Beth mae’r Cinio Mawr yn ei olygu i Sefydliad Molly a Mia

Children playing on a picnic blanket.

Dianna McDowell, sefydlydd Sefydliad Molly a Mia, a rhywun sydd ynghlwm â’r Cinio Mawr yn rheolaidd, sy’n dweud wrthym pam y mae’r Cinio Mawr mor bwysig i’w chymuned a’i helusen.

'Yn bendant, y Cinio Mawr yw'r ffordd ymlaen i ddod â chymunedau ynghyd.'

 

 

Sut clywsoch am Y Cinio Mawr yn y lle cyntaf?

Codais becyn Cinio Mawr ychydig flynyddoedd yn ôl yn Sioe Balmoral. Sylweddolais fod aelodau tîm ein helusen, Sefydliad Molly & Mia wedi bod ynghlwm â Chiniawau Mawr yn y gorffennol, ond nid dan ein henw ni. Pan welais fod penwythnos preswyl yn yr Eden Project i bobl sy’n awyddus i gymryd mwy o ran yn y Cinio Mawr, teimlais fod angen i fi gofrestru, oherwydd roeddwn i’n teimlo eu bod nhw fy angen i a fy mod innau eu hangen nhw! Dwi wedi bod yn codi arian a threfnu yn y gymuned ers tro, ac rwy’n gweithio gyda thîm rhyfeddol o gynorthwywyr.

Allwch chi ddweud mwy wrthyn ni am eich elusen – Sefydliad Molly a Mia?

Cafodd ein elusen ei sefydlu chwe blynedd yn ôl – rai misoedd ar ôl i fy efeilliaid annwyl, Molly a Mia, farw yn ystod eu genedigaeth oherwydd cymhlethdodau yn y beichiogrwydd. Roeddwn i’n sâl iawn, iawn fy hun, ond dyma fi’n dod drwyddi. Penderfynais drefnu fy holl ymdrechion codi arian o hynny ymlaen fel rhan o un sefydliad yn enw’r merched.

Pa fath o waith y mae Sefydliad Molly a Mia yn ei wneud?

Pan ddechreuodd yr elusen, roedden ni eisiau dod â chymunedau at ei gilydd mewn ffordd wahanol. Diolch i dîm gwych o wirfoddolwyr, rydym yn rhoi cyfle i blant rhwng 4 ac 16 oed i drefnu digwyddiadau lleol. Rydym yn eu helpu i drefnu Ciniawau Mawr, yn ogystal â barbeciw stêc i’r gymuned, cinio Nadolig i deuluoedd, te pnawn a chinio poeth.

Sut mae eich gwirfoddolwyr yn mynd ati i drefnu eu Ciniawau Mawr?

Rydym yn cynnal ysgolion coginio a phobi, a dyna lle mae’r plant yn dod â phawb ynghyd i gymryd rhan yn y Cinio Mawr. Rydym yn dysgu’r plant sut i goginio llawer o bethau fel prydau pasta, colslo a salad tatws. Rydym ni hefyd yn dod â chogyddion medrus i mewn i ddangos iddynt sut i baratoi, torri, marinadu, coginio ac addurno pethau fel cyri, pitsa, bara garlleg, Bolognese, pastai cig eidion a phastai cyw iâr. Yn y dosbarth pobi, maen nhw’n gwneud sgons, cacennau, sbwng a phaflofa – ac maen nhw’n paratoi ac addurno’r rhain i gyd, a’u gweini ar y dydd… a’u bwyta, wrth gwrs!

Rydyn ni’n lwcus iawn i gael Magees fel noddwyr. Mae’n nhw wedi eu lleoli mewn siopau Asda, ac maen nhw werth y byd. Heb eu cymorth nhw, ni fyddai ein Ciniawau Mawr yn gallu cael eu cynnal yn y run ffordd.

Beth sy’n digwydd yn y cyfnod cyn y Cinio Mawr?

Ar y dydd Iau a’r dydd Gwener cyn y Cinio, mae’n debyg i gegin brysur mewn gwesty. Mae’r plant yn dangos popeth maen nhw wedi ei ddysgu yn y dosbarthiadau, yn llawn balchder. Maen nhw wrthi’n paratoi a choginio popeth yn barod ar gyfer ein pryd bwyd poeth yn y Cinio Mawr neu’r te pnawn.

Ac ar y diwrnod mawr?

Mae’r plant yn gwisgo ein ffedogau smart Magees a’n hetiau Molly a Mia, ac maen nhw’n brysur yn gweini’r gymuned gyfan, sy’n dod i fwyta gyda’i gilydd. Mae’n andros o waith caled, ond mae pob dim yn werth chweil pan rydych yn gweld teuluoedd yn dod o bell i fwyta’r Cinio Mawr gyda’i gilydd. Yn bendant, dyma’r ffordd ymlaen i ddod â chymunedau ynghyd.

Mae hyn, yn ei dro, yn helpu Sefydliad Molly a Mia, gan ein bod ni eisiau gweld teuluoedd sydd wedi colli babi yn dod at ei gilydd i gael cymorth ar ôl eu colled. Trwy ddod â’r bobl hyn ynghyd, maen nhw’n dysgu mwy am ein helusen ac yn cymryd mwy o ran.

Yna, rydym yn defnyddio ein gardd goffa brydferth yn Fivemiletown, lle rydym yn cynnal sawl barbeciw teuluol trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau Cinio Mawr eraill yn y Galgorm Resort and Spa, lle mae teuluoedd ledled Gogledd Iwerddon yn dod ynghyd i gofio’r babi maen nhw wedi ei golli. Wrth i bawb weithio gyda’i gilydd, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr ein hunain, y plant rydym yn eu dysgu, a’r noddwyr hael, gallwn helpu i gynnal y digwyddiadau gwerthfawr, angenrheidiol hyn.

Rhagor o wybodaeth am Sefydliad Molly a Mia.

 

Awydd dod â’ch cymdogion ynghyd? Cymerwch gip ar ein tudalen Cynnal Cinio Mawr lle gallwch weld argymhellion a syniadau, neu gallwch gysylltu â ni trwy Twitter, Facebook neu Instagram. Rydym wrth ein boddau’n clywed pob dim am eich cynlluniau!