Cwestiynau Cyffredin y Cinio Mawr

Beth yw'r Cinio Mawr?

Y Cinio Mawr yw dyddiad mawr blynyddol y DU i ddweud diolch i'n cymdogion a chymunedau.  Syniad gan yr Eden Project a wnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol, fe gychwynnodd yn ôl yn 2009, ac mae'n digwydd bob blwyddyn ym mis Mehefin.

Mae'n ymwneud â dathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod ein gilydd ychydig yn well.  Eleni mae mwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd. 

Gall y digwyddiadau fod yn fawr neu'n fach, y tu mewn neu du allan, yn anffurfiol neu'n llawn bob math o gemau, gweithgareddau a chynnwrf.

Y peth pwysicaf yw bod pobl yn dod at ei gilydd am fwyd, cyfeillgarwch a hwyl. Cofrestrwch i dderbyn pecyn Y Cinio Mawr am ddim. yn llawn awgrymiadau a syniadau i'ch helpu i gychwyn arni. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn ein cylchlythy i gael diweddariadau, cyngor a newyddion am Y Cinio Mawr. 

Pryd mae'r Cinio Mawr?

Cynhelir Y Cinio Mawr bob blwyddyn yn ystod penwythnos cyntaf mis Mehefin, eleni, 5-6 Mehefin 2021.

Pam mai'r 'Dyddiad Mawr' ydyw eleni?

Eleni yn benodol, rydym wir yn credu bod pawb angen rhywbeth i edrych ymlaen at - dyddiad penodol yn y calendr lle gallwn ddathlu cysylltiadau cymunedol. Mae nifer o ffyrdd y gallwn wneud hyn yn ddiogel waeth pa bynnag gyfyngiadau fydd yn eu lle ar y pryd oherwydd y coronafeirws,  felly bydd Y Cinio Mawr yn digwydd fel arfer ar benwythnos 5-6 Mehefin a bydd yn cychwyn haf o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl.

Mae cyfyngiadau'n parhau yn fy ardal oherwydd y Coronafeirws; sut alla'i gymryd rhan?

Rydym yn annog pobl i gymryd rhan mewn unrhyw fodd gallan nhw, felly er bod hynny'n golygu na fod partïon stryd mwy traddodiadol gyda phawb yn rhannu bwyd yn briodol, mae'r Cinio Mawr dal yn gyfle i estyn allan i'ch cymuned a 'chwrdd' mewn unrhyw fodd gallwch chi.

Ar-lein, ar stepen y drws, dros y ffens neu allan ar hyd y lle - mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch ymuno yn Y Cinio Mawr gan ddibynnu beth sy'n gweithio orau lle rydych chi'n byw a beth sy'n ddiogel ac yn gynhwysfawr ar eich cyfer chi a'ch cymuned. Mae llwythi o awgrymiadau a syniadau yn eich pecyn Y Cinio Mawr, cofrestrwch i dderbyn eich copi am ddim nawr.

Rydym yn gwybod o Ginio Mawr y llynedd bod cymunedau wir wedi gwerthfawrogi'r cyfle i ddod at ei gilydd yn ddiogel ar-lein neu yn y gymuned, felly beth bynnag y cyfyngiadau, mae'n bosib cynnal eich digwyddiad mewn modd diogel. Mae'r cyfyngiadau'n newid o hyd, felly cofiwch wirio gwefan y llywodraeth am y rheolau diweddaraf yn eich ardal chi.

Nid yw dyddiad swyddogol y Cinio Mawr yn gyfleus i ni, ydyn ni dal yn gallu cymryd rhan?

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â chymdogion a chymunedau ledled y DU yn dod at ei gilydd i rannu bwyd, cyfeillgarwch a hwyl.   Yn yr un modd â'n cymunedau, daw'r Cinio Mawr ym mhob maint a siâp.  Mae'r MAWR yn ymwneud â bod yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol, nid nifer y bobl sy'n cymryd rhan neu faint o fwyd sy'n cael ei fwyta. Y peth pwysicaf am gynnal Cinio Mawr yw dod â phobl at ei gilydd, felly os nad yw'r dyddiad yn addas i chi neu'ch cymuned, neu os fyddai'n well gennych aros tan fod cyfyngiadau'r Coronafeirws wedi'u codi lle rydych chi'n byw, fe'ch anogwn i gynnal eich Cinio ar ddyddiad arall. Eleni, Y Cinio Mawr yw cychwyn haf o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl felly bydd digonedd o gyfleoedd a mwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd.

