwg yn unig yw’r rheini; yn nhref Hastings, maent yn defnyddio cynnig cyfrannau cymunedol i adfer pier y dref.

Efallai nad yw dibynnu ar gyllido torfol a chynigion cyfrannau ar gyfer eich holl gyllideb yn ymarferol, felly os ydych yn trefnu prosiect cymharol fawr, byddwch yn ddewr ac edrychwch a oes cyfleoedd arian cyfatebol ar gael.

Gwybodaeth bwysig: Bydd angen i chi sefydlu cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, a dilyn rheolau cymdeithasau cydweithredol i redeg cynnig cyfrannau. 

Mae gwefan Community sharesyn adnodd gwych i fentrau cymunedol sy’n ystyried neu’n datblygu cynigion cyfrannau.