15 August 2022

Bob blwyddyn, mae'r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl ynghyd ledled y DU i ddathlu eu cymdogion a'u cymuned ar benwythnos cyntaf mis Mehefin. Gwnaed y cyfan yn bosibl diolch i'r Loteri Genedlaethol.

Eleni, roedd Y Cinio Mawr Jiwbilî yn rhan o ddathliadau swyddogol Jiwbilî Blatinwm y Frenhines a chymerodd 17.2 miliwn o bobl ran sy'n anhygoel. Dyna un o bob pedwar o boblogaeth y DU sy'n ei wneud Y Cinio Mawr mwyaf yn ein hanes 14 mlynedd!

Ond ar wahân i fod yn fawr, mae’r cyfranogwyr a’r trefnwyr wedi sôn am effeithiau dwys a chadarnhaol, iddyn nhw’n bersonol ac i’r gymuned gyfan. Dyma Emily Mann, ein Rheolwr Ymchwil yn rhannu’r prif ganfyddiadau…

Community at a big Big Lunch

YR EFFAITH FAWR

Dechreuodd Y Cinio Mawr yn 2009 gyda’r nod syml o ddod â phobl at ei gilydd yn eu cymunedau i rannu pryd o fwyd a gwneud cysylltiadau. Ers hynny, mae wedi tyfu a thyfu ac mae bron i 1.2 miliwn o ddigwyddiadau wedi'u cynnal hyd yn hyn. 

Yn 2012 a 2022, cawsom y fraint o fod yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt a Phlatinwm Ei Mawrhydi'r Frenhines, gan annog hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan i nodi’r achlysuron hanesyddol hyn. Yn wir, roedd dathlu’r Jiwbilî yn un o’r tri phrif reswm i bobl gymryd rhan yn 2022 – ond yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, roedd y ffactor hwyl yn sbardun mawr gydag 89% o’r mynychwyr yn dweud ei fod wedi helpu codi calon pobl.

Er nad yw'n ddigwyddiad codi arian swyddogol, mae llawer o Giniawau Mawr yn cael eu defnyddio i godi mwy nag ysbryd cymunedol ac eleni, rhoddwyd cyfanswm o £22.2 miliwn: 

Mae hynny deirgwaith y swm a godwyd yn nigwyddiadau’r Cinio Mawr yn 2021 ac arhosodd mwyafrif helaeth yr arian hwnnw (75%) yn lleol, gan helpu elusennau ac achosion sy’n agos at y gymuned.

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae ein hymchwil blynyddol wedi dangos bod Y Cinio Mawr yn ymwneud â mwy na'r diwrnod ei hun, gyda chyfranogwyr yn dweud eu bod yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a gwirfoddoli yn y dyfodol. Dywedodd 12.9 miliwn o bobl y bydden nhw'n fwy tebygol o roi help llaw i gymydog ac mae 11.4 miliwn eisiau cadw mewn cysylltiad â phobl roedden nhw'n cwrdd â nhw: 

Mae'r Cinio Mawr yn dod â phobl at ei gilydd ac yn helpu i adeiladu cymuned - trwy ddarparu rheswm syml dros gysylltu.  Mae pob digwyddiad yn wahanol, ond gwyddom fod gan y fenter y pŵer i uno pobl, gyda 91% o'r trefnwyr yn dweud ei fod yn ffordd dda o ddod â phobl â gwahanol safbwyntiau a rhagolygon ynghyd ac 80% yn nodi ei fod yn dod â phobl o gefndiroedd ethnig gwahanol at ei gilydd. Mae Cinio Mawr yn helpu i integreiddio pobl a lleihau unigrwydd ac unigedd ac unigrwydd. 

Yn dilyn y pandemig ac yng nghanol argyfwng costau byw cynyddol, mae angen y math hwn o gysylltiad cymunedol nawr yn fwy nag erioed o’r blaen:

Mae mwyafrif llethol y trefnwyr yn credu bod angen Y Cinio Mawr i helpu i ailadeiladu cymunedau ar ôl Covid ac mae 93% yn dweud y dylai mwy o bobl gymryd rhan. Mae 77% hefyd yn cydnabod bod angen i bobl helpu ei gilydd a darparu mwy o gefnogaeth i’w gilydd a’r rhai sy’n wynebu caledi, fel yr eglura un trefnydd:

“...mae’n hanfodol, yn enwedig ar ôl yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae hefyd yn helpu’r rhai sy’n ansicr yn ariannol, gan ei fod yn un o’r ychydig iawn o ddigwyddiadau sy’n rhad ac am ddim ac sy'n mynd ati i roi o’u hamser i’r gymuned.”

Ar ben hynny, mae effaith Y Cinio Mawr yn para’n hirach, gan fod eraill yn cael eu hannog i gymryd mwy o ofal hefyd:

 “Mae’n esiampl wych i’w gosod i bobl ifanc weld y gymuned yn cydweithio er budd yr ardal leol ac i’w gweld ar raddfa ehangach…"

Gweld y ffeithlun llawn

Beth Nesaf?

Rydym yn hynod falch o'r effaith mae'r Cinio Mawr wedi'i gael ar gymunedau ledled y DU yn y 14 mlynedd diwethaf. Mae'n darparu llwyfan syml y gall pethau eraill dyfu ohono, o gyfeillgarwch anffurfiol, hwyl, a sgyrsiau ar y diwrnod, i fynd i'r afael â materion ehangach sy'n effeithio ar gymdogaethau.

Dim ond un rhan yw hon o raglen ehangach Cymunedau Eden Project sydd hefyd yn cynnwys:

  • Rhwydwaith – sy'n darparu cymorth rhwng cymheiriaid, drwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau rhwydweithio a gweithdai sy’n helpu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau newydd.
  • Gwersylloedd Cymunedol  - profiad dysgu trochi rhad ac am ddim i gefnogi’r rhai sy’n cychwyn ar eu taith gymunedol. Gyda gweithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy a chyfleoedd rhwydweithio, cynhelir Gwersylloedd ar-lein ac yn yr Eden Project yng Nghernyw. Mae ceisiadau ar gyfer 2022 a 2023 bellach ar agor, felly os ydych chi wedi cael Cinio Mawr ac yn awchu am fwy o weithredu cymunedol, dysgwch fwy, lledaenwch y gair a gwnewch gais!

Mae’n hybu crychdonnau o garedigrwydd a gofal am eraill a’r amgylchedd – all hyn ond fod yn beth da