Mae nifer o bobl yn trefnu Ciniawau Mawr gyda'u cymdogion trwy gydol y flwyddyn, a hefyd ar wahanol adegau o'r diwrnod. Mae'r Cinio Fin Nos  yn ffordd wych o ddod â'ch cymuned ynghyd gyda'r nos os nad yw cwrdd yn ystod y diwrnod yn gyfleus i chi neu'ch cymdogion.

Beth yw cyswllt Y Cinio Mawr gyda'r Eden Project?

Cychwynnwyd Y Cinio Mawr gan yr Eden Project oherwydd ei bod yn credu ein bod yn gallu delio â'r heriau a ddaw mewn bywyd yn well pan rydym yn eu hwynebu gyda'n gilydd. Mae'r Cinio Mawr yn rhan o Gymunedau'r Eden Project ac yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Rwy'n byw y tu allan i'r DU, ydw i'n gallu cael Cinio Mawr?

Gallwch! Hyd yn hyn, rydym yn gwybod bod Ciniawau Mawr wedi cael eu cynnal mewn dros 70 gwlad ar draws y byd. Yn 2018, cynhaliwyd Cyfarfod Penaethiaid Llywodraethau'r Gymanwlad (CHOGM) yn y DU ac fe weithiom gydag Uned Uwchgynhadledd y Gymanwlad i annog pobl i gynnal Ciniawau Mawr y Gymanwlad a ddaeth â phobl at ei gilydd o dros 53 cenedl a 6 chyfandir.

Rydym yn sefydliad, a allwn gymryd rhan yn y Cinio Mawr neu ei gefnogi?

Gallwch!  Mae nifer o sefydliadau a busnesau'n cefnogi'r Cinio Mawr ac yn ein helpu i ennyn diddordeb mwy o gymunedau trwy gyfathrebiadau a gweithgareddau penodol.  Gall busnesau a gweithleoedd hefyd gymryd rhan yn Y Cinio Mawr trwy annog timau a staff i gymryd hoe fach a chael cinio gyda'i gilydd - mae'n hwyl ac yn gyfeillgar ac yn helpu i greu cysylltiadau ar draws timau, ar-lein neu wyneb yn wyneb os caniateir hynny.  Mae rhagor o wybodaeth i fusnesau a sefydliadau ar gael yma, ac os hoffech drafod sut gallech chi fod yn un o bartneriaid Y Cinio Mawr, cysylltwch â'n  Pennaeth Partneriaethau Allanol, Gemma Snow.  

All fy ysgol gymryd rhan?

Plant, rhieni ac athrawon - mae'r Cinio Mawr eich angen chi! Gall ysgolion naill ai cynnal eu Cinio Mawr eu hunain, neu helpu'r disgyblion baratoi am ginio lleol, er enghraifft, trwy wneud addurniadau, coginio bwyd neu dyfu llysiau. Mae gennym arweiniad penodol i ysgolion ar sut i gysylltu'r Cinio Mawr  â'r cwricwlwm, yma

Ydw i'n gallu codi arian ar gyfer achosion da yn fy Nghinio Mawr?

Gallwch, wrth gwrs! Mae llawer o bobl yn defnyddio'u Cinio Mawr i godi ymwybyddiaeth neu arian ar gyfer achos sy'n agos at eu calonnau, boed yn grŵp cymunedol lleol neu'n elusen genedlaethol, fwy.  Yn 2019, codwyd £8.2m yn y Ciniawau Mawr, gyda 66% o'r sawl a godwyd arian yn dewis rhoi'r arian i elusen leol neu achos lleol.  Cymerwch olwg ar ein canllaw at godi arian cymunedol ac mae llawer mwy o syniadau ac awgrymiadau ym mhecyn Y Cinio Mawr eleni.

Beth os nad oes Cinio Mawr wedi'i drefnu yn fy ardal?

Trefnwch eich un eich hun! Mae'n bosib bod rhywun yn eich stryd sydd eisiau eich helpu i weld pwy arall sydd eisiau cymryd rhan.

Ble dylwn i ddechrau? 

Os mai dyma'ch tro cyntaf yn trefnu Cinio Mawr, ceisiwch gychwyn yn fach er mwyn cadw pethau mor syml â phosib. Gallwch ofyn am eich pecyn am ddim ar gyfer 2021 nawr ac mae llawer rhagor o wybodaeth, awgrymiadau a chyngor yma i'ch helpu yn y cyfamser.  

Pryd ddylwn i ddechrau cynllunio?

Pryd bynnag rydych chi'n barod! Mae llawer yn dibynnu ar beth sydd gennych mewn golwg. Mae hefyd yn syniad da ennyn diddordeb y gymuned cwpl o fisoedd ymlaen llaw er mwyn i bobl cael amser i gymryd rhan yn y cynllunio a'r trefnu gyda chi. Gofynnwch am ein pecyn cychwynnol am ddim i'ch helpu i gychwyn arni.

