Rydym yn dathlu ein cymuned gyda'r Cinio Digidol Mawr

Cynhaliodd Terry a Ginette eu Cinio Mawr cyntaf yn 2013, te prynhawn ar gyfer eu cymdogion yn Pebble Close, Avon Lane a Dune View, yn Westward Ho, a dydyn nhw heb stopio ers hynny!

Hanes Terry a Ginette a'r Cinio Mawr

Wedi llwyddiant eu Cinio Mawr cyntaf, aethon nhw amdani yn 2014 a, gyda chefnogaeth busnesau lleol a rhoddion caredig, fe dyfodd eu Cinio Mawr yn nigwyddiad cymunedol mawr ar gyfer dros 100 o gymdogion. Fe werthon nhw docynnau raffl a chodi arian ar gyfer elusennau lleol. Yna, penderfynon nhw na fod unwaith y flwyddyn yn ddigon felly cychwynnon nhw Fore Coffi Nadolig Cymunedol Y Cinio Mawr sydd wedi cael ei gynnal yn Neuadd Kingsley bob Nadolig ers 2017.

Enwebwyd Terry a Ginette am wobr Y Cinio Mawr am eu hymdrechion parhaus, ac fe deithiodd Terry i Clarence House i gwrdd â Noddwr Y Cinio Mawr, Ei Huchelder Brenhinol, Duges Cernyw, i dderbyn y wobr.


Cinio Digidol Mawr 2020

Wrth reswm, mae'r sefyllfa ychydig yn wahanol eleni, ac roedd Terry a Ginette wedi gohirio eu cynlluniau ar gyfer Y Cinio Mawr tan iddynt glywed llysgennad Y Cinio Mawr, Jo Brand, ar The One Show ar y BBC yn annog cymdogion i gymryd rhan yn y Cinio Digidol Mawr.

Mae ffrindiau a chymdogion Pebble Close wedi derbyn gwahoddiad i de prynhawn y Cinio Mawr 'o bell' ar 6 Mehefin. Os yw'r tywydd yn dda, bydd pawb yn ymgynnull ar eu dreifiau i fwyta, yfed a sgwrsio. Mae'r ymateb wedi bod yn wych. Dywedodd Terry, "Roedd y cymdogion yn hynod frwdfrydig a chadarnhaol. Mae'n rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd i ddathlu'r gymuned wych sydd gennym, ac mae'n rhoi rhywbeth i edrych ymlaen at yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Mae cynlluniau eisoes ar y gweill i gael y gymuned ehangach i gymryd rhan, gyda Ginette a Terry yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i annog eraill i gynnal Cinio Digidol Mawr yn eu hardaloedd.

Dywedodd Ginette, “Yn gymuned glos, bydd trigolion Pebble Close yn cael te prynhawn a sgwrs gyda phawb yn darparu eu bwyd a diod eu hunain. Gan fod tipyn o bobl yn ynysu oherwydd eu hoedran neu iechyd, mae dod at ein gilydd yn fuddiol ar gyfer iechyd meddwl pawb."

Effaith y Cinio Digidol Mawr

Dywedodd Terry, "Mae mwyafrif y trigolion yn y clos yn hŷn ac mae gan nifer ohonynt broblemau iechyd cyfyngol hir dymor felly maen nhw wedi bod yn hunanynysu trwy gydol cyfnod y cyfyngiadau symud. Bydd Te Prynhawn Y Cinio Mawr yn rhoi cyfle i ni dreulio amser gyda'n gilydd tra'n dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, i wneud yn siŵr fod pawb yn iawn ac i ddathlu'r bobl yn ein cymuned gyda'n gilydd."

Dywedodd Ginette, "Bydd hyn yn adeiladu ar agosatrwydd y gymuned ac yn cadarnhau i ffrindiau a chymdogion bod yna gefnogaeth ar gael mewn sawl modd.”

Ymunwch yn y Cinio Digidol Mawr ar 6 a 7 Mehefin a helpwch ddod â'ch cymuned at ei gilydd mewn modd diogel yn ystod y cyfnod hwn. Dysgwch sut yma.