Cwestiynau Cyffredin y Cinio Mawr

Beth yw'r Cinio Mawr?

Y Cinio Mawr yw ymgynulliad blynyddol y DU ar gyfer cymdogion, syniad gan yr Eden Project sy'n bosib oherwydd cydweithio gan y Loteri Genedlaethol. Fe gychwynnodd yn ôl yn 2009, ac fe'i cynhelir bob blwyddyn ym mis Mehefin.

Mae'n ddiwrnod pan mae cymdogion ac aelodau o'r gymuned yn gallu stopio beth maen nhw'n gwneud a dod ynghyd i rannu pryd o fwyd gyda'i gilydd. Gall y digwyddiadau fod yn fawr neu'n fach, y tu mewn neu du allan, yn anffurfiol neu'n llawn bob math o gemau, gweithgareddau a chynnwrf. Y prif beth yw bod pobl yn rhannu bwyd da, cwmni da ac yn cael hwyl.

Edrychwch ar ein dolenni defnyddiol ar hafan Y Cinio Mawr am gymorth i drefnu'ch Cinio Mawr, a sicrhewch eich bod yn cofrestru i gael pecyn Y Cinio Mawr am ddim. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr i gael diweddariadau, cyngor a newyddion am Y Cinio Mawr.

Pryd mae'r Cinio Mawr?

Cynhelir Y Cinio Mawr bob blwyddyn yn ystod penwythnos cyntaf mis Mehefin. Cynhelir Cinio Mawr 2019 ar 1-2 Mehefin.

Nid yw dyddiad swyddogol y Cinio Mawr yn gyfleus i ni, ydyn ni dal yn gallu cymryd rhan?

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â chymdogion a chymunedau ledled y DU yn dod ynghyd i rannu bwyd, cyfeillgarwch a hwyl. Mae'n 'Fawr' oherwydd bod mwyafrif y digwyddiadau hyn yn digwydd ar yr un diwrnod, fel rhan o ddathliad cenedlaethol. Fodd bynnag, y peth pwysicaf am gael Cinio Mawr yw dod â phobl ynghyd, felly os nad yw'r dyddiad yn gyfleus i chi neu'ch cymuned, does dim problem o gwbl os ydych eisiau cynnal eich Cinio ar ddyddiad gwahanol.

Mae nifer o bobl yn trefnu Ciniawau Mawr gyda'u cymdogion trwy gydol y flwyddyn, a hefyd ar wahanol adegau o'r diwrnod. Mae'r Cinio Fin Nos  yn ffordd wych o ddod â'ch cymuned ynghyd gyda'r nos os nad yw cwrdd yn ystod y diwrnod yn gyfleus i chi neu'ch cymdogion.

Beth yw cyswllt Y Cinio Mawr gyda'r Eden Project?

Cychwynnwyd Y Cinio Mawr gan yr Eden Project oherwydd ei bod yn credu ein bod yn gallu delio â'r heriau a ddaw mewn bywyd yn well pan rydym yn eu hwynebu gyda'n gilydd. Mae'r Cinio Mawr yn rhan o Gymunedau'r Eden Project ac yn cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol.

A fydd y Cinio Mawr yn gweithio gyda'r Ymgynulliad Mawr eto eleni?

Y Cinio Mawr yw Dathliad Blynyddol y DU i Gymdogion. Ers 2009, rydym wedi bod yn gweithio i greu cyfleoedd i gymdogion ddod ynghyd a chreu cysylltiadau cymunedol, felly roedd yn gwneud synnwyr i'r Cinio Mawr gefnogi penwythnos cyntaf yr Ymgynulliad Mawr yn 2017.Eleni, mae'r Cinio Mawr yn dychwelyd i'w dyddiad blynyddol sef penwythnos cyntaf mis Mehefin (1-2 Mehefin 2019).

Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib i gael profiad o'r buddion o ddod i adnabod eu cymdogion a gwneud cysylltiadau cymunedol, felly beth am gymryd rhan a dod â'ch cymdogion ynghyd i rannu bwyd, cyfeillgarwch a hwyl.

Rydym yn gyffrous iawn bod yna ragor o gyfleoedd i gymunedau ddod ynghyd, oherwydd mae'n dod â ni gam yn agosach at gyrraedd ein nod o adeiladu ysbryd cymunedol a pherthnasau cryfach sy'n para trwy gydol y flwyddyn!

Sut galla'i ddod o hyd i Ginio Mawr yn fy ardal i?

Nid ydym yn cael rhoi gwybodaeth breifat am ddigwyddiadau personol, fodd bynnag, mae croeso i chi ddarllen ein hawgrymiadau ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau lleol i ddod o hyd i Ginio Mawr yn eich ardal chi.

