14 December 2018

Daw Diana, un o'n Datblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, o'r Almaen yn wreiddiol, lle mae prif ddathliadau'r Nadolig yn digwydd ar Noswyl y Nadolig. Bellach yn byw yn y DU, mae hi'n aml yn teimlo bod ganddi ddim i'w wneud ar ddiwrnod Nadolig.

Felly, pan ofynnodd Mo, un o Wersyllwyr Cymunedol Eden, iddi helpu mewn digwyddiad yn coginio cinio Dolig ar gyfer y gymuned leol, dyma oedd cyfle Diana i gychwyn ei thraddodiad ei hun ar ddiwrnod Nadolig.

Mae'n dechrau teimlo fel y Nadolig! Beth bynnag sy'n gwneud i chi deimlo'n Nadoligaidd - y goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen yn eich stryd fawr leol, y mins peis cyntaf yn y swyddfa neu'r ffrind yna sy'n mynnu rhoi'r goeden i fyny yng nghanol mis Tachwedd - i nifer ohonom, mae cyfnod y Nadolig yn gyfnod i edrych ymlaen ato.

Fodd bynnag, i rai ohonom, nid yw'n gyfnod mor hapus ac rydym yn canfod bod gennym ddim i'w wneud ar ddiwrnod Nadolig. Mae'n bosibl y bu aelod o'r teulu farw yn ystod y flwyddyn neu fod aelodau o'r teulu yn byw rhy bell i ffwrdd am ymweliad, efallai ein bod newydd symud i le newydd lle nad ydym yn adnabod unrhyw un neu efallai ein bod ddim yn dathlu Nadolig.

Dyna pam mae dathliadau Nadolig Cymunedol yn bwysig. Pan i mi gwrdd â Mo yn un o Wersylloedd Cymunedol Eden yn 2017 fe ddywedodd hi wrthyf am y parti Nadolig roedd hi'n ei gynnal ar gyfer ei chymuned leol yn Nottingham a doedd dim angen i mi feddwl ddwywaith am gymryd rhan. Mae Mo, cyn nyrs iechyd meddwl, wedi cynnal Ciniawau Nadolig mawr ar gyfer ei chymuned leol ers 2016 a gyda disgwyl dros gant o bobl, roedd llawer i'w wneud, llawer o fwyd i'w goginio a man enfawr i'w addurno.

Rhaid i mi gyfaddef fy mod ychydig yn nerfus ar y cychwyn (felly fe wisgais fy nillad Nadolig gorau), ond roedd pawb mor gyfeillgar ac o fewn munudau roeddwn yn y gegin yn plicio llysiau ac yn sgwrsio â phawb. Roedd pobl wedi dod i'r digwyddiad am amryw resymau; roedd rhai'n byw mewn llety anniogel heb le i goginio cinio Nadolig, byddai rhai wedi bod adref ar eu pennau eu hunain trwy'r dydd, nid oedd pawb yn dathlu'r Nadolig gan eu bod yn dilyn crefydd wahanol ond roedd croeso mawr i bawb ac roedd yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd.

Byddaf yn helpu unwaith eto eleni ym mharti Nadolig Cymunedol Mo ac i mi, o hyn ymlaen mae'n dechrau teimlo fel Nadolig pan rwy'n derbyn y neges, 'angen gwirfoddolwyr ar gyfer y Cinio Nadolig'. Nid yw mynychu Nadolig Cymunedol yn teimlo fel gwirfoddoli/rhoi eich amser, mae'n teimlo mwy fel treulio amser gyda phobl yn eich cymuned a dod yn ffrindiau.

I will go back and help out at Mo’s next Community Christmas party this year and for me, now it begins to feel like Christmas when I get the message, ‘volunteers wanted for Christmas Dinner’. Attending a Community Christmas doesn’t really feel like volunteering, it feels more like spending time with people in your community and making new friends.

Dau beth syml y gallwch eu gwneud i wneud y gymuned yn ganolog i'ch Nadolig:

Meddyliwch am y bobl o'ch amgylch. Allwch chi feddwl am rywun a allai fod ar ei ben ei hun yn ystod cyfnod y Nadolig? Nid pobl hŷn sy'n byw ar eu pennau eu hunain yw'r unig rai a allai fod yn mawr ofni'r Nadolig, ond hefyd y cydweithiwr hwnnw a symudodd o Awstralia yn ddiweddar, y ffrind a wahanodd o'i phartner yn ddiweddar neu'r rhiant sengl a fydd yn treulio Nadolig ar ei ben ei hun gan fod y plant gyda'r rhiant arall.

Mae cannoedd o bartïon, ciniawau a dathliadau Nadolig Cymunedol wedi'u trefnu ledled y DU. Mae'r map hwn, sy'n cael ei gydlynu gan ein ffrindiau yn Nadolig Cymunedol, yn fan cychwyn da i ddod o hyd i ddigwyddiadau lleol. Mae nifer o fentrau lleol eraill fel Meet up Mondays (yn Suffolk a Llundain yn bennaf) a nifer o eglwysi'n cynnal neu'n ymwybodol o Giniawau Nadolig cymunedol lleol yn eich ardal chi

Y llynedd, esboniodd ein Rheolwraig Cyflenwi yn y DU, Tracey Robbins, sut mae unigrwydd nid yn unig yn niweidio ein hunain, ond hefyd ein cymunedau, gan ein herio i wneud 2018 yn flwyddyn o gysylltiadau cymunedol. Gallwch ddarllen y blog yma.

Roedd pawb mor gyfeillgar ac o fewn munudau roeddwn yn y gegin yn plicio llysiau ac yn sgwrsio â phawb.