24 July 2019

Felly, rydych chi wedi cael eich Cinio Mawr ac wedi plygu'r byntin...ond, beth nesaf? Os ydych chi wedi cael blas ar ddod â'ch cymuned at ei gilydd, beth am ymuno â Locality, y rhwydwaith aelodaeth cenedlaethol ar gyfer sefydliadau cymunedol.

Maen nhw'n credu ym mhŵer y gymuned i greu cymdeithas tecach, ac yn cefnogi sefydliadau cymunedol i fod yn gryf ac yn llwyddiannus, i fodloni anghenion lleol ac i annog lleoedd gwell i fyw ac iechyd da.

Cael eich ysbrydoli gan bŵer cymuned

Mae Locality yn gweithio gyda phobl a sefydliadau lleol ledled Lloegr sy'n creu ym mhŵer cymuned ac sydd â phrofiad personol o weld y pethau anhygoel mae cymunedau'n gallu eu gwneud. 

Cymerwch olwg ar rai straeon ysbrydoledig  ar sut mae pobl leol wedi arbed adeiladau, parciau a mannau poblogaidd dan berchnogaeth y cyhoedd rhag cael eu gwerthu at ddibenion preifat. Gallwch wneud yr un peth, y cwbl mae'n ei gymryd yw un cam bach.

Symud pethau ymlaen

Oes gennych chi syniad gwych? Mae'n bwysig cymryd yr amser i ddeall yr hyn rydych chi'n ceisio cyflawni wrth sefydli grŵp neu fudiad cymunedol newydd. Cymerwch olwg ar ganllaw can-wrth-gam defnyddiol Locality ynghyd â'u hadnoddau eraill am ddim i'ch helpu i gael yr elfennau hanfodol yn eu lle i wireddu'ch breuddwydion cymunedol.  

Ar waith

Unwaith bod gennych chi grŵp o bobl gyda'i gilydd yn fwy ffurfiol a'ch bod yn gweithio ar brosiect neu ymgyrch, efallai bydd angen ychydig o gymorth arnoch chi. Dyma le mae rhwydwaith aelodaeth Locality yn ddefnyddiol.  Mae'n cynnwys cannoedd o fudiadau cymunedol sy'n creu mannau lle mae croeso i bawb ac fel aelod byddwch yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, yn cwrdd â'r bobl gywir ac yn ymgyrchu dros newid.

IOs ydych yn delio gyda phroblem anodd, bydd Locality yn eich helpu i ddod o hyd i aelod arall sy'n brofiadol, er mwyn i chi allu osgoi rhwystrau tebyg. Os oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch, gallwch siarad ag arbenigwr Locality. Mae ganddyn nhw gynghorwyr arbenigol ar draws y wlad sy'n ymdrin â phopeth o drefn llywodraethu, marchnata ac ymgysylltiad cymunedol i adnoddau am ddim a digwyddiadau i aelodau yn unig. 

Gyda'n gilydd

Y peth pwysicaf i gofio yw bod dim rhaid i chi wneud y newidiadau hyn ar eich pen eich hun. Mae gan grwpiau eraill lawer i'w rannu ac maen nhw yno i'ch cefnogi chi. Mae gan Locality dros 700 o aelodau ledled y wlad yn helpu pobl yn eu hardal leol - ac yn helpu ei gilydd!

Mae rhwydwaith Locality yn cysylltu mudiadau cymunedol trwy ddigwyddiadau, gan gynnwys Confensiwn blynyddol Locality, a chymunedau ar-lein. Anogir ymweliadau wyneb-yn-wyneb i'ch helpu i 'edrych i fyny ac edrych allan' er mwyn adnabod cyfleoedd a datrysiadau newydd. Mae cyfle i wneud cais am ariannu hyd yn oed... darllenwch am gais grŵp trigolion lleol All Saints Action Network o Fryste i ariannu eu hymweliad i Lerpwl.

Gobeithiwn y gallwch adeiladu ar eich profiad o'r Cinio Mawr a pharhau i ddatgloi pŵer eich cymuned. Ewch ati!