SUT Y BU YSGOL DDATHLU EI GYMUNED

Cynhaliodd Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Galmpton yn Nyfnaint Ginio Mawr fel diweddglo eu dysgu am y gymuned.

Whilst the children were incredibly excited about this event, nothing could have prepared them for the impact they had made on others.

Er bod y plant yn hynod gyffrous am y digwyddiad hwn, ni allai dim fod wedi eu paratoi ar gyfer yr effaith cawson nhw ar eraill.

Drwy gydol tymor yr Haf, roedd plant Galmpton wedi bod yn edrych ar eu cymuned a phenderfynodd Sam Ward y byddai cynnal Cinio Mawr yn yr ysgol a gwahodd aelodau’r gymuned yn ffordd berffaith i ddathlu eu taith ddysgu! Dyma Sam yn codi'r stori i ni...

"Fe ddylunion ni brofiad dysgu i'n plant yn nhymor yr haf, lle aethon ni ati i ymchwilio i 'Sut allwn ni wasanaethu ein cymuned orau?' Bu i ni ganolbwyntio ar hanes lleol ein cymuned, o Oes Fictoria hyd at y presennol.

Fe ymchwilion ni'r syniad o 'wasanaeth', trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o gynlluniau, megis ymgyrch i leihau'r defnydd o olew palmwydd a diogelu ein bywyd gwyllt lleol. Roedd y 'Cinio Mawr' felly yn fodd perffaith o ddyfnhau'r perthnasoedd yr oeddem wedi'u meithrin yn ystod y profiad hwn, gan ein bod am i'r plant gwir ddeall perthnasedd a phwysigrwydd eu dysgu.

Nododd y plant ym mhob dosbarth bobl yn ein cymuned yr hoffent ddweud diolch yn fawr iddynt, am eu gwaith yn yr ysgol ac am y cyfleoedd a ddarparwyd ganddynt i gyfoethogi ein dysgu. Un enghraifft wych o hyn oedd plant Blwyddyn 4, a oedd wedi bod yn tyfu ffrwythau a llysiau yng ngerddi muriog ein hadeilad Ymddiriedolaeth Genedlaethol lleol, Greenway. Roedd y plant wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â garddwyr Greenway bob wythnos am dymor cyfan yr haf, ac wedi cynhyrchu digonedd o riwbob. Roedd yn teimlo'n hynod briodol gwneud crymbl riwbob anferth, i'w rannu gyda’r garddwyr pan ddaethant i mewn ar gyfer ein digwyddiad!

Y CINIO MAWR

Yn ein Cinio Mawr, gwahoddwyd teuluoedd y plant i ymuno â ni, ac i gyd-fynd â dysgu am eu hamgylchedd lleol, roedd pob dosbarth hefyd wedi gwahodd grwpiau cymunedol gan gynnwys yr ysgol feithrin leol, trigolion lleol, Cymdeithas Treftadaeth, a grwpiau Garddio Galmpton.

Agorodd ein gatiau am 12pm, i giwiau o rieni, ymwelwyr a thrigolion. Bu'r plant yn helpu i baratoi a choginio seigiau i'w rhannu, a daeth eu teuluoedd â phicnic gyda nhw, felly fe ddechreuom trwy rannu Cinio Mawr.

Ar ôl brechdan neu ddwy, fe gynhaliom seremoni wobrwyo yn y maes chwarae ar gyfer ein pencampwyr cymunedol. Cyflwynwyd tystysgrifau i bobl a oedd wedi gwneud cyfraniadau eithriadol i'n cymuned. Roedd yn hyfryd iawn gallu eu cydnabod nhw a'u hymdrechion.

Symudom ymlaen wedyn i sgwrs hanes yn ein neuadd, lle bu’r plant yn rhannu eu taith ddysgu ac yn siarad am y dull orau o wasanaethu eu cymuned.

Mae ein plant Blwyddyn 5 hefyd wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned leol i agor Gardd Gymunedol Galmpton. Gardd ysgol yn unig oedd hon yn flaenorol ond yn ystod ein Cinio Mawr fe ddatganom fod yr ardd hon ar agor i’r holl gymuned ei defnyddio, sy’n gam enfawr.

Crwydrodd nifer o drigolion lleol i mewn, dim ond i aros am y prynhawn cyfan. Daeth eraill gyda hambyrddau o quiche a chacennau, gan eu bod am rannu yn y digwyddiad ar ôl clywed y gerddoriaeth a'r chwerthin o'r maes chwarae.

EFFAITH

Roedd ein Cinio Mawr yn hynod lwyddiannus, treuliodd y plant amser yn dod i adnabod y bobl yn eu cymuned a darganfod mwy amdanynt ac roedd y gymuned yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r ysgol.

Hyfryd oedd gweld cymaint o bobl yn dod i wybod mwy am ei gilydd. Er bod y plant yn hynod gyffrous am y digwyddiad hwn, ni allai dim fod wedi eu paratoi ar gyfer yr effaith y cawsant ar eraill.

I ni fel athrawon, roeddem wrth ein bodd bod y plant wedi cael cyfle i wreiddio eu dysgu mewn ffordd mor ystyrlon. Roeddent yn gwasanaethu eu cymuned trwy gyfeillgarwch ac empathi, a hefyd yn dweud diolch i eraill a oedd wedi gwasanaethu ein cymuned a’n hysgol drwy roi o’u hamser a’u gofal.

Nid yn unig roedd y plant yn gallu rhannu eu gwybodaeth am hanes, daearyddiaeth a gwyddoniaeth, ond roedd ganddynt bwrpas, cynulleidfa a llu o werthfawrogiad gan eu teuluoedd, eu ffrindiau a'r gymuned ehangach.

Yr unig gwestiwn a adawyd heb ei ateb oedd, 'sut gallwn ni wneud hwn hyd yn oed yn well y flwyddyn nesaf?'

Ymunwch ag ysgolion fel Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Galmpton eleni a dewch ag ychydig o lawenydd i'ch cymuned gyda'r Cinio Mawr, 2-5 Mehefin 2022. Dyma rai adnoddau yn benodol ar gyfer ysgolion.