17 May 2022

Eleni, mae'r Cinio Mawr Jiwbilî yn rhan o ddathliadau swyddogol Jiwbilî Blatinwm EM y Frenhines a bydd Y Cinio Mawrunwaith eto yn rhoi hwb i Fis y Gymuned- gan roi llawer o resymau i ni gael y plant i gymryd rhan!

P'un a ydych yn rhiant, yn athro, yn arweinydd grŵp neu'n chwilio am ffyrdd o gynnwys aelodau iau eich cymuned, mae gennym lawer o syniadau ac adnoddau am ddim i'ch helpu.

 

Children getting ready for The Big Jubilee Lunch

Dyma bum syniad i gychwyn arni:

1.      Byddwch yn greadigol

Nid yw Cinio Mawr na Chinio Mawr Jiwbilî yn gyflawn heb byntin!  Casglwch hen ddarnau o ddeunydd, papur lliw llachar, cerdyn neu hyd yn oed hen gylchgronau, a chortyn a defnyddiwch ein canllaw a thempledi defnyddioli gael plant i wneud ac addurno eu baneri eu hunain cyn eich digwyddiad.

 Mae llawer o syniadau crefft creadigol eraill i roi cynnig arnynt, dyma rai o’n ffefrynnau:

 

2. Cwblhau Pecyn Her Y Cinio Mawr Jiwbilî

Eleni, rydym wedi ymuno â’r Teulu Pawprint i greu Pecyn Her Y Cinio Mawr Jiwbilîyn llawn gweithgareddau i blant o bob oed eu cwblhau cyn penwythnos mawr gŵyl y banc eleni.

Mae'r pecyn yn cynnwys syniadau crefft, bwyd a gemau y gellir eu haddasu a'u defnyddio sut bynnag y dymunwch. Gallwch ddewis pa weithgareddau sy'n gweithio orau i'ch plentyn neu grŵp a chynnal yr Her dros ychydig oriau, diwrnodau neu hyd yn oed cwpl o wythnosau!

Pan fydd yr Her wedi'i chwblhau, gwobrwywch y plant sy'n cymryd rhan trwy brynu Fathodyn swyddogol Y Cinio Mawr Jiwbilî iddyn nhw.  Mae'n ffordd o gofio'r achlysur hanesyddol hwn ac mae 50c o werthiant pob bathodyn yn mynd i gefnogi ein gwaith. 

3. Syniadau am Weithgareddau ar gyfer pob oedran

Os ydych chi'n chwilio am bethau mwy syml i'w gwneud ac yr hoffech chi gael eich plant i feddwl am bopeth cymunedol, mae ein Syniadau am Weithgareddau yn lle da arall i ddechrau. Mae gennym ddwy set, un ar gyfer Y Cinio Mawr Jiwbilîac un ar gyfer Y Cinio Mawr - perffaith ar gyfer digwyddiadau sy'n cael eu cynnal trwy gydol y Mis y Gymuned.

Gellir addasu'r Syniadau am Weithgaredd i weddu i wahanol oedrannau gan gynnwys gwneud hetiau, cyfansoddi caneuon ac ymchwilio i ffeithiau diddorol am y gymuned ac ardal leol.

4. Adnoddau Addysgu Rhad ac Am Ddim

Mae'r Cinio Mawr  yn cysylltu’n dda â llawer o elfennau o’r cwricwlwm a bywyd yr ysgol, gan gynnwys digwyddiadau cymunedol, coginio a lles. Mae gennym  ddewis gwych o adnoddau addysgu rhad ac am ddim ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 i 4, gan gynnwys set ar gyfer y Jiwbilî.

Mae yna lawer o gynlluniau gwersi cyflawn i helpu i ennyn diddordeb plant o wahanol oedrannau a chyfnodau yn y syniad o ddigwyddiadau a dathliadau cymunedol. Gan ddechrau gyda Phicnic Tedi Bêr ar gyfer Cyfnod Allweddol 1, gwers Gerddoriaeth ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 a gwersi Astudiaethau Cyfryngau, Daearyddiaeth, Ieithoedd Modern a Saesneg ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Mae The Street Party Song sy'n gynwysedig yn ein gwers Cerddoriaeth yn hwyl i'w chanu ac i gael y plant i edrych ymlaen at Y Cinio Mawr!

Mae adnoddau'r Cinio Mawr Jiwbilî yn ffordd braf o gyflwyno’r frenhiniaeth a dysgu disgyblion am arwyddocâd y Jiwbilî Blatinwm, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer tymor yr haf eleni.  Cymerwch olwg neu rhannwch yr adnoddau gydag athro rydych chi'n ei adnabod.

5. Syniadau ar gyfer Ysgolion

Fel erioed, gwahoddir ysgolion i ymuno fodd bynnag a phryd bynnag sy’n gweithio orau i’w cymuned a gyda dyddiadau tymhorau – naill ai trwy gynnal Cinio Mawr Jiwbilîtua dechrau Mehefin, neu Ginio Mawr, unrhyw bryd yn ystod Mis y Gymuned neu dymor yr haf.

Yn 2021, cymerodd naw miliwn o bobl ran yn Y Cinio Mawr a chodwyd swm enfawr o £7.4miliwn i elusennau, gyda’r mwyafrif ohono (77%) ar gyfer elusennau neu achosion lleol. Felly, os yw eich ysgol, neu ysgol eich plentyn yn chwilio am weithgaredd codi arian newydd, efallai mai dyma'r union beth!