Gwersyll Cymunedol Digidol

Mae ein Gwersylloedd Cymunedol fel arfer yn brofiadau preswyl a gynhelir yn yr Eden Project yng Nghernyw ond, fel nifer o bethau, bydd pethau ychydig yn wahanol eleni. Bydd mis Hydref yn gweld cychwyn ein Gwersyll Cymunedol Digidol - profiad dysgu trochi yn cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy a chyfleoedd rhwydweithio i bobl o ledled y DU. 

Ar gyfer pwy mae'r Gwersyll Cymunedol?

Mae'r Gwersyll Cymunedol yn berthnasol i nifer o wahanol fathau o bobl, gan gynnwys:

- pobl sydd eisiau cychwyn prosiect cymunedol neu sydd eisoes yn gwneud rhywbeth ac sydd eisiau cymryd y cam nesaf.

- pobl sydd megis cychwyn ar eu taith, neu'r sawl sy'n fwy profiadol ond sy'n awyddus i ddysgu a rhannu gydag eraill.

- pobl a oedd ynghlwm â grwpiau cyd-gymorth neu'n helpu cymdogion a phobl yn eu cymuned yn ystod Covid-19 ac yr hoffai barhau i wneud hynny.

- pobl sy'n darganfod bod ganddynt ychydig mwy o amser i gyfranogi yn eu cymuned nawr oherwydd newid yn eu haddysg neu gyflogaeth ac eraill a gafodd flas ar weithgareddau cymunedol yn ystod Covid-19 ac sy'n awyddus i wneud mwy.

Oherwydd bod y Gwersyll hwn yn ddigidol, rydym yn gobeithio y bydd y sawl nad oedd wedi gallu teithio i Gernyw yn awyddus i ymuno â ni ar-lein!

Os nad ydych chi'n siŵr neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o'n tîm o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol am sgwrs cyn gwneud cais.

Sut bydd y digwyddiad yn gweithio?

Byddwn yn cynnal ein Gwersyll Cymunedol Digidol ar Zoom - yr ap fideo-gynhadledda hawdd ei defnyddio - o gysur eich cartref. Rydym yn anelu at ddarparu mwy na gweithdai ar-lein arferol yn unig gyda'r nod o ddarparu profiad unigryw ein Gwersyll Cymunedol i chi. Byddwch yn derbyn pecyn adnoddau cyn i chi gychwyn, bydd amser i greu cysylltiadau â'r mynychwyr eraill a bydd yna sesiynau ymarferol i gymryd rhan ynddynt o'ch cymuned neu gartref eich hun.

Rydym yn ymroddedig i fod yn gynhwysol felly siaradwch â ni am unrhyw ofynion ychwanegol sydd gennych chi ac fe wnawn ein gorau i'ch cefnogi chi.

Beth alla'i ddisgwyl o Wersyll Cymunedol?

Mae'r Gwersyll Cymunedol Digidol yn cychwyn ar 12 Hydref 2020 a bydd yn para pum wythnos. Bydd gan bob wythnos gwahanol thema yn ymdrin â phynciau gan gynnwys: marchnata, cynllunio digwyddiadau, ariannu, cynhwysiant, gwydnwch, dangos syniadau ac ysbrydoliaeth a llawer mwy.

Sesiwn lawn 'Croeso i'r Wythnos': Bob nos Lun, byddwn yn dod at ein gilydd i baratoi ar gyfer yr wythnos ac i wrando ar siaradwr ysbrydoledig.

Sesiynau wythnosol manylach: Sesiwn hirach ar thema benodol naill ai ar brynhawn Mawrth neu nos Fercher (gallwch ddewis yr un sydd fwyaf addas i chi a gallwch newid o wythnos i wythnos). Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gweithdy, gweithgaredd ymarferol, cyfle i roi'r hyn rydych wedi dysgu ar waith yn eich prosiect neu syniad, a mwy.

Rhwydweithio: Cyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd, creu cysylltiadau newydd, defnyddiol a chael gwahanol safbwynt ar bethau.

Adnoddau ymarferol: Byddwn yn anfon set o ddeunyddiau defnyddiol atoch, wedi'u teilwra i'ch galluogi i wneud y mwyaf o'r profiad dysgu digidol hwn.

