24 July 2019

Sarah-Jane Rawlings, cyd-gyfarwyddwr Fun Palaces yn taflu goleuni ar brosiect Fun Palaces a sut gallwch chi gymryd rhan ar ôl eich Cinio Mawr.

Ar 18 Mawrth 2013, bu Stella Duffy a minnau gwrdd mewn caffi a chychwyn Fun Palaces. Daeth y syniad gan Joan Littlewood, cyfarwyddwraig y theatr yn y 1960au a Cedric Price, pensaer o'r un cyfnod, ac mae bellach wedi tyfu i fod yn grŵp o filoedd o bobl o bob oedran, hil a chefndir sydd eisiau dod i adnabod eu cymdogion yn well; miloedd o bobl sy'n credu bod gan bawb rhywbeth da i'w gynnig (os ydyn ni'n gwneud ymdrech i edrych amdano); miloedd o bobl sy'n poeni am le maen nhw'n byw a'r bobl o'u hamgylch.

Os wnaethoch chi drefnu neu fynychu Cinio Mawr, rydych chi'n adnabod y bobl hyn!

Mae rhannu bwyd yn rhan bwysig o Fun Palaces, yn yr un modd â rhannu popeth; o straeon i gasglu stampiau, o grosio i henna, o ddrymio i bhangra, i baneidiau o de a sgwrs. Rydym yn annog pobl i rannu eu sgiliau, diddordebau a hobïau a Fun Palaces - does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr, ond rhaid i chi boeni am bethau a phobl.

Felly, os ydych chi'n colli'r galwadau ffôn gan gymdogion gyda diweddariadau ar y tywydd, os ydych chi wedi cael llond bol ar wylio teledu gyda'r nos, beth am ystyried creu Fun Palace. Dyma le i gychwyn.

  • Rhowch 5 a 6 Hydref 2019 yn eich dyddiadur, penwythnos cyntaf mis Hydref yw penwythnos Fun Palaces bob blwyddyn
  • Dewch â phawb a fynychodd eich Cinio Mawr ynghyd a gofynnwch iddynt ddod â ffrind, y person maen nhw'n cerdded y ci gyda hwy, parchedig yr eglwys leol
  • Dangoswch ein ffilm newydd fer iddyn nhw: pobl sydd wedi trefnu Fun Palaces yn siarad am pam mae'n bwysig iddyn nhw, pam mae'n gwneud gwahaniaeth
  • Gyda'ch gilydd, meddyliwch am y pethau sydd o ddiddordeb i chi, y sgiliau sydd gennych chi. Peidiwch ag anghofio am grwpiau lleol a allai fod wrth eu boddau'n cael cyfle i ymuno
  • Os oes angen lleoliad arnoch, meddyliwch am le lleol a allai fod yn addas. Mae Fun Palaces yn digwydd mewn pyllau nofio, parciau, neuaddau cymunedol, llyfrgelloedd, theatrau ac ysgolion. Maen nhw'n dod ym mhob lliw a llun
  • Edrychwch ar ein gwefan am lawer o bethau defnyddiol o syniadau am weithgareddau i wybodaeth ar yswiriant
  • Pwysicach oll, cofiwch fod Fun Palaces AM DDIM a bod croeso i bawb gymryd rhan

Fun Palaces yw'r ffordd berffaith o dyfu ysbryd eich Cinio Mawr, y ffordd berffaith o daflu goleuni ar y bobl a'r lleoedd sy'n bwysig i chi. Os hoffech chi ymuno â ni, mae croeso i chi wneud hynny - mae mor syml â siarad â'ch cymydog. 

‘Mae Fun Palaces yn helpu i adeiladu ysbryd cymunedol, yn galluogi pobl i ddysgu mwy am eu cymdogion a'u cymdogaeth ac yn gallu sbarduno gweithredu a gweithgareddau cymdeithasol newydd yn yr ardal' - Gwneuthurwr Fun Palaces.