Rwy'n byw y tu allan i'r DU, ydw i'n gallu cael Cinio Mawr?

Gallwch! Hyd yn hyn, rydym yn gwybod bod Ciniawau Mawr wedi cael eu cynnal mewn dros 70 gwlad ar draws y byd. Yn 2018, cynhaliwyd Cyfarfod Penaethiaid Llywodraethau'r Gymanwlad (CHOGM) yn y DU ac fe weithiom gydag Uned Uwchgynhadledd y Gymanwlad i annog pobl i gynnal Ciniawau Mawr y Gymanwlad a ddaeth â phobl at ei gilydd o dros 53 cenedl a 6 chyfandir.

Rydym yn sefydliad, a allwn gymryd rhan yn y Cinio Mawr neu ei gefnogi?

Gallwch. Am gyngor ar sut gallech weithio mewn partneriaeth gyda'r Cinio Mawr, anfonwch e-bost at communities@edenproject.com

All fy ysgol gymryd rhan?

Plant, rhieni ac athrawon - mae'r Cinio Mawr eich angen chi! Gall ysgolion naill ai cynnal eu Cinio Mawr eu hunain, neu helpu'r disgyblion baratoi am ginio lleol, er enghraifft, trwy wneud addurniadau, coginio bwyd neu dyfu llysiau. Mae benthyg cadeiriau ac offer i ddigwyddiadau'r Cinio Mawr gerllaw yn help mawr hefyd.

Ydw i'n gallu codi arian ar gyfer achosion da yn fy Nghinio Mawr?

Gallwch, wrth gwrs! Mae llawer o bobl yn defnyddio'u Cinio Mawr i godi ymwybyddiaeth neu arian ar gyfer achos sy'n agos at eu calonnau, boed yn grŵp cymunedol lleol neu'n elusen genedlaethol, fwy. Cymerwch olwg ar ein canllaw at godi arian cymunedol.

Beth os nad oes Cinio Mawr wedi'i drefnu yn fy ardal?

Trefnwch eich un eich hun! Edrychwch am rywun yn eich stryd sydd eisiau dod i gnocio drysau gyda chi i weld pwy arall sydd eisiau cymryd rhan.

Ble dylwn i ddechrau?

Os mai dyma'ch tro cyntaf yn trefnu Cinio Mawr, ceisiwch gychwyn yn fach er mwyn cadw pethau mor syml â phosib. Gallwch ofyn am eich pecyn am ddim ar gyfer 2019 nawr i'ch helpu i gychwyn arni ac yn y cyfamser, gallwch ddarllen ein canllaw at drefnu Cinio Mawr.

Oes rhaid i fy Nghinio Mawr fod yn barti stryd?

Ddim o gwbl. Yn ystod blynyddoedd cyntaf y Cinio Mawr, roedd nifer o'r digwyddiadau'n cynnwys dau neu dri thŷ yn dod ynghyd mewn gardd gefn, ac mae nifer o ddigwyddiadau dal yn debyg. Mae Ciniawau Mawr yn digwydd mewn pob math o leoliad, o orsafoedd tân i draethau, o neuaddau eglwysi i strydoedd - hyd yn oed ar dop mynydd! Byddwch yn greadigol.

Pryd ddylwn i ddechrau cynllunio?

Pryd bynnag rydych chi'n barod! Mae llawer yn dibynnu ar beth sydd gennych mewn golwg. Os ydych yn gobeithio cau'r ffordd am barti stryd, yna mae'n syniad da cysylltu â'ch cyngor lleol cyn gynted â phosib, gan fod rhai cynghorau'n gofyn am hyd at 12 wythnos o rybudd. Mae hefyd yn syniad da ennyn diddordeb y gymuned cwpl o fisoedd ymlaen llaw er mwyn i bobl cael amser i gymryd rhan yn y cynllunio a'r trefnu gyda chi. Gofynnwch am ein pecyn cychwynnol am ddim i'ch helpu i gychwyn arni.

Ydw i'n gallu cynnal Cinio Mawr fel rhan o ddigwyddiad neu ŵyl gyfredol?

Wrth gwrs, mae'n ffordd dda o gychwyn arni'n lleol. Siaradwch â'n tîm os oes gennych ragor o gwestiynau.

Faint bydd y digwyddiad yn costio?

Nid oes angen i Giniawau Mawr fod yn ddrud. Gallech gynnal un mewn gardd, gofyn i bobl ddod â bwyd, gwneud eich addurniadau eich hun a benthyg dodrefn. Bydd defnyddio pethau sydd gennych eisoes yn helpu cadw'r costau'n isel.

