Sut mae enillydd gwobr ddinesig yn rhoi cyfle i bobl leol oresgyn rhwystrau

Ers 2010, mae Nicholas Okwulu wedi bod yn rhedeg People Empowering People, menter gymdeithasol yn Peckham sy’n helpu pobl ifanc angerddol i reoli eu dyfodol eu hunain. Erbyn hyn, mae’n bwriadu darparu mwy o hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau – a gwelodd fod cynnal Cinio Mawr wedi ei helpu i ddeall beth oedd anghenion y bobl yn ei ardal.

Roedden ni’n troedio’n weddol ofalus, yna rhoddodd Eden y cymorth oedd ei angen arnom i yrru pethau ymlaen. Roeddwn i’n teimlo’n barod i fynd – gall neb roi stop arna i nawr!

Yr her

Cododd People Empowering People, neu PemPeople, o’r angen i weld trigolion lleol yn goresgyn rhwystrau wrth roi sbardun i’w prosiectau. Un o’i brif amcanion yw darparu cyllid a chyngor rheoli prosiectau, yn ogystal â mynd at adnoddau a lleoliadau. ‘Y bwriad yw dweud wrth bobl, “Rydych chi’n gallu gwneud y prosiect, ac mi fydda i yno os oes angen help arnoch i yrru pethau yn eu blaenau,”’ esboniodd Nicholas.

Dywedodd fod y Ciniawau Mawr lleol a gynhaliwyd wedi helpu’r sefydliad i ddeall beth oedd gwir anghenion pobl yr ardal: ‘Ysgogodd y Cinio Mawr ni i ddarganfod pwy oedd y bobl weithredol yn ein cymuned, beth maen nhw’n ei wneud, a’u gweld nhw wrthi.’

Beth wnaeth Nicholas

Ar ôl i Nicholas ddod ynghlwm â mwy o brosiectau Cymunedau Eden Project, dywedodd fod hyn wedi rhoi llawer o hyder iddo: ‘Roedden ni’n troedio’n weddol ofalus, yna rhoddodd Eden y cymorth oedd ei angen arnom i yrru pethau ymlaen. Roeddwn i’n teimlo’n barod amdani – gall neb roi stop arna i nawr!’

Heddiw, mae PemPeople yn cynnal gweithgareddau ymarferol amrywiol i drigolion lleol, gan gynnwys ‘Bike Projects’, sef cynllun cynnal a chadw beiciau sy’n hyfforddi pobl ifanc i fod yn dechnegwyr beiciau, gan arwain at gymhwyster City and Guilds. Y peth clyfar am hyn yw bod y bobl ifanc dan hyfforddiant yn mynd ymlaen i redeg prosiectau tebyg i blant a phobl ifanc ledled yr ardal.

Mae gweithgareddau ymarferol eraill yn cynnwys prosiect printio sgriniau, ar y cyd â Tate Collective, y llwyfan celfyddydol i bobl ifanc, sy’n cael ei redeg gan elusen lwyddiannus yr amgueddfa.

Effaith

Mae prosiectau Nicholas wir wedi cynnal diddordeb pobl. Cafodd ‘Bike Projects’ ei gymeradwyo gan Drafnidiaeth Llundain, a daeth yn agos at y brig yng ngwobrau Menter Beicio’r Flwyddyn Ymgyrch Beicio Llundain. Cafodd Nicholas ei hun Wobr Ddinesig Southwark yn 2015, Rhyddid Anrhydeddus Hen Fwrdeistref Fetropolitan Camberwell.

Mae ganddo gynlluniau uchelgeisiol, hefyd, i ehangu safleoedd a chyrhaeddiad PemPeople yn sylweddol, trwy droi bloc o fodurdai gwag yn ofod aml-ddefnydd mawr ar gyfer y gymuned leol. Mae busnesau newydd, mentrau cymdeithasol, hyfforddiant, gweithdai, digwyddiadau a chaffi i gyd yn rhan o’r cynllun, os yw’n cael ei gymeradwyo gan Awdurdod Llundain Fwyaf.

Fel y dywed Nicholas, ‘Rydyn ni’n mynd o nerth i nerth, a ninnau wedi dechrau o’r gwaelod!’

Rhagor o wybodaeth

Dilynwch PemPeople ar Twitter a Facebook. Awydd dod i adnabod y bobl yn eich cymdogaeth yn well? Beth am gynnal Cinio Mawr?