15 September 2022

Gan Tracey Robbins, Pennaeth Cyflenwi Rhaglenni'r DU.  Mae Tracey yn goruchwylio gwaith Cymunedau Eden Project ar draws y pedair gwlad ac mae hi ei hun yn angerddol am gymunedau, rhwydweithiau anffurfiol, cydgysylltedd, a lleihau unigrwydd. Dilynwch hi ar Twitter!

Photo of a group of handmade clay people

“In his or her own way, everyone I saw before me looked happy. Whether they were really happy or just looked it, I couldn't tell. But they did look happy on this pleasant early afternoon in late September, and because of that I felt a kind of loneliness new to me, as if I were the only one here who was not truly part of the scene.” ― Haruki Murakami, Norwegian Wood

I gynifer ohonom, waeth beth fo nifer ein blynyddoedd, mae mis Medi yn gyfnod o drawsnewid, yn gyfnod o ddechreuadau newydd, yn gyfnod o newid. Mae hynny’n wir eleni yn fwy nag erioed, wrth i ni nawr, gyda’n gilydd, brofi cyfnod o newid sylweddol – o frenhiniaeth, llywodraethu ac yn wyneb costau byw cynyddol ac argyfyngau amgylcheddol. Mae’n gyfnod cythryblus mewn sawl ffordd, ond mae anturiaethau newydd hefyd yn aros amdanom.

Fel y mae’r pwysau arferol i gipio’r foment a gwneud cymaint â phosib cyn i’r clociau droi yn ôl ym mis Hydref – fel y gallwn fod yn barod ar gyfer y gaeaf.

I gynifer mae'r rhain yn amseroedd unig a heriol. O'r ieuengaf i'r hynaf, o fewn ein teuluoedd a'n cymunedau, bydd unigrwydd a theimladau o unigedd yn bresennol. Mae cymaint yn colli cysur ffrindiau a theulu, cymdogion sy'n adnabyddus ers blynyddoedd, yn wyneb anghyfarwydd mis Medi:

 • Y plentyn sydd wedi dechrau dosbarth newydd, sydd ag athro newydd a'i ffrindiau wedi tyfu a newid
  • Yr athro sy'n croesawu dosbarth cwbl newydd, gyda set newydd o bersonoliaethau a heriau o'u blaenau
  • Y rhiant wrth gatiau'r ysgol - ni waeth a yw'n rhiant 'hŷn' neu 'iau' - sydd ddim yn adnabod y lleill sydd wedi ymgynnull yno
  • Y myfyriwr sy'n dechrau ei fywyd oddi cartref, gan rannu gofod ag eraill anhysbys
  • Ac unigrwydd y rhai sy'n aros ar ôl, y cartrefi a'r neuaddau tawelach
  • Y cymdogion a'r cymunedau sy'n gwylio eu tenantiaid dros dro yn mynd a dod gyda'r flwyddyn academaidd
  • Y gweithiwr sydd wedi dechrau swydd newydd

Ond mae'r rhain i gyd yn ddechreuadau newydd ac yn gyfleoedd i wneud perthnasoedd newydd a datblygu cyfeillgarwch. Er mor galed ac mor lletchwith ag y gall fod, mae angen i ni estyn allan a chysylltu a gwenu. I eraill, nad ydynt yn rhan o'r sefyllfa hon, dim gât ysgol i ymgasglu gerllaw, dim ysgol i ddysgu ynddi, dim cymydog i siarad ag ef, beth a ddaw ym mis Medi iddyn nhw? Nodyn i'ch atgoffa nad ydynt yn rhan ohono, y rhai a all fod yn sengl, mewn gofal, yn ddi-waith, wedi ymddeol.

Mae pobl unig yn aml yn cael eu cau allan o'r cyfleoedd y mae llawer o bobl yn eu cymryd yn ganiataol. Bydd realiti’r cynnydd mewn costau byw yn gadael llawer yn teimlo’n ynysig ac yn unig. Nid oes ganddynt fynediad i gyfleoedd newydd, i gwrdd â phobl newydd a gwahanol mewn sefyllfaoedd cyffredin bob dydd, ac eto o'r rhain y mae pobl yn datblygu perthnasoedd, profiadau, mewnwelediadau, diddordebau, hobïau a chyfeillgarwch newydd, gobeithio. Nid yw unigrwydd yn anochel nac yn rhagweladwy, nid oes rhaid i chi fod yn hŷn nac ar eich pen eich hun i fod yn gymwys ar ei gyfer. Rydyn ni i gyd yn gymwys a byddwn ni i gyd yn ei brofi yn ein bywyd ar wahanol gyfnodau ac am resymau gwahanol.

Y mis hwn cadwch lygad am unigrwydd a siaradwch amdano, a rhowch gynnig ar dri pheth i leihau unigrwydd yn eich cymuned boed eich cymuned chi neu rywun arall.


Awgrymiadau Tracey ar leihau unigrwydd:

 • Gwenwch a dywedwch helo, hyd yn oed pan mae'n anodd
 • Gwnewch i bob cyswllt a sgwrs gyfrif
 • Chwiliwch am gyfleoedd (am ddim) i gwrdd â phobl a meithrin cyfeillgarwch newydd a rhyngweithio cymdeithasol

Angen rhagor o ysbrydoliaeth? Dyma rai enghreifftiau o sut mae pobl yn mynd i'r afael ag arwahanrwydd yn eu cymunedau...

 • Mae Ann Osborn yn mynd i’r afael ag unigedd yng nghefn gwlad Suffolk, gan ddod â phobl ynghyd â choffi a charafán: darllenwch fwy yma.
  • Defnyddiodd Junior Mtonga fannau masnachol segur yn Llundain drefol, gan ddod â'i gymuned ynghyd trwy siop dros dro: darllenwch fwy yma.
  • Brwydrodd Christina Ashworth â'r unigedd a achosir gan stigma cymdeithasol ynghylch trosedd, alcoholiaeth, ac iechyd meddwl, trwy adennill mannau cymunol: darllenwch fwy yma.