Os ydych am drefnu digwyddiad mawr, gallech gychwyn cronfa gyda chymdogion sydd â diddordeb a chael blwch rhoddion ar y diwrnod i ddigolledu ychydig o'r arian neu hyd yn oed trefnu raffl.

Efallai bydd eich cyngor yn gofyn i chi dalu ffi i gau'r ffordd am barti stryd, fodd bynnag, mae cyfarwyddyd o'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn nodi bod dim angen talu ffi i gau'ch ffordd yn ôl y gyfraith (ar gyfer partïon stryd preswyl bach yn Lloegr), ond efallai bydd rhai cynghorau angen gofyn am ffi fechan i dalu am y costau gweinyddu a chynllunio. Dylech ofyn i'ch cyngor ar gyfer beth mae'r taliad.

Oes unrhyw gyllid ar gael?

Mae Ciniawau Mawr yn gweithio orau pan mae pawb yn dod â phryd o fwyd ac yn rhannu, felly does dim angen i chi wario llawer o arian i gael diwrnod da. Ond, weithiau efallai bydd angen ychydig o arian arnoch i dalu am bethau fel llogi lleoliad, neu yswiriant, neu efallai byddwch eisiau gwneud i rywbeth arbennig ddigwydd yn eich digwyddiad. Ar gyfer hyn, gallech ofyn i bobl gyfrannu trwy 'gasgliad' traddodiadol neu trwy redeg ymgyrch cyllido torfol. Ar gyfer prosiectau mwy neu grwpiau cymunedol parhaus, edrychwch ar ein tudalen ar gyllid ac ariannu am ragor o awgrymiadau a syniadau.

Oes angen yswiriant arnaf?

Mae'n dibynnu pa fath o ddigwyddiad rydych yn ei drefnu; lle rydych yn ei gynnal a phwy rydych yn eu gwahodd. Ar gyfer digwyddiadau bach mewn mannau preifat, ni fydd angen yswiriant arnoch. Os ydych yn cau ffordd, bydd angen yswiriant arnoch, ac os yw'n ddigwyddiad mwy lle, er enghraifft, rydych yn gwerthu bwyd neu'n gosod llwyfan ar gyfer cerddoriaeth neu gastell wynt, bydd rhagofalon eraill i'w hystyried. Siaradwch â'ch awdurdod lleol ac esboniwch eich cynlluniau. Edrychwch ar ein cyngor ar yswiriant ar gyfer eich Cinio Mawr os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

A yw barbeciws yn rhy beryglus o safbwynt iechyd a diogelwch?

Defnyddiwch synnwyr cyffredin. Gosodwch eich barbeciw rhywle diogel a chael un person yn gyfrifol amdano. Mae hefyd yn syniad da cael rhywun yno ar y diwrnod sydd â chymhwyster cymorth cyntaf.

Rwy'n poeni am hylendid bwyd, oes angen trwydded arnom?

Dylai trefnu partïon stryd bach, preifat a digwyddiadau cymunedol fod yn hawdd ac fel arfer does dim angen pethau fel asesiadau risg, trwyddedau a thystysgrifau iechyd a diogelwch. Mewn cyfarwyddyd gan y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cadarnhau bod digwyddiadau unigol fel partïon stryd ddim fel arfer yn cael eu hystyried fel busnesau bwyd, felly does dim ffurflenni i'w llenwi a does dim angen trwydded bwyd arnoch.

Dylai bawb sy'n rhan o'r Cinio Mawr gymryd cyfrifoldeb drostynt eu hunain a dylai'r sawl sy'n paratoi bwyd sicrhau eu bod yn gwneud hynny mewn man glan a hylan. Os ydych yn cynllunio digwyddiad mwy y gall unrhyw un fynychu neu os ydych yn gwerthu tocynnau ar gyfer eich digwyddiad, mae'n bosib bod yna brosesau neu ofynion eraill y bydd angen i chi eu hystyried. Bydd eich cyngor lleol yn gallu'ch cynghori ar hyn.

Ble dylwn ni eistedd a bwyta?

Gallwch ddefnyddio'ch cadeiriau, byrddau a bocsys rhwyllog eich hun. Os oes angen rhagor o gadeiriau a byrddau arnoch, beth am edrych ar eBay, Freecycle neu Freegle am opsiynau rhad/am ddim. Gallech hefyd ymuno â grŵp benthyca lleol, megis Streetbank, neu ofyn i'ch cyngor plwyf, eglwys neu ysgol leol neu i grwpiau megis y Sgowtiaid i weld a oes modd iddynt rannu eu dodrefn gyda chi.

