Cefnogaeth gymunedol

Cefnogaeth gymunedol

Dewch o hyd i gefnogaeth i chi'ch hun a'ch cymuned

Credwn fod dod â phobl at ei gilydd yn helpu i feithrin cysylltiadau a chryfhau cymunedau fel eu bod yn fwy gwydn ac yn gallu wynebu heriau’n well. 

O leihau unigedd a sefydlu grwpiau newydd, i rannu bwyd a chefnogi'r rhai mwyaf anghenus, gyda'n gilydd gallwn greu ymateb 'cynhesu dynol' yn ein cymunedau. Isod rydym wedi rhannu ein hoff adnoddau ac awgrymiadau i'ch helpu i ddechrau arni.

Host a Big Lunch at Christmas

Every June, The Big Lunch brings millions of people together to share friendship, food and fun for the UK’s annual celebration for neighbours and communities. It’s a simple idea that has a lasting positive impact on those who participate. This year, we’re encouraging people to join in with The Big Lunch at Christmas too, to celebrate our connections and keep our communities cosy.

Share food, friendship and festive fun with your community - we've got everything you need to get started!

Find out more

 

 

A wyddoch chi?

Caiff gwerth £15 biliwn o adnoddau a chymorth eu rhannu gan gymdogion bob blwyddyn. Mae hynny'n cyfateb i £726 y person! 

 

ADNODDAU DEFNYDDIOL
Gas flame

Darganfyddwch lawer o awgrymiadau ar gyfer lleihau costau gwresogi ac ynni yn eich cartref yn The Little Book of Warm. Mae wedi'i ysgrifennu gan Cosy Homes yn Swydd Gaerhirfryn, ond peidiwch â phoeni - mae'r cyngor yn wych ar gyfer tai ledled y wlad! Mae'n cynnwys cyngor ar amrywiaeth o bynciau, o fathau o inswleiddio y gallwch eu gosod i atebion cyflym i gadw costau i lawr.  

Mae’r Rhwydwaith Oergelloedd Cymunedol yn cael ei gydlynu gan Hubbub ac mae’n cysylltu oergelloedd ar draws y DU. Maent yn lleoedd lle gall pobl leol rannu bwyd, gan gynnwys bwyd dros ben o archfarchnadoedd, busnesau bwyd lleol, cynhyrchwyr, cartrefi a gerddi. Mae oergelloedd yn cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol mewn mannau a rennir megis ysgolion, canolfannau cymunedol a siopau. 

Two women sharing a cup of herbal tea together.

Os nad oes gennych chi ddigon i fyw arno, mae'n bosib y gallwch chi gael cymorth gan y llywodraeth neu'ch cyngor lleol i fforddio hanfodion fel biliau a bwyd - mae Cyngor ar Bopeth wedi creu rhestr o'r holl grantiau a budd-daliadau sydd ar gael. Yn ogystal, gall yr elusen Turn2Us eich helpu i ddod o hyd i fentrau elusennau ac ymddiriedolaethau lleol yn eich ardal ac mae'n darparu ystod eang o gyngor a chymorth.

Hands sorting through clothes

Mae yna fentrau cyfnewid cymunedol ar hyd a lled y wlad sy'n helpu pobl i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt, boed hynny'n ddillad, offer neu lyfrau. Chwiliwch ar-lein am 'community swap near me' neu 'cyfnewid cymunedol yn fy ardal i' neu edrychwch ar Facebook Marketplace, Gumtree neu Freecycle. Gallech hefyd chwilio am lyfrgelloedd benthyca lleol, lle gallwch fenthyg rhywbeth am gyfnod byr am gost isel neu ddim cost o gwbl.


 

Helpwch bobl yn eich cymuned

 

Mae pethau gwych yn digwydd pan ddaw pobl at ei gilydd. Gall cymunedau sydd â chysylltiadau da, boed hynny’n gymdogaeth neu’n grŵp o bobl sy’n rhannu diddordebau a gwerthoedd, leihau arwahanrwydd cymdeithasol a gwella’r gallu i wrthsefyll newid a chaledi. Gwyddom fod miliynau o bobl allan yna sydd eisiau helpu pobl yn eu cymuned. Mae bron i hanner poblogaeth y DU yn fodlon rhoi bwyd i’r rhai mewn angen, tra bod bron i 1 o bob 4 yn fodlon coginio’n rheolaidd i rywun sy’n cael trafferth bwydo ei hun*. Dyna lawer o bŵer pobl!

*Mae 36 miliwn o bobl yn credu na fyddai’r DU yn gallu gweithredu heb fanciau bwyd

 

Ein rhwydwaith ar lawr gwlad

Oes gennych chi syniad i gefnogi eich cymuned, ond ddim yn siŵr sut i ddechrau? Mae gennym dîm anhygoel o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, sy'n gweithio mewn rhanbarthau ledled y DU i'ch helpu i ddod â'ch syniadau'n fyw. P'un a ydych angen cyngor, adnoddau neu ddim ond rhywun i sgwrsio â nhw, maen nhw ar ben e-bost neu'r ffôn. Gallant hefyd eich helpu i gwrdd â phobl eraill o'r un anian yn agos atoch chi! 

Cysylltwch

 

 

 

Stori Junior

 

Roedd Junior Mtonga yn awyddus i greu ymdeimlad o gymuned yn ei ardal leol, sy'n cael ei ailddatblygu'n aruthrol. Daeth Junior a’i dîm at ei gilydd i ddechrau gyda’r nod o drefnu digwyddiadau a fyddai’n helpu i ddatblygu perthnasoedd o fewn eu cymuned.

Eu nod cychwynnol oedd cysylltu â phobl leol weithgar eraill er mwyn ffurfio rhwydwaith a allai wedyn gymryd camau cadarnhaol tuag at greu amgylchedd gwell i bob un ohonynt fyw ynddo. Gyda'r enw 'One Love Get Real ar y cychwyn', roedd rhwydwaith Junior yn chwilio am ffyrdd o allu lleddfu'r pwysau a brofir gan bobl ar lefel unigol a chymunedol. Mae'r rhwydwaith bellach wedi esblygu i fod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol, 1 Love Community. Fel y dywed Junior: Ein nod yw sefydlu prosiectau ac arferion y gellir eu copïo'n hawdd gan eraill i helpu i wella eu profiad o'r byd cymdeithasol; yn enwedig mewn dinasoedd lle mae'r arwyddion amlwg o gymunedau'n chwalu.