Sut datblygais rwydwaith cymorth llwyddiannus ar gyfer fy nghymuned

Roedd Junior Mtonga yn awyddus i feithrin teimlad o gymuned yn ei ardal leol, sy’n gweld llawer o waith ail-ddatblygu ar hyn o bryd. Dechreuodd trwy drefnu digwyddiadau cymunedol, a arweiniodd at ddefnyddio gofod masnachol gwag yn ardal Canary Wharf yn Llundain, i greu siop unnos. Nawr, fel sefydlydd a chyfarwyddwr cwmni 1 Love Community, mae’n llais cadarnhaol dros newid, ac mae ganddo’r uchelgais i wella ansawdd bywyd yn y ddinas.

Rydw i wir yn caru bywyd, rydw i wir yn caru pobl, ac rydw i eisiau gweld ein byd yn gwella, a byddaf yn cyfrannu at hynny mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Yr her

Daeth Junior a’i dîm at ei gilydd am y tro cyntaf dros dair blynedd yn ôl, â’r bwriad o drefnu digwyddiadau a fyddai’n helpu i ddatblygu perthnasoedd o fewn eu cymuned. Eu bwriad i ddechrau oedd cysylltu â phobl leol eraill â meddwl gweithredol er mwyn creu rhwydwaith a fyddai’n gallu cymryd camau cadarnhaol tuag at greu amgylchedd gwell i bawb. Cafodd rhwydwaith Junior ei alw’n ‘One Love Get Real’ i ddechrau, ac roedd yn chwilio am ffyrdd o allu lleihau’r pwysau ar bobl, ar lefel bersonol a chymunedol.

'Rydw i wir yn caru bywyd, rydw i wir yn caru pobl’ dywedodd Junior, ‘ac rydw i eisiau gweld ein byd yn gwella, a byddaf yn cyfrannu at hynny mewn unrhyw ffordd y gallaf. Am byth, mae’n siŵr.'

Erbyn hyn, mae’r rhwydwaith wedi datblygu yn gwmni buddiannau cymunedol, 1 Love Community. Fel dywedodd Junior: ‘Ein bwriad yw sefydlu prosiectau ac arferion y gall pobl eraill eu hailadrodd yn hawdd, er mwyn ymestyn eu profiad o’r byd cymdeithasol; yn enwedig mewn dinasoedd lle mae’r syniad o gymuned yn amlwg yn dadfeilio’.

Beth wnaeth Junior

'Clywais am Wersylloedd Cymunedol Eden trwy ffrind, a soniodd sut roedden nhw’n cysylltu â’n gwaith,’ dywedodd Junior. ‘Agorodd fy llygaid, a gwneud i mi sylweddoli faint yn union oedd yn digwydd yn y byd y gallwn ni ei ddefnyddio. Mae’r egni a’r wefr rwyt ti’n ei brofi wrth fod yn rhan ohono yn annhebyg i unrhyw beth arall. Mae eu cyngor wedi bod yn amhrisiadwy ers y cychwyn cyntaf.’

Bellach, mae Junior wedi agor siop unnos mewn gofod masnachol gwag yn ardal Canary Wharf.

'Nid creu siop yn unig oedd y bwriad, ond hefyd helpu pobl i ail-ddychmygu beth gall y gofod fod,’ dywedodd, ‘felly'r hyn sydd gyda ni yw cyfle i ddarparu celfi da, heb fod yn ddrud. Mae’n ffordd arall o ddod â phobl at ei gilydd. Mae gennym ni ddosbarthiadau amrywiol fel yoga, myfyrio a gweithgareddau datblygu personol a fydd yn cael eu cynnal yma. Felly, rydym ni eisiau edrych arno fel gofod cymunedol, yn hytrach na siop gelfi arferol.’

Effaith

'Mae’r syniad o ‘câr dy gymydog’ yn werthfawr iawn i ni, ac rydym ni bellach yn teimlo ein bod mewn lle da i ddatblygu rhaglenni i bobl eraill eu profi a’u mwynhau.  Mae yna lawer o fanteision i’r syniad yma, sydd wedi ei anghofio bellach, sydd mor bwysig ar adeg lle mae poblogaethau amgylcheddau trefol yn tyfu’n gyflym. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn mabwysiadu dulliau creadigol, cynhwysol ac addysgol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, cytgord a phŵer… fel un… gyda chariad… ar gyfer y gymuned.’ 

I weld y diweddaraf gan Junior a’i dîm, ewch i wefan 1 Love Community, Facebook ac Instagram.