Camau bach, gwahaniaeth mawr

Two people talking by a bush.

'Gwnewch y pethaubychain…’

- Dewi Sant 

Ydych chi wedi clywed pobl yn dweud:

 • Gorau po leiaf?
 • Un cam ar y tro?
 • Torra rhywbeth i lawr yn ddarnau mân?
 • Gwnewch y pethau bychain?

Mae llawer o ddywediadau a diarhebionsy’nrhannu’run hen syniad – os ydychyngofalu am y pethaubychain, un ar y tro, maennhw’ngalluarwain at rywbethllawermwy. Ac rydynni’ngwybodhyn: maeunrhywunsyddwedirhoi’rgorauismygu, neu fyndarddeiet, astudio neu gaeltrafferthsefydluneudorriarferion, yncymrydpethauun cam ar y tro. Yn aml, os rydymynedrych ar y broblemfelcyfanrwydd, mae’ngallu bod ynormod, acyneingadaelhebsyniad am beth i’wwneud, acrydym yn rhewiacyngwneud dim byd am y peth.

Pa wahaniaeth wnaiff ceiniog pan ellir dod o hyd i £100? 

Pa wahaniaeth wnaiff fy ngwên i pan does neb arall yn gwenu?

Pa wahaniaeth wnaiff un goeden pan mae cymaint ohonynt yn cael eu torri i lawr?

Dychmygwch pe bai pawb yn y DU yn rhoi ceiniog mewn potyn. Byddai gennym 64 miliwn o geiniogau. Pe bai pawb yn gwenu, 64 miliwn o wenau (efallai byddai hynny ychydig yn rhyfedd! Ond yn gyfeillgar iawn, hefyd.) Pe bai pawb yn plannu coeden: 64 miliwn o goed…

Hugh o Grow 73 yn plannu blodau yng Ngorsaf Rutherglen

Gall gweithrediadau bach a chamau bach olygu llawer mwy na rhai mawr. Gall pleserau syml, llawenydd bach, caredigrwydd, gwenu a chwerthin gyda’n gilydd, neu dderbyn ‘diolch’ neu ganmoliaeth ddiffuant ein gwneud i ni deimlo’n rhan o’r byd – a gwybod ein bod ni’n bwysig, a bod eraill yn sylwi arnom ac yn ein gweld.

Rydym o’r farn bod pawb yn gallu gwneud gwahaniaeth, hyd yn oed os yw’r gwahaniaeth hwnnw’n un bach; gweithred neu gysylltiad cyffredin, ond prydferth. Ac os yw pob un o’r 64 miliwn o bobl yn gwneud rhywbeth bach bob dydd – gyda’i gilydd, gallai hynny fod yn anhygoel.

Dechreuwch gerdded

Dyma ddwsin o gamau bach yn y cyfeiriad cywir: 

 1. Gwenwch ar bobl ddieithr
 2. Gadewch i rywun fynd o’ch blaen ar y bws, y tiwb neu ar y trên
 3. Plannwch flodau, ffrwythau, llysiau neu goed
 4. Ffoniwch rywun nad ydych chi wedi siarad â nhw ers sbel 
 5. Anfonwch lythyr neu gerdyn post wedi ei ysgrifennu â llaw
 6. Rhowch help llaw i rywun dieithr
 7. Rhannwch y pethau sydd mor ddoniol, maen nhw’n gwneud i chi chwerthin allan yn uchel
 8. Cymerwch yr amser i siarad â rhywun newydd
 9. Dywedwch ‘diolch’ – o ddifrif
 10. Cariwch fagiau rhywun
 11. Cynigiwch warchod plant rhywun
 12. Tacluswch fannau cyhoeddus trwy godi sbwriel 

Beth fyddech chi’n ei ychwanegu at y rhestr?