25 July 2019

Ar ôl eich Cinio Mawr, a oes gennych chi flas am gyswllt cymunedol? Mae digonedd o bethau y gallwch eu gwneud yr haf hwn i ddod i adnabod eich cymdogion a'r newyddion da yw, does dim angen gwneud rhywbeth mawr! Yn cael trafferth yn meddwl am syniadau? Rydym wedi paratoi rhestr o rai pethau y gallwch eu gwneud yr haf hwn i gryfhau'ch cymuned un cam ar y tro.

1. Camwch du allan a threuliwch ychydig mwy o amser y tu allan i'ch drws ffrynt

Dyma ffordd syml o gysylltu â chymdogion sy'n cerdded heibio a'r cwbl sydd angen i chi wneud yw camu tu allan - syml.

2. Mae gwên, chwifio llaw neu ddweud helo yn gallu mynd yn bell

Mae unigedd yn rhywbeth sy'n effeithio ar bobl o bob oedran, yn enwedig yr henoed a'r sawl sy'n byw ar eu pennau eu hunain. Mae'n bosib mai chi yw'r unig berson byddan nhw'n siarad â y diwrnod hwnnw felly gwnewch ymdrech i wenu, i chwifio llaw neu ddweud helo. Byddwch yn synnu faint o wahaniaeth mae'n gallu gwneud ac rydym wedi clywed bod gwenu yn ymledol...

3. Gwnewch gynnig

Ar ôl gwneud ffrind newydd yn eich cymuned, beth am gynnig gofalu am blanhigion a/neu anifeiliaid anwes eich cymydog pan fyddan nhw'n mynd i ffwrdd? Mae'n hyfryd teimlo bod pobl yn y gymuned yno i'ch cefnogi. Cofiwch hefyd am y rhai llai abl neu sy'n cael cyfnod anodd - byddent yn gwerthfawrogi unrhyw arwydd bach o gyfeillgarwch.

4. Gwahoddwch eich cymydog draw am baned

Mae gwahodd eich cymydog draw am baned a sgwrs yn gallu mynd yn bell. Gallech hefyd drefnu cwrdd am baned yn rheolaidd. Mae hon yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd, yn enwedig ar gyfer y sawl sydd ar eu pennau eu hunain.

5. Helpwch gyda sbwriel eich cymydog

Os yw'ch cymydog yn rhedeg yn hwyr, yn brysur, neu'n mynd ar wyliau, mae cymwynas fach fel rhoi eu bin allan yn y stryd yn gwneud yr holl wahaniaeth.

6. Cychwynnwch brosiect casglu sbwriel yn eich stryd neu ardal leol

Rhowch dîm at ei gilydd sy'n cymryd balchder yn eu cymuned ac ewch ati i lanhau eich strydoedd. Beth am wneud hwn yn ddigwyddiad rheolaidd gyda'r gobaith o annog pawb i ofalu am eu hardal leol ychydig yn fwy.

7. Cael grŵp at ei gilydd

Beth am gychwyn grŵp gyda phobl o'r un meddylfryd i ddod â'ch cymuned ynghyd. Gallai hyn fod yn glwb darllen, gardd gymunedol neu grŵp cerdded yn y gymuned i gynyddu nifer eich camau y dydd.  Os nad yw clwb darllen yn iawn i chi, beth am gymryd llyfr rydych chi'n ei hoffi, a'i guddio yn eich ardal leol - mae'n gyfle i rannu eich hoff lyfr a rhoi bywyd newydd i'ch llyfr, tra bod rhywun arall yn cael rhannu eich profiad. Mae cychwyn rhywbeth lleol yn ei gwneud yn haws i bobl ymuno hefyd.

8. Codwch arian i wella'ch cymuned

A oes yna barc sydd angen ei ailwampio? Neu, efallai hoffech chi greu man creadigol, diogel ar gyfer eich cymdogaeth? Mae hyn oll yn bosib a gallwch wneud hynny trwy godi arian o fewn eich cymuned. Bydd gwelliannau i'r gymuned yn cael effaith uniongyrchol arnoch chi a'ch cymuned - beth sydd i'w golli!

9. Tynnwch hopsgots ar y palmentydd gyda sialc

Cofiwch eich plentyndod gan greu eich hopsgots eich hun. Fe synnwch faint o bobl bydd yn rhoi cynnig arno a does dim amheuaeth y bydd yr holl blant yn eich stryd yn mwynhau chwarae arno.

10.  Ewch yn wyrdd!

Os ydych chi'n byw yn y ddinas, beth am ystyried trawsnewid eich ardal leol trwy gymryd rhan mewn garddio trefol. Bydd garddio yn eich galluogi i greu man i ymdrin ag unrhyw bryderon amgylcheddol, i gysylltu â natur ac i wneud eich ardal ychydig yn fwy hyfryd! Beth am gychwyn trwy blannu blodyn yn eich stryd ac annog eraill i ymuno hefyd?

Remember, it’s the small steps that count and those little actions can lead to bigger things. We’d love to hear about your #smallsteps so feel free to @ us on Twitter and Instagram and don’t forget to use the hashtag!