​4 ffrind, 4 degawd ar wahân, 4 digwyddiad sy’n newid bywyd: Stori Cinio Mawr i godi’ch calon

Doedd gan Emma ddim syniad y byddai’r weithred syml o estyn llaw at ei chymdogion yn cael cymaint o effaith ar ei bywyd bob dydd.

Ers Cinio Mawr cyntaf Emma yn 2010, sefydlwyd cyfeillgarwch cryf rhwng grŵp o fenywod sydd â digon o bethau i’w clymu, er gwaetha’u hoedrannau (mae pedair degawd o wahaniaeth rhwng y ieuengaf a’r hynaf), eu hamgylchiadau a’u straeon gwahanol. Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae Emma, Gill, Marie a Karen wedi cefnogi ei gilydd trwy uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bywyd, gan fynd trwy brofedigaeth, canser, ailbennu rhywedd a cholli swydd.

Mae rhywbeth hudol yn digwydd pan fydd pobl yn rhannu pryd o fwyd

Penderfynodd Emma, y ieuengaf o’r criw (yn 43 oed bryd hynny), drefnu Cinio Mawr yn ei stryd i ddod i adnabod ei chymdogion yn well – roedd hi’n awyddus i gael mwy na gwên gwrtais wrth basio ar y stryd. Mae’r perthnasoedd sydd wedi codi o ddathliad cymdogol cyntaf Emma wedi newid ei bywyd.

Roedd y Cinio Mawr cyntaf wedi cynnau’r fflam: dechreuodd cyfeillgarwch flodeuo, wrth i wên gwrtais droi’n sgyrsiau a dechreuodd bobl ddod i adnabod ei gilydd a dod yn fwy cyfforddus. Daeth y Cinio Mawr yn ddigwyddiad rheolaidd, a sbardunodd sawl cinio, bore coffi a swper rhwng cymdogion.

‘Mae rhywbeth hudol yn digwydd pan fydd pobl yn rhannu pryd o fwyd,’ dywedodd Karen.

 

Mae Emma a Karen yn defnyddio’r un geiriau i ddisgrifio eu teimladau:

 

‘Dwi’n teimlo fy mod yn perthyn gyda’r bobl hyn. Galla i fod yn fi fy hun.’

I Gill a Marie, mae’r cyfeillgarwch yn cynnig cymorth a diogelwch, yn ogystal â llawer o hwyl.

 

‘Mae’n gysur gwybod bod pobl o’ch cwmpas y gallwch alw arnynt mewn argyfwng, ac mae pawb yn profi rhyw argyfwng ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae adnabod eich cymdogion yn ddigon da i’w ffonio i ofyn am help yn tawelu’r meddwl,’ esboniodd Gill.

Ac mae hi yn llygad ei lle. Mae bwyd yn un o’r hawliau dynol sylfaenol, ac yn bleser i bawb. Mae’n ein huno ni. Ac mae’r weithred o rannu bwyd a bwyta gyda’n gilydd nid yn unig yn llenwi twll; mae’n ein galluogi i estyn llaw a chynnig cymorth emosiynol, hefyd. Dyma sail cymunedau cryf. Dyna pam rydyn ni wrth ein boddau â stori taith Cinio Mawr Menywod Trelái.

 

Cynnal Cinio Mawr

Os ydych chi’n awyddus i ddod â’ch cymdogion ynghyd, dyma ragor o wybodaeth am drefnu Cinio Mawr a chewch ddigonedd o syniadau ac ysbrydoliaeth.