SION MILLS YN BRWYDRO TÂN GYDA CHINIO MAWR

Mae Andy Patton wedi bod yn aelod o rwydwaith Cymunedau Eden Project, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol, ers 2017. Mae'n un o hoelion wyth ei gymuned sef Sion Mills, Swydd Tyrone, ac ef yw'r person mae pawb yn dod at pan mae ganddynt unrhyw faterion cymunedol sydd angen eu datrys.

Ar ôl digwyddiadau o dân bwriadol yn hen felin Herdman, a roddodd yr enw i Sion Mills, daeth Andy â'r gymuned at ei gilydd am Ginio Mawr i ail-dyfu ffydd. Roedd y Cinio Mawr yn ffordd o gryfhau cysylltiadau yn ein cymuned ar ôl y tân bwriadol a ddinistriodd ein hen felin.

Dathliad o gymuned

Cynhaliodd Sion Mills Ginio Mawr fel dathliad cadarnhaol o gymuned yn dilyn digwyddiadau o dân bwriadol. Dywedodd Andy bod y digwyddiadau o dân bwriadol wedi cael effaith ofnadwy ar bobl hŷn yn y gymuned.

Meddai Andy: 'Roedd y Cinio Mawr yn ffordd o gryfhau cysylltiadau yn ein cymuned ar ôl y tân bwriadol a ddinistriodd ein hen felin. Ar ôl y digwyddiadau hyn, doedd dim llawer o ysbryd cymunedol yn Sion Mills a nod Y Cinio Mawr oedd cynyddu hwn. Rwyf wedi darganfod bod rhywbeth mor syml â phennu diwrnod i greu cysylltiadau dros ginio yn cryfhau ein cymuned. Dyma ni'n sefyll yn gadarn yn erbyn effaith negyddol rhai pobl ffôl.'

Yng ngwir ysbryd y Cinio Mawr, roedd gwahoddiad i bawb yn Sion Mills a hyd yn oed pe byddai'r sawl a oedd yn gyfrifol am y tanau bwriadol, byddai croeso mawr wedi bod iddynt.

'Yr unig ffordd y gallwn drechu rhywbeth fel hyn yw ymrwymo â'r bobl hynny,' meddai Andy. 'Yn hytrach nag eithrio pobl, ceisiwch ennyn eu diddordeb. Rydych yn ceisio newid eu meddyliau trwy ryngweithiad cymdeithasol, cael pobl i ddod ynghyd a chefnogi ei gilydd. Rwyf wedi gweld hynny'n gweithio gyda phobl ifanc a oedd yn ymddangos yn benderfynol o ddinistrio pethau. Fy ymgyrch personol yw ceisio ennyn diddordeb y bobl ifanc hynny.'

'Roedd y tanau yn eu hofni. Fe achosodd ymdeimlad o ofn yn Sion Mills. Mae llawer o unigrwydd ymysg pobl hŷn Sion Mills a phan maen nhw'n unig, maen nhw'n teimlo'n fregus. Ffoniais o amgylch a gofyn a oedden nhw eisiau lifft o'r dref neu'r ardaloedd gwledig o amgylch Sion Mills i ddod i'r Cinio Mawr ac roedd pob un ohonynt eisiau bod yn rhan ohono.'

Aeth Andy ati i drefnu'r Cinio Mawr ar gyfer pobl hŷn gan fwyaf gan mai nhw oedd â'r angen mwyaf am ryngweithiad cymdeithasol, hapusrwydd a chefnogaeth ar y pryd.

Gweld wynebau hapus eto

Dywedodd Andy, 'Mae llawer o wynebau hapus yn Y Cinio Mawr. Roedd pawb eisiau cyfrannu a daeth pawb ag un peth bach i'w rannu, felly roedd gwir deimlad o gydweithio - roedd llawer o drafodaeth ymlaen llaw am beth fyddai pawb yn ei gyfrannu er mwyn cael amrywiaeth o fwydydd a gweithgareddau,'

Nid oedd Andy'n gwybod faint o bobl fyddai'n dod na chwaith a fyddai yna gymysgedd da o bobl, ond roedd yn hynod falch gyda'r grŵp a ddaeth ar y diwrnod.

'Mae ansawdd y rhyngweithio lawer pwysicach na nifer y bobl sy'n dod. Pe byddai dau berson wedi dod heddiw, baswn i wedi bod yn fodlon.  Pe byddai 20 wedi dod, baswn i wedi bod yn hapus. Roeddwn wrth fy modd gyda nifer y bobl a ddaeth ar y diwrnod! Mae'n gwneud i mi deimlo'n dda am fy mhentref.'

Ymunwch ag eiriolwyr cymunedol fel Andy flwyddyn nesaf a dewch â phobl at ei gilydd gyda'r Cinio Mawr, 6-7 Mehefin 2020.