Cymuned yn Rhaeadr Gwy ar y trac cywir i leihau unigedd

Gwersyll Cymunedol

Mynychodd Alan Wersyll Cymunedol yr Eden Project ym mis Tachwedd 2018. Gan ymuno â dwsinau o unigolion eraill o'r un meddylfryd o ledled y DU, aeth Alan i Eden am benwythnos o gronni gwybodaeth, dysgu a datblygu. Dywedodd, ‘Rwy'n ddiolchgar fy mod wedi cael fy newis; cafodd y Gwersyll effaith fawr arnaf. Doeddwn i ddim yn disgwyl teimlo'r holl emosiynau positif y teimlais wrth fod o amgylch cymaint o bobl sy'n canolbwyntio ar eu cymunedau.' 

I Alan, roedd y Gwersyll Cymunedol yn gyfle nid yn unig i ddatblygu sgiliau newydd, ond i ddod â nhw yn ôl i'w dref Rhaeadr Gwy i fuddio ei gymuned fel gwirfoddolwr gyda Chymdeithas Chwaraeon Rhaeadr Gwy.

Pump Track Wales

Ymgynghorodd Alan â'i gymuned i ofyn pa fath o drac beicio y byddent yn hoffi cael. Esboniodd Alan 'datblygodd hyn dros amser yn drac pwmpio - yn debyg i drac BMX, ond wedi'i gynllunio i feicwyr ddefnyddio'u momentwm i fynd o amgylch y trac heb bedlo!' Roedd cyfleuster mynediad agored, am ddim yn ganlyniad pwysig arall, ac aeth Alan ati i'w gyflwyno ar gyfer ei gymuned.

Yn llawn brwdfrydedd newydd o'i gyfnod yn y Gwersyll Cymunedol, aeth Alan ati i roi ei sgiliau newydd ar waith. I Alan, roedd yr ysgogiad i gwblhau prosiect y trac beicio yn gryf; roedd wedi bod ar y gweill am bum mlynedd ac roedd wedi cael ei annog gan aelodau'r gymuned yn gofyn iddo'n frwd am ddiweddariadau ar y prosiect.

Gweithiodd Alan a thîm Pump Track mewn partneriaeth â Chyngor Tref Rhaeadr Gwy a Cartwright Associates i sicrhau ariannu a rheoli'r prosiect. Diolch byth, fe fu'r gwaith caled yn werth y drafferth gyda Chontractwyr Clark & Kent yn cychwyn ar y gwaith adeiladu ym mis Gorffennaf 2019.

Y syniad oedd creu trac safon cystadleuaeth, ar gyfer pob oedran a gallu, i wella ffitrwydd beicwyr ac i sefydlu cymuned o ddefnyddwyr trac pwmpio. Dywedodd Alan, 'Yn barod rydym wedi gweld beicwyr yn eu harddegau yn edrych allan am y rhai ifancach. Mae pawb yn cyfnewid awgrymiadau ac yn croesawu ei gilydd - mae'n wych gweld hynny!'

Fel gydag unrhyw brosiect mawr, nid oedd Pump Track Wales yn hollol ddidrafferth. Fodd bynnag, wedi dysgu gwersi ar bob math o bethau o ddraenio i iaith gyfreithiol, brwydrodd Alan a thîm y prosiect ymlaen, heb fyth anghofio am y nod terfynol neu golli eu brwdfrydedd. Dywedodd, 'Pan gododd problemau, daeth y gymuned at ei gilydd. Gwnaeth i mi sylweddoli faint o bobl leol oedd â sgiliau roeddent yn gallu eu cyfrannu.'

Aeth ymlaen i ddweud, 'Darparodd pensaer lleol y dyluniadau i ni am ddim a helpodd rhywun gyda'r arolygon topograffig hefyd! Roedd cael y cysylltiadau hynny yn anhygoel - roedd yn brosiect gwirioneddol gymunedol!'

Dywedodd Alan 'Roedd yr holl brosiect yn wers mewn dyfalbarhad, ond daeth hynny'n naturiol. Roedd hynny oherwydd gwydnwch y gymuned - rydym yn gymuned gadarnhaol, optimistaidd!'

Ym mis Medi 2019, agorodd Alan a thîm y prosiect Pump Track Wales; y trac pwmpio cymesur mwyaf yn y DU!

Ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol 

Mae Pump Track Wales wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn ariannu gan nifer o roddwyr, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Dywedodd Alan, 'Roeddem yn ffodus iawn. Nhw roddodd darn olaf y pos i ni. Roeddem yn hynod ddiolchgar oherwydd roedd yn ein galluogi i gychwyn y prosiect!'

Aeth ymlaen i ddweud, 'Roedd symlrwydd y broses ymgeisio yn wych. Doedd dim byd i'ch baglu, roedd jyst yn broses gadarnhaol!'

Y Cinio Mawr

Flwyddyn nesaf, mae Alan yn bwriadu uno'r gymuned unwaith eto, ond y tro hwn, dros frechdanau a chacen, yn ogystal â beiciau! Dywedodd, 'Fy nod yw cynnal Cinio Mawr. Roedd y gwersi a ddysgwyd am unigrwydd yn y Gwersyll Cymunedol mor bwerus, felly byddai'n wych cynnal Cinio Mawr i helpu i fynd i'r afael â hynny yn ein cymuned!'