Ein tîm

Mae ein tîm yn cynnwys pobl hyfryd sy’n gwybod beth sydd ei angen i wneud i bethau ddigwydd yn ein cymunedau. Maen nhw’n gallu eich helpu i roi sbardun i’ch prosiect, eich helpu i oresgyn rhwystrau, a’ch cysylltu â phobl eraill sydd â’r un meddylfryd â chi sydd allan yn eu cymunedau yn gwneud newidiadau cadarnhaol.

Niamh in a parade with a rainbow on her face.
Niamh Scullion, Datblygwr Rhwydweithiau Cymunedol

Gogledd Iwerddon

Mae Niamh yn cysylltu prosiectau cymunedol ar draws Gogledd Iwerddon, ac mae’n helpu’r trefnwyr i rannu gwybodaeth, profiad, anogaeth ac ysbrydoliaeth. Mae hi wrth ei bodd yn gweld pobl yn darganfod fflach o ysbrydoliaeth a bod yn ddigon dewr i roi cynnig ar heriau newydd. Dyma brosiect adeiladu cychod Niamh: Lagan Currachs

 Grainne McCloskey.

Gráinne sy’n rheoli cyflwyno Cymunedau Eden Project yng Ngogledd Iwerddon, ac mae hi wedi meithrin y Cinio Mawr ers 2011. Mae hi’n dod â dros 20 mlynedd o brofiad ym meysydd cyfathrebu ac ymgysylltu i’w rôl, gan hyrwyddo syniadau a chyfleoedd i ddatblygu partneriaethau. Mae Gráinne yn credu mewn pŵer ysbryd cymunedol, ac mae hi wrth ei bodd yn gweld cynllun yn dod ynghyd. Gallwch wylio fideos am y Cinio Mawr yng Ngogledd Iwerddon yma.

Diana Vogtel.

Canolbarth a Dwyrain Lloegr

Mae Diana yn cysylltu prosiectau cymunedol a threfnwyr cymunedol yng Nghanolbarth a Dwyrain Lloegr. Mae wrth ei bodd yn gweld cymaint o brosiectau cymunedol yn llwyddo – o un syniad gwallgof, i brosiectau yn eu llawn dwf sy’n gwneud effaith – ac mae’n galluogi ein trefnwyr cymunedol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i wneud gwahaniaeth trwy rannu eu profiadau, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth.

Peter Lefort.

Mae Peter yn rheoli cyflwyno Cymunedau Eden Project ar draws Lloegr, ac yn darganfod ffyrdd newydd o gysylltu pobl yn lleol ac yn genedlaethol. Mae’n gredwr mawr ym mhŵer empathi a phwysigrwydd trosglwyddo pethau o berson i berson, p’un a yw hynny’n ysbrydoliaeth, help llaw neu afalau dros ben o’r ardd.

Kathryn Garnett.

Gogledd Lloegr

Mae Kathryn yn cysylltu prosiectau cymunedol a threfnwyr cymunedol yng Ngogledd Lloegr. Yn ei gwaith a’i bywyd, mae Kathryn yn hoff o goginio, dawnsio a chwarae gyda geiriau ac yn cael blas mawr ar glywed hanesion pobl am yr hyn maen nhw’n ei rannu, heblaw am fwyd, yn eu Cinio Mawr. Mae hi’n hoff o weld hyder pobl yn tyfu wrth iddynt roi eu syniad cymunedol ar waith, a sut mae cymuned Eden Project yn dod at ei gilydd i’w helpu. Mae hi’n gwybod sut mae ein Gwersyll Cymunedol yn gallu helpu pobl i wneud y cam cyntaf i’r tywyllwch, gan ei bod hi wedi bod yno ei hun!

Jeni Lewitt.
Jeni Lewitt, Datblygwr Rhwydweithiau Cymunedol

Llundain, y de-ddwyrain a’r de-orllewin

Mae Jeni yn asiant diwylliannol sy’n rhoi cyngor a chymorth i unigolion a grwpiau ar draws yr ardaloedd, ac yn helpu gweithredwyr cymunedol i ddatblygu syniadau a phrosiectau.

Samantha Evans.

Cymru

Mae Samantha’n cysylltu prosiectau cymunedol a threfnwyr cymunedol â’i gilydd ledled Cymru. Yn ei hamser rhydd, mae hi wrth ei bodd yn ymuno â phobl yn ei thref leol i greu digwyddiadau anffurfiol amrywiol sy’n dod â’i chymuned at ei gilydd, i fabwysiadu teimlad o ysbryd cymunedol ymysg ei gilydd, a theimlad o falchder o’u hardal leol. Un o’i hoff ddyfyniadau yw: “Byddwch yn ddewr wrth ddilyn yr hyn sy’n cynnau eich enaid ynghynn”, gan ei bod yn hoff o gyfarfod yr holl bobl angerddol ac egnïol mae hi’n gweithio â nhw ledled Cymru, gyda thân yn eu boliau i droi eu hangerdd yn rhywbeth sy’n gwneud gwahaniaeth.

Derek Harper.

Yr Alban

Mae Derek yn cysylltu pobl a chymunedau o bob cefndir yn yr Alban, ac yn eu galluogi i ddilyn eu hangerdd a chreu newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae wrth ei fodd yn teithio o gwmpas yr Alban yn cwrdd â phobl a chlywed hanesion eu hardal, a’r newidiadau sydd wedi digwydd ynddyn nhw a’u cymdogaethau. Mae’n berson positif dros ben, ac mae o’r farn bod gennym gyfle euraidd i weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r trafferthion erchyll sydd ohoni yn y byd. Mae angen i ni i gyd wneud ein rhan, yng ngeiriau Bruce Lee: ‘Nid yw gwybodaeth yn ddigon, mae angen ei ddefnyddio. Nid yw bodlon yn ddigon, mae’n rhaid gwneud.’ Felly os ydych yn dod ar draws Derek erioed, adroddwch eich stori iddo, a sut byddwch yn newid eich rhan o’r byd.

Emily Watts.

Emily sy’n rheoli gwaith Cymunedau Eden Project yn yr Alban, ac mae wedi bod yn gweithio ar ymgyrch y Cinio Mawr ers pum mlynedd. Mae hi’n gyfrifol am sicrhau bod pobl yn gwybod beth yw ein gwaith, cysylltu pobl a datblygu partneriaethau. Mae hi wrth ei bodd yn adrodd straeon, rhedeg, crefftau ac yn mwynhau bod ei swydd yn ei chysylltu â chymaint o bobl sy’n ysbrydoli bob dydd.