15 September 2022

Defnyddiwch eich cariad at fwyd er lles y gymuned

Os ydych yn byw ar gyfer bwyd – bwyta, coginio, tyfu, trafod, rhannu neu astudio bwyd – dyma rai syniadau i roi defnydd i’ch cariad tuag at fwyd er lles eich cartref a’ch cymuned. Yn eich cartref, ac yn y gymuned, bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i wneud byd o wahaniaeth – boed hynny i’ch cymdogaeth, eich waled neu’r blaned!

A sliced Victoria sponge cake.

fydlwch glwb cinio yn y gymdogaeth

Yn eu tro, mae pawb yn gwahodd eu cymdogion draw, neu gallwch ddewis lleoliad sy’n hawdd i bawb. Mae’n ffordd dda o ddefnyddio bwyd a allai fod gennych yn yr oergell neu’r cypyrddau, heb orfod gwneud pryd llawn.

Pan fydd pawb yn dod â rhywbeth at y bwrdd, fe gewch chi bol llawn yn ogystal â chymorth ar eich ffordd i’ch pump y dydd – ond nid dim ond yr amrywiaeth o ffrwythau a llysiau. Mae’r ciniawau hefyd yn cyflwyno’r Pum Ffordd at Les, a nodwyd gan y New Economics Foundation, trwy eich helpu i gysylltu a rhoi cynnig ar bethau newydd, dysgu am eich gilydd a rhoi i’ch gilydd. Pob ffordd brofedig i wneud i ni deimlo'n dda.

 

 

Dewch o hyd i elusen neu grŵp cymunedol sydd angen cogyddion neu bobyddion

Defnyddiwch yr hidlwyr ar Do IT i ddod o hyd i ffyrdd cysylltiedig â bwyd y gallwch chi wirfoddoli. Efallai y bydd eich eglwys leol, canolfannau crefyddol neu gymunedol yn cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau a bod angen help arnoch i weini bwyd i’r henoed, er enghraifft.

 

Ymunwch â grŵp ‘Meetup Foodie’

Mae gan Meetup ystod eang iawn o grwpiau o a sefydlwyd gan bobl sy’n caru bwyd o bobman: rhai sy’n hoff o fwyd lleol, a phobyddion macarŵns a phobyddion canoloesol. Mae meithrin cysylltiadau ag eraill sydd â diddordebau cyffredin yn hwb gwych i'ch hwyliau – ynghyd â rhannu eich creadigaethau coginio gyda ffrindiau a chymdogion! 

 

Gwnewch brydau heb gig

Mae manteision amgylcheddol diet seiliedig ar blanhigion bellach yn cael eu cydnabod yn eang, ond nid oes angen i chi fynd yn llysieuol neu'n fegan i wneud gwahaniaeth. Yn syml, bwyta llai o gig yw un o’r newidiadau mwyaf ystyrlon y gallwn ei wneud i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn ôl adroddiad diweddar gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. Pe bai pawb yn bwyta mwy o ffrwythau a llysiau a llai o gig coch, gallai allyriadau ostwng 29% erbyn 2050*.

Dechreuwch trwy wneud cyfnewidiadau syml, megis defnyddio corbys, ffa a madarch yn lle briwgig eidion. Mae'r grawn a'r llysiau hyn yn wych ar gyfer ychwanegu cigogrwydd at seigiau fel Bolognese a tsili a gall gwneud y switsh arbed arian i chi hefyd.

