Ailgysylltu ar ôl Covid gyda’r Cinio Mawr

“Roedd Y Cinio Mawr yn ffordd gret i ddod i adnabod fy nghymuned newydd. Mae rhai o’r bobl wedi byw yma ers dros 30 mlynedd a hwn oedd y tro cyntaf iddynt gwrdd rhai o’i cymdogion. Dwi wir mor hapus fy mod i wedi trefnu’r cyfan ac mae’n sicir wedi dod a’n cymuned yn agosach at ei gilydd”.

Wedi symud mewn i’w chymdogaeth newydd yn Llandrindod, roedd Nikki yn ymwybodol eisioes bod y gymuned yn un cyfeillgar gan fod pawb wedi bod mor groesawgar, ond roedd hi’n awyddus i ddod i adnabod ei chymdogion yn well.

“Roedd un o’r cymdogion yn dweud wrthai bod y gymdogaeth yn le hwyliog a hapus iawn i fyw a bod pawb yn cymdeithasau a helpu ei gilydd, ond oherwydd Covid, doedd neb wedi gweld ei gilydd yn iawn ers sbel. Y diwrnod hwnnw, wnes i ganfod manylion am Y Cinio Mawr ar Facebook, ac fe feddyliais bod hwn yn ddigwyddiad perffaith i fi ddod i adnabod fy nghymdogion, ond hefyd yn ffordd i fi helpu nhw i ail gysylltu, roedd yr amseru yn wych!”

Oherwydd bod syniad Y Cinio Mawr mor rhwydd, a bod hi ddim yn llawer o waith i’w drefnu, penderfynnodd Nikki holi i un cymydog i’w helpu trwy wneud ychydig o ymchwil i weld a oedd y cymdogion yn awyddus;

“Roedd pawb wrth ei bodd efo’r syniad. Wnes i fynd ati i greu gwahoddiadau a phostio rhain trwy flwch post pawb, a dyna ni! Mae o mor hawdd i bobl gymryd rhan!”

Penderfynnodd Nikki nad oedd angen gweithgareddau ar gyfer y gymdogaeth oherwydd bod mwyafrif y bobl yn hyn a’r ffocws oedd sgwrsio ac ail gysylltu.

“Wnes i alw’r digwyddiad yn Pavement Picnic a nodi bod modd i bobl aros am faint bynnag o amser roedden nhw eisiau. O’n i eisiau ei wneud yn hawdd i bawb. Wnes i chwarae ychydig o gerddoriaeth er mwyn dod ag elfen o hwyl ac roedd gen i beiriant swigod! Wnes i ddod a sialc hefyd er mwyn i bobl addrno a rhannu negeseuon ar y pafin os oedden nhw’n dymuno.”


Oherwydd bod cyfyngiadau Covid yn newid yn gyson, penderfynwyd y byddai rhannu bwyd yn anodd, felly roedd Nikki wedi son bod angen i bawb ddod a bwyd a diod ei hun, ac fe weithiodd hyny’n gret gan bod pobl yn mynd a dod.

Does dim dwywaith bod Nikki a’r gymdogaeth wedi elwa o’r digwyddiad;

“Roedd yr holl ddigwyddiad a’r cyfnod cynllunio yn gret ac yn ffordd perffiath i fi ddod i adnabod fy nghymdogion newydd yn well. Ryden ni bellach yn gwenu ar ein gilydd ac yn chwifio bob tro ryden ni’n gweld ein gilydd o bell. Roedd un cymydog yn methu dod ond fe wnaeth bwynt o ddod i gyflwyno ei hun i fi wedi’r digwyddiad a son bod pawb yn dweud ei fod yn gymaint o hwyl ac wedi rhoi hwb i’r gymdogaeth. Cafodd pawb ei ysbrydoli a phob un yn awyddus i drefnu un arall a bydd yn adeg Jubilee y Frenhines adeg hynny hefyd wrth gwrs, felly bydd modd creu digwyddiad mwy”.


Mae ymateb un cymdydog yn crisialu llwyddiant Y Cinio Mawr yn ol Nikki;

“Daeth un cymydog i ddiolch i fi ar y dydd gan nodi ei fod wedi byw yn y gymdogaeth ers 25 mlynedd, ond erioed wedi cael y fath hwyl a gweld y fath ysbryd cymunedol nes i fi drefnu’r Cinio Mawr! Gwych!”

Oherwydd Covid, roedd sawl cymydog ar y stryd wedi bod yn unig a heb weld neb ers tro, ac roedden nhw hefyd yn ddiolchgar iawn yn ol Nikki;

“Roedd sawl cymydog yn nerfus am ail gysylltu ar ol Covid, felly roedd ein Cinio Mawr yn esgus gwych i wneud hynny a sawl un yn son ei bod nhw’n fwy hyderus i sgwrsio efo pobl ac ail gysylltu ar ol y digwyddiad. Fe gwrddodd rhai cymdogion eraill am y tro cyntaf yn y digwyddiad, ac roedd y cymdogion hynny sydd wedi bod yn unig dros y cyfnod yma yn teimlo’n llawer hapusach ac yn ddiolchgar iawn. Bonws arall oedd cael cyngor garddio gan sawl cymydog! Mae na gymaint o bethau gwych am Y Cinio Mawr a dwi’n methu aros nes 2022! Roedd 50 ohonom yma eleni ond blwyddyn nesaf bydd hyd yn oed mwy o esgus i ddathlu a bydd y digwyddiad yn parhau i gryfhau ein cymdogaeth a’i wneud yn le brafiach byth.”