Ydw i'n gallu cynnal Cinio Mawr fel rhan o ddigwyddiad neu ŵyl gyfredol?

Wrth gwrs, mae'n ffordd dda o gychwyn arni'n lleol.  Mae cysyniad Y Cinio Mawr yn hyblyg iawn i gyd-fynd â gweithgareddau cyfredol.

Faint bydd y digwyddiad yn costio?

Nid oes angen i Giniawau Mawr gostio unrhyw beth! Gallwch gynnal un ar stepen eich drws, gofyn i bobl ddod allan ar yr un pryd, gwneud eich addurniadau eich hun a dod â'n bwyd neu ddiod eich hun!

Beth os ydw i eisiau cau fy ffordd?

Efallai bydd eich cyngor yn gofyn i chi dalu ffi i gau'r ffordd am barti stryd, fodd bynnag, mae cyfarwyddyd o'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn nodi bod dim angen talu ffi i gau'ch ffordd yn ôl y gyfraith (ar gyfer partïon stryd preswyl bach yn Lloegr), ond efallai bydd rhai cynghorau angen gofyn am ffi fechan i dalu am y costau gweinyddu a chynllunio.  Dylech ofyn i'ch cyngor ar gyfer beth mae'r taliad.

Oes angen yswiriant arnaf?  

Mae'n dibynnu pa fath o ddigwyddiad rydych yn ei drefnu; lle rydych yn ei gynnal a phwy rydych yn eu gwahodd. Ar gyfer digwyddiadau bach mewn mannau preifat, ni fydd angen yswiriant arnoch. Os ydych yn cau ffordd, bydd angen yswiriant arnoch, ac os yw'n ddigwyddiad mwy lle, er enghraifft, rydych yn gwerthu bwyd neu'n gosod llwyfan ar gyfer cerddoriaeth neu gastell wynt, bydd rhagofalon eraill i'w hystyried. Siaradwch â'ch awdurdod lleol ac esboniwch eich cynlluniau. Edrychwch ar ein cyngor ar  yswiriant ar gyfer eich Cinio Mawr  os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Rwy'n poeni am hylendid bwyd, oes angen trwydded arnom?

Dylai trefnu partïon stryd bach, preifat a digwyddiadau cymunedol fod yn hawdd ac fel arfer does dim angen pethau fel asesiadau risg, trwyddedau a thystysgrifau iechyd a diogelwch. Eleni, oherwydd y coronafeirws, nid ydym yn argymell dod â bwyd i'w rannu, ond mae dal modd cael sgwrs dda!

Oes angen i mi gau fy stryd? 

Ddim o gwbl! Os nad ydych yn gallu cau'ch ffordd, gallwch gynnal eich Cinio Mawr ar unrhyw ddarn o dir neu mewn unrhyw adeilad megis gardd gymunedol, breifat neu un tafarn, parc lleol, dreif, iard chwarae ysgol, eglwys, mosg, synagog, gurdwara neu deml -  ble bynnag y mynnwch chi, cyhyd â bod gennych chi'r caniatâd perthnasol.

Os ydych chi eisiau cau'ch ffordd am barti stryd, bydd angen i chi gysylltu ag Adran Briffyrdd eich cyngor lleol i ddarganfod sut i fynd ati. Mae'n well gwneud hyn cyn gynted â phosib gan fod rhai cynghorau angen hyd at 12 wythnos o rybudd.

Rwy'n cael trafferth yn cau fy ffordd, allwch chi helpu?

Os ydych chi eisiau cael parti stryd ar gyfer Y Cinio Mawr a'ch bod yn cael trafferth yn cau'ch ffordd, peidiwch â phoeni, mae ein tîm yma i'ch helpu. Cysylltwch â'r tîm ar 0800 022 3357 neu e-bostiwch communities@edenproject.com

A ddylwn i ddweud wrthych am fy nigwyddiad?

Os ydych chi'n cael Cinio Mawr, rydym eisiau gwybod! Cysylltwch â ni ar FacebookTwitter neu Instagram, ac unwaith i chi wneud ychydig o drefniadau, gallwch rannu'ch stori, lluniau a fideos gyda ni hefyd!

Dylwn i dynnu lluniau?

Dylech! Rydym wrth ein boddau yn gweld lluniau a fideos o'ch Ciniawau Mawr! Hoffem eu rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan er mwyn dangos i eraill sut mae Cinio Mawr yn edrych. Anfonwch eich lluniau at communities@edenproject.com a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #YCinioMawr.