Oes angen i mi gau fy stryd?

Ddim o gwbl! Os nad ydych yn gallu cau'ch ffordd, gallwch gynnal eich Cinio Mawr ar unrhyw ddarn o dir neu mewn unrhyw adeilad megis gardd gymunedol, breifat neu un tafarn, parc lleol, dreif, iard chwarae ysgol, eglwys, mosg, synagog, gurdwara neu deml - ble bynnag y mynnwch chi, cyhyd â bod gennych chi'r caniatâd perthnasol.

Os ydych chi eisiau cau'ch ffordd am barti stryd, bydd angen i chi gysylltu ag Adran Briffyrdd eich cyngor lleol i ddarganfod sut i fynd ati. Mae'n well gwneud hyn cyn gynted â phosib gan fod rhai cynghorau angen hyd at 12 wythnos o rybudd.

Efallai bydd eich cyngor yn gofyn i chi dalu ffi i gau'r stryd, fodd bynnag, mae cyfarwyddyd newydd o'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn nodi bod dim angen talu ffi i gau'ch ffordd yn ôl y gyfraith (ar gyfer partïon stryd preswyl bach yn Lloegr), ond efallai bydd rhai cynghorau angen gofyn am ffi fechan i dalu am y costau gweinyddu a chynllunio. Dylech ofyn i'ch cyngor ar gyfer beth mae'r taliad. 

Os cewch unrhyw broblemau gyda'ch cyngor, anfonwch e-bost atom at communities@edenproject.com ac efallai byddwn yn gallu helpu.

Rwy'n cael trafferth yn cau fy ffordd, allwch chi helpu?

Os ydych chi eisiau cael parti stryd ar gyfer Y Cinio Mawr a'ch bod yn cael trafferth yn cau'ch ffordd, peidiwch â phoeni, mae ein tîm yma i'ch helpu. Cysylltwch â'r tîm ar 0845 850 8181 neu e-bostiwch communities@edenproject.com

Ydych chi'n ymwybodol bod Y Cinio Mawr yn digwydd yn ystod Ramadan?

Ydym, rydym yn ymwybodol bod Y Cinio Mawr yn digwydd yn ystod Ramadan eleni. Fodd bynnag, nid ydym eisiau eithrio unrhyw un sy'n dilyn Ramadan, a dyma pam rydym hefyd yn cynnig eich bod yn trefnu Cinio Fin Nos, ble mae cymunedau'n dod ynghyd min nos i dorri'r ympryd.

Mae ein ffrindiau yn The Big Iftar hefyd yn cymryd rhan, gan annog cymdogion i dorri'r ympryd gyda chymunedau Moslemaidd fel rhan o'r dathliadau.

Rydym yn gobeithio bydd pobl yn dod ynghyd mewn pa bynnag fodd sy'n addas iddyn nhw a'u cymuned, boed trwy dorri ympryd a rhannu pryd o fwyd gyda'i gilydd neu drwy gemau, cerddoriaeth, chwaraeon neu weithgareddau eraill. Rydym yn annog pobl i fod yn greadigol a chynnal digwyddiad sy'n addas ar gyfer eu cymuned: gallwch gynnal Cinio Mawr ar ddyddiad arall os yw hynny'n fwy cyfleus ar gyfer eich cymuned. Does dim ffurf gywir nac anghywir o wneud!

Pwy sy'n mynd i dacluso ar ôl y Cinio?

Mae trefnwyr profiadol yn argymell eich bod yn penodi rhywun i fod yn gyfrifol am hyn. Ceisiwch gynllunio ymlaen llaw er mwyn rhannu'r dyletswyddau tacluso a, ble fo'n bosib, ailgylchwch neu ailddefnyddiwch beth sy'n weddill. Cymerwch olwg ar yr awgrymiadau hyn er mwyn lleihau gwastraff yn eich digwyddiad.

A ddylwn i ddweud wrthych am fy nigwyddiad?

Os ydych chi'n cael Cinio Mawr, rydym eisiau gwybod! Cysylltwch â ni ar Facebook, Twitter neu Instagram, ac unwaith i chi wneud ychydig o drefniadau, gallwch rannu'ch stori, lluniau a fideos gyda ni hefyd!

Dylwn i dynnu lluniau?

Dylech! Rydym wrth ein boddau yn gweld lluniau a fideos o'ch Ciniawau Mawr! Hoffem eu rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan er mwyn dangos i eraill sut mae Cinio Mawr yn edrych. Anfonwch eich lluniau at communities@edenproject.com a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #YCinioMawr.