Gweithgareddau cymdeithasol: Byddwn yn creu profiadau y gall bob un ohonom gymryd rhan ynddynt o gysur eich cartref eich hun a gweithgareddau cymdeithasol a fydd yn ein helpu i ddod i adnabod ein gilydd a sgwrsio â phobl gymunedol eraill o ledled y DU.

Dyddiadau

Mae gofyn bod pob Gwersyllwr Cymunedol yn mynychu sesiynau dydd Llun, yn cychwyn am 7pm:

- Dydd Llun 12 Hydref, Dydd Llun 19 Hydref, Dydd Llun 26 Hydref, Dydd Llun 2 Tachwedd, Dydd Llun 9 Tachwedd.

Dydd Mawrth 1-4pm, NEU ddydd Mercher 6-9pm (dewiswch un sesiwn yr wythnos)

Dydd Mawrth 13 Hydref NEU ddydd Mercher 14 Hydref

Dydd Mawrth 20 Hydref NEU ddydd Mercher 21 Hydref

Dydd Mawrth 27 Hydref NEU ddydd Mercher 28 Hydref

(Wythnos yn cychwyn 2 Tachwedd - amseroedd i'w cadarnhau)

Dydd Mawrth 10 Tachwedd NEU ddydd Mercher 11 Tachwedd

I wneud cais am Wersyll Cymunedol Digidol y flwyddyn hon, cysylltwch â'ch Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol lleol.

Ychydig yn rhagor o wybodaeth

Mae'r gwersylloedd yn benodol er budd aelodau'r gymuned ac yn anffodus, nid ydym yn gallu dyrannu lleoedd wedi'u hariannu i weithwyr proffesiynol, pobl sy'n cael eu talu i gefnogi cymuned a'i aelodau.

Mae derbyn lle wedi'i ariannu yn golygu ymrwymo i fynd ymlaen i ddefnyddio'r hyn ddysgoch chi yn y Gwersyll, felly fel rhan o'n gofynion ariannu, mae angen i ni gadw mewn cysylltiad â phawb i ddysgu am eu cynnydd, beth maen nhw wedi bod yn gwneud a'r pethau maen nhw'n eu gwneud yn eu cymunedau.

Mae'n bosib y byddwn hefyd yn eich gwahodd i ymuno â ni ar-lein (a rhai digwyddiadau rhanbarthol os yw amgylchiadau'n caniatáu hynny), ac i gwblhau holiaduron i'n helpu ni i wella. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu chi.

Y Rhwydwaith

Os ydych chi'n ystyried Gwersyll Cymunedol, mae'n bosib y bydd Y Rhwydwaith hefyd o ddiddordeb i chi. Y mwyaf o gysylltiadau sydd gennym, y mwyaf y gallwn ni ei wneud - dyna'r hyn a gredwn, ac mae'r Rhwydwaith yn lle i rannu cyngor a syniadau, dysgu pethau newydd a gwneud cysylltiadau ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau, neu unrhyw un sydd eisoes yn gwneud hynny. Darganfyddwch fwy yma.

Rydym yn sicr y byddwch yn cael llawer o fudd o'r Gwersyll Cymunedol. Erbyn hyn, mae 94% o bobl sydd wedi dod i Wersyll Cymunedol wedi mynd ymlaen i wneud rhywbeth yn eu cymunedau gan ddefnyddio'r sgiliau neu wybodaeth ddysgon nhw yn y Gwersyll. Gallwch ddarllen am rai ohonynt yma!

Ann Osborn yw Cyfarwyddwr Rural Coffee Caravan yn Suffolk ac fe fynychodd hi un o'r Gwersylloedd Cymunedol. Dywedodd hi, 'Mae Gwersylloedd Eden yn ysbrydoliaeth i ni; maen nhw'n gymhelliant; maen nhw'n wybodaeth; digonedd o rwydweithio a, rhaid i mi ddweud, roedd pob un ohonom yn teimlo'n arbennig iawn. Roedd yn ddigwyddiad llawn gofal, brwdfrydedd a hapusrwydd. Roedd yn ysbrydoledig. Yn ogystal â'r syniadau di-ddiwedd, roeddech yn gwybod eich bod yn mynd i gael eich cefnogi yn hir i mewn i'r dyfodol.' Dysgwch fwy am ei phrofiad hi yma.