Rydyn ni wedi casglu cymaint o ryseitiau llysieuol gwych dros y blynyddoedd, dyma rai o’n ffefrynnau – ar eu gorau pan fyddant yn cael eu rhannu:

Tarten Llysiau Rhost, Pesto a Feta Alice Fevronia – gwych ar gyfer bocsys bwyd a phartïon swper

Pwnjabi Choley Tony Sinh (Cyri Ffacbys) - rhad, hwylus a digon i'ch llenwi

Rholiau Selsig Fegan Rosie – di-gig a gellir eu gwneud yn ddi-glwten hefyd

Lapiad Falafel Tatws Melys Miguel – syml, iach a'r falafel symlaf y gallwch chi ei wneud!
Pupurau wedi'u Stwffio â Chwinoa Sbeislyd gyda Hadau Pwmpen Tsili Melys - blasus, maethlon ac yn edrych yn bert hefyd

*Papur Trafodion yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, 2016

 

Sefydlwch bantri neu oergell gymunedol ar eich stryd

Gallwch gael eich ysbrydoli gan yr oergell gymunedol hon yn Frome, Gwlad yr Haf, sy’n rhoi i’r rheini mewn angen ac yn lleihau gwastraff bwyd ar yr un pryd! Neu helpwch eich cymuned i ddod yn gyfarwydd â'u siopa, trwy ymuno, helpu neu ddechrau Pantri Bwyd lleol.

Siop fwyd aelodaeth yw Eich Pantri Lleol, sy'n canolbwyntio ar anghenion cymdogaeth benodol. Mae Pantrïau yn cyfoethogi cymunedau trwy leddfu ergyd costau byw uchel, gan gynnig lle i ddod ynghyd a chael mynediad at fwyd ffres, fforddiadwy ac iach. Ledled y DU, mae 80,000+ o bobl eisoes yn dod o hyd i gyfeillgarwch, bwyd a rhyddid trwy aelodaeth Pantri. Allech chi ymuno â nhw?

Cael paned gyda chymydog

Os ydych chi'n gwybod am rywun a allai fod yn cael trafferth, yn teimlo'n isel neu'n unig, gall estyn allan a rhannu paned o de wneud byd o wahaniaeth. Mae ein ffrindiau yn Reengage yn trefnu te partis ar gyfer pobl hŷn ynysig neu unig. Os ydych chi'n caru pobi ond angen ffrindiau bwyta, edrychwch ar gyfleoedd i ddechrau neu ymuno â the parti yn eich cymdogaeth. Neu os ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n elwa o gacen a chwmni, beth am ddechrau trwy eu cyfeirio nhw?

 

An elderly woman speaking to another woman on chairs.

 

Sefydlwch brosiect cymunedol yn ymwneud â bwyd

Os ydych yn athro blas, yn weithredwr yn erbyn gwastraff bwyd, yn gredwr mewn prynu cynnyrch lleol, yn brwydro dros gynaliadwyedd, yn ceisio dod o hyd i ateb i brinder bwyd, neu eisiau lleihau tlodi bwyd mewn ffordd chwyldroadol, yna ymunwch â'n Rhwydwaith neu fynychwch Wersyll Cymunedol. Mae gennym dîm o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol ledled y DU sy’n barod i’ch helpu i wireddu eich syniadau am brosiectau bwyd – a chronfa o straeon ysbrydoledig i’ch helpu hefyd.

 

Trefnwch ddathliad yn y gymdogaeth

Dewch â’r cymdogion ynghyd, ar unrhyw adeg o’r flwyddyn – am Ginio Mawr, barbeciw, cinio dydd Sul, pryd bwyd Nadolig, rownd derfynol pêl-droed, pen-blwydd, pen-blwydd priodas, neu briodas. Unrhyw esgus i gael bwyta, wedi’r cyfan. Mae gan fwyd bŵer cryf, felly defnyddiwch eich holl egni a’ch brwdfrydedd a rhyddhewch ei ddaioni blasus yn eich cymuned!

 

A bustling Big Lunch scene on a street.

 

 

Chi sy’n penderfynu pa mor gymhleth neu syml yw cael pawb at ei gilydd, felly rhowch gynnig arni a rhowch wybod i ni sut mae pethau’n mynd.

 

Mae gan fwyd bŵer cryf, felly defnyddiwch eich holl egni a’ch brwdfrydedd a rhyddhewch ei ddaioni blasus yn eich cymuned!