Sut daeth bwyd â dinas at ei gilydd

Mae Bradford yn gartref i bobl o nifer o wahanol gefndiroedd diwylliannol ac economaidd ac mae annog cynhwysiant yn allweddol o bwysig ar draws cymunedau mor amrywiol. Roedd y Cyngor eisiau cynyddu cyfleoedd i drigolion o wahanol ardaloedd i gwrdd a threulio amser gyda'i gilydd - i ddathlu a chyfathrebu, ac yn fe glywon nhw am Y Cinio Mawr...

"Mae'n syniad mor syml - cymdogion yn dod ynghyd i rannu bwyd. A gellir ei addasu ar gyfer gwahanol fannau a gwahanol gynulleidfaoedd. Mae'n hygyrch ar unwaith, mae bwyd yn dod â phawb at ei gilydd, a gallwch fwyta beth bynnag mynnoch chi. Roedd y syniad o annog nifer o bethau bach, yn hytrach nag un peth mawr, yn teimlo fel y ffordd gywir i ddechrau newid dan arweiniad y trigolion." Amria Khatun o Gyngor Dinas Bradford

Gwneud iddo ddigwydd

Syniad y tîm yng Nghyngor Bradford oedd trefnu cynllun grant bach i helpu annog mwy o Giniawau Mawr ledled y ddinas. Derbynion nhw £25,000 o'r bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel a Chryf a chynnig grantiau o £100 - £200 i grwpiau gwirfoddol ledled y rhanbarth allu cynnal Ciniawau Mawr yn eu cymunedau. Fe drefnon nhw dau ddigwyddiad mawr yng nghanol y ddinas hefyd i helpu codi ymwybyddiaeth.

Y Diwrnod Mawr

Cynhaliwyd 97 digwyddiad, gan gynnwys Ciniawau Mawr, Ciniawau Min Nos, Big Iftar ac Ymgynulliad Mawr ar draws Bradford.  Trefnwyd rhai gan grwpiau sy'n bodoli eisoes a rhai gan grwpiau newydd o bobl neu gymunedau, ond roedd y cwbl yn agored i unrhyw un yn eu cymdogaeth, gan helpu adeiladu perthnasau a dealltwriaeth ar draws gwahanol ffydd, cefndiroedd ac oedrannau.

Y Darnau Gorau

Dywedodd Amria wrthym, "Y darnau gorau oedd yr adegau bach. Ar ôl ein digwyddiad mawr yng nghanol y ddinas, wrth i bobl dechrau gadael, roedd grwpiau o fenywod yn dal i siarad â'i gilydd, yn cwrdd â phobl newydd, yn adennill man cyhoeddus ac yn gwneud rhywbeth anhygoel. Roedd eu gweld yn rhannu profiad hudolus ac yn teimlo'n ddiogel yn eu dinas yn deimlad gwych." 

Gyda chefnogaeth o'r Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel a Chryf a Chymunedau'r Ardal, maen nhw'n gobeithio dod â strydoedd cyfan at ei gilydd am Giniawau Mawr, gan annog pobl i ddod i adnabod eu cymdogion yn well.

Awgrymiadau Amria ar gyfer Cynghorau 

  1. Manteisiwch ar y cyfle i ddod â chymunedau ynghyd gyda digwyddiad yn seiliedig ar fwyd!
  2. Rhannwch wybodaeth ymysg eich rhwydweithiau a sianeli cyfredol e.e. wardeniaid, timau ardal, cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, eich cysylltiadau yn y sectorau gwirfoddol a chymunedol
  3. Cau ffyrdd - helpwch os gallwch chi trwy gynnig cau ffyrdd am ddim neu am gost is ar gyfer penwythnos Y Cinio Mawr. Os nad yw'n bosib cau ffordd, allwch chi gynnig lleoliad arall y cyngor, neu awgrymu parciau neu fannau gwyrdd gerllaw?
  4. Os yn bosib, dynodwch Swyddog i wneud y gwaith cydlynu, ac i fod yn bwynt cyswllt. Mae'n golygu ychydig oriau'r wythnos am gwpl o fisoedd yn unig - perffaith ar gyfer timau Ymgysylltiad neu Gymunedau Mwy Diogel a Chryf
  5. Gall gynllun grantiau bach helpu ond nid oedd pobl angen cymaint ag yr oeddem yn disgwyl - nid oes rhaid i Giniawau Mawr gostio llawer o gwbl, anogwch bobl i ddefnyddio'r pethau sydd ganddynt a rhannu adnoddau cymaint â phosib. Wedi'r cwbl, y sgyrsiau a'r cysylltiadau sydd bwysicaf.

Os hoffech gael eich cyngor i gymryd rhan yn Y Cinio Mawr a chefnogi'ch cymuned, gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch, yma.