19 February 2019

Ganwyd Nureen yn 1984 yn Kingston, Jamaica. Yn 3, symudodd Nureen i Loegr, yn dilyn damwain pan fu golli ei golwg yn ei llygad de. Yn ddigon bodlon cyfaddef ei bod yn hoff o fwyd, mae Nureen wedi bod yn y gegin ers roedd hi'n 4 mlwydd oed. Dywedodd hi 'Hyd yn oed yn blentyn, ro'n i'n hoffi pobi. Rwy'n hoff iawn o fwyd - mae'n fy ngwneud yn hapus!'

Feed Me Good

Er bod ganddi yrfa yn y diwydiant bwyd, roedd rhywbeth ar goll   i Nureen. O ganlyniad, aeth hi ati i greu ei chwmni ei hun Feed Me Good. Fel mam, mae Nureen yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cynnwys yr holl deulu yn y broses goginio. Dywedodd hi 'Rydym yn hyrwyddo ffordd iachus o fyw. Bwyta'n dda, teimlo'n dda, edrych yn dda. Nid ydym yn rhoi'r ffocws ar reoli pwysau, ond yn hytrach ar sut i fyw'n iachus trwy goginio prydau iachus o fwyd adref sy'n faethlon ond hefyd ddim yn rhy gostus.' 

Ers 2016, mae Feed Me Good wedi tyfu o gwmni bach i brosiect llwyddiannus sy'n rhoi'r ffocws ar y gymuned ac yn 2017, bu Nureen greu partneriaeth gyda'r cwmni dodrefn o Sweden, IKEA, fel un o wynebau eu prosiect LIVE LAGOM (LAGOM yw'r Swedeg am ‘yr union swm  cywir’). Nod y prosiect yw cael mwy o bobl i fyw mewn modd cynaliadwy yn eu cartrefi eu hunain, gyda hynny'n amrywio o ailgylchu, lleihau gwastraff bwyd neu dyfu eich cynnyrch eich hun.

Y Cinio Mawr

Cynhaliodd Nureen ei Chinio Mawr cyntaf yn 2018, yn Orpington, Caint.  Cynhaliodd hi un o'i gweithdai i gyd-fynd â'r Cinio Mawr, gan roi cyfle perffaith i'r gymuned ddod ynghyd a bwyta'r bwydydd maethlon roedden nhw wedi dysgu i'w coginio gyda'i gilydd. Dywedodd hi 'Roedd yn ddiwrnod ffantastig. Roedd y plant mor frwdfrydig ac yn fodlon bwyta ffrwythau a llysiau doedden nhw heb eu trio o'r blaen.'

Roedd Cinio Mawr Nureen yn addas i gymdogion ifanc a hŷn gyda phopeth o baentio wynebau a chestyll sboncio i'r plant i ddosbarthiadau coginio i'r oedolion. Dywedodd hi 'Rwy'n cofio meddwl "pam nad ydw i wedi gwneud hyn o'r blaen? Mae'n gymaint o hwyl!'

Mae newyddion da yn lledaenu'n gyflym ac roedd hyn yn bendant yn wir ar gyfer Cinio Mawr Nureen. Dywedodd hi 'roedd teuluoedd yn siarad am y digwyddiad â'u ffrindiau a oedd yn newydd i'r ardal. Dywedon nhw yn ddiweddarach cymaint roedd y Cinio Mawr wedi eu helpu i integreiddio yn eu cymuned newydd ac i ddod i adnabod eu cymdogion. Roeddwn yn hapus iawn i glywed hynny.' 

Os hoffech chi ddod i adnabod eich cymdogion a gwneud ffrindiau, beth am drefnu Cinio Mawr fel Nureen? Gallwch gofrestru am eich pecyn Y Cinio Mawr AM DDIM i'ch helpu i gychwyn arni, yma.

Rwy'n cofio meddwl "pam nad ydw i wedi gwneud hyn o'r blaen? Mae'n gymaint o hwyl!