Cymunedau wedi’u cysylltu

A group of women sit at a table with balls of wool.

Rydym yn siarad yn aml am gymunedau wedi’u cysylltu a’r canlyniadau cadarnhaol sy’n digwydd o ganlyniad iddynt. Ond beth yn union mae ‘cymunedau wedi’u cysylltu’ yn ei olygu?

Mae bod yn rhan o gymuned wedi’i chysylltu yn golygu adnabod pwy sy’n byw drws nesaf; dweud helo, gwenu, codi llaw, ac aros i siarad o bryd i’w gilydd. Gall olygu benthyg cwpan o siwgr gan y cymdogion, neu blant yn chwarae gyda’i gilydd yn eu gerddi neu yn y parc, neu wahodd pobl sy’n byw ar yr un stryd â chi i wylio gêm bêl-droed yn eich tŷ. Yn y bôn, mae cymunedau wedi’u cysylltu yn golygu trigolion sy’n gofalu am ei gilydd. Ond mae’n golygu ychydig mwy na chael rhywun i fwydo’r gath pan rydych chi ar eich gwyliau.

Rydym yn clywed straeon am gymdogion yn gofalu am ei gilydd ar adegau anodd, fel y cymdogion a ddaeth at ei gilydd i gefnogi dynes gyda chanser, gan ei helpu i fynd â hi i’w hapwyntiadau, coginio prydau bwyd a chadw cwmni iddi. Neu’r cyfeillgarwch rhwng y cymdogion a roddodd gefnogaeth i bedair o fenywod a gafodd eu diswyddo, a aeth trwy brofedigaeth ac a aeth trwy’r broses ailbennu rhywedd. Neu’r stryd sydd bellach yn mynd ar wyliau gyda’i gilydd bob blwyddyn.

Mae cymunedau wedi’u cysylltu yn helpu i fynd i’r afael â’r materion sy’n bwysig i’r bobl o’u cwmpas. Fel y gymuned sy’n cynnal sesiynau yn y dafarn bob wythnos i roi cyfle i bobl unig gyfarfod â phobl eraill. Neu’r ddynes sy’n rhedeg gardd gymunedol i blant, i’w dysgu am fwyta’n iach wrth iddynt ddysgu sut i dyfu llysiau. Neu’r dyn a greodd man agored cyfforddus mewn adeilad masnachol gwag, gan roi lleoliad i bobl ymgasglu, ymlacio, rhoi cynnig ar rywbeth newydd fel yoga a myfyrio, a helpu gyda’u datblygiad personol.

Mae cymunedau wedi’u cysylltu yn fwy cadarn. Maen nhw’n gallu neidio yn ôl yn haws pan fydd adegau anodd, amddiffyn a pharatoi eu hunain yn erbyn materion byd-eang, ac mae ymchwil wedi dangos eu bod nhw’n hapusach ac yn iachach.

Rydym yn helpu pobl i gynnau, tyfu a meithrin cysylltiadau o fewn eu cymunedau, ac i gredu nad yw’r un cam yn rhy fach. Os ydych yn gwahodd eich cymdogion am swper, yn trefnu Cinio Mawr, neu yn dechrau grŵp parhaus neu brosiect, gallwn eich helpu i wneud hynny – ewch ati!