BLAS AR BENWYTHNOS Y CINIO (DIGIDOL) MAWR

Mae wedi bod yn hyfryd clywed am yr holl wahanol ffyrdd yr aeth pobl ati i ddathlu a chysylltu dros benwythnos Y Cinio Mawr ledled y DU, ar-lein ac wyneb yn wyneb. O alwadau Zoom, cwisiau a sesiynau cyd-goginio, i ddosbarthu pecynnau cinio, sgyrsiau ar y stepen drws neu dros baned.  Dyma flas ar sut aeth pobl ati i ddathlu'r Cinio Mawr ar draws y pedair cenedl.

Gogledd Iwerddon

Cynhaliodd Niamh Ginio Fin Nos gyda pherfformiadau gan y digrifwr Wendy Blemmings, y storïwr, Liz Weir a'r cerddor a bardd Conor O’Kane. Roedd yn wych gweld aelodau rhwydwaith Gogledd Iwerddon yn ymuno yn yr hwyl ac i weld pobl yn rhwydweithio yn yr ystafelloedd ymneilltuo rhwng y digwyddiadau. Roedd yna lawer o sgwrsio a chyfle i bawb gwrdd â rhai pobl newydd, sy'n anhygoel.

Roedd Eileen Chan-Hu yn falch iawn o weithio gyda Sanjay GhoshImageNation Ni ar gyfer Cinio Digidol Mawr Gogledd Iwerddon gyda #IndiaToNI.

"Dyma oedd ein Cinio Mawr CRAIC NI cyntaf ac roedd yn wych hyrwyddo amrywiaeth trwy fwyd, diwylliannau a dod â phobl at ei gilydd. Daeth aelodau o'r gymuned Indiaidd trwy ImageNationNi, ein ffrindiau a rhai o hyfforddwyr CRAIC NI at ei gilydd am brofiad diwylliannol gwych.  Diolch i'r storïwr Peter ChandLiz Weir a Magