Cynllunio ar gyfer y tywydd

 

 

Rydyn ni’n gwybod bod cynllunio ar gyfer y tywydd bron â bod yn amhosibl, ond mae’n werth treulio munud neu ddwy yn meddwl am sut gallai effeithio ar eich digwyddiad, a beth allwch ei wneud os bydd hyn yn digwydd.

Os ydych yn cynllunio digwyddiad yn yr awyr agored, meddyliwch am opsiynau ar gyfer tywydd gwlyb o flaen llaw: oes digon o lefydd i gysgodi gerllaw? A fyddwch yn gallu defnyddio canolfan gymunedol neu neuadd eglwys ar fyr rybudd? Ydych chi’n gallu gosod pabell neu gazebo yn eich lleoliad? Bydd gan lawer o bobl bethau fel hyn yn hel llwch yn y sied, felly gofynnwch o gwmpas cyn y digwyddiad i weld pa adnoddau sydd ar gael cyn i’r angen godi. Peidiwch â digalonni os oes angen i chi newid lleoliad: gyda darn o gacen mewn un llaw a phaned o de yn y llall, bydd pawb yn anghofio am y tywydd!

Manteisiwch ar y glaw: cydiwch yn eich welis a’ch dillad dal dŵr a rhannwch ymbarél gyda chymydog. Beth am dorri’r garw trwy drafod un o hoff bynciau trafod y wlad – y tywydd! I’r anturwyr yn eich plith, ni fydd neidio mewn pyllau dŵr a gwlychu eich gilydd fyth yn fwy derbyniol. Cadwch ddillad sych, tywelion a chrochan o siocled poeth i un ochr, ac ewch amdani! Gallwch wobrwyo’r wisg dal dŵr mwyaf gwallgo, neu gynnal cystadleuaeth addurno welis.

Croesawch fanteision diwrnod glawog - dim gwenyn - a chewch ddiwrnod gwych beth bynnag yw’r tywydd, fel gwnaeth Jim yn ei Ginio Mawr:

‘Wel, dyma hi’n bwrw, a bwrw, a bwrw mwy, ond wnaethon ni fwynhau yn arw! Mae’n anhygoel sut mae ychydig o ddiodydd a phabell neu ddwy yn gallu datrys pethau.'

Wedi cael eich bendithio â thywydd braf? On’d ydych chi’n lwcus! Os yw’r haul yn gwenu ac rydych yn cynnal digwyddiad yn yr awyr agored, cofiwch ddefnyddio eli haul, yfed digon o ddŵr, a chysgodi yn ystod adeg gynhesaf y diwrnod. Er y bydd llosg haul yn eich helpu i adnabod a chodi llaw ar y bobl oedd yn eich digwyddiad ar y diwrnod canlynol, nid dyna’r ffordd orau o feithrin ysbryd cymunedol!

Yn bwysicaf oll, peidiwch â phoeni gormod am y tywydd; mae’r cyfan y tu hwnt i’ch rheolaeth, felly'r oll allwch chi ei wneud yw paratoi gymaint ag y gallwch a gadael i natur redeg ei gwrs. Bydd y diwrnod yn un arbennig y naill ffordd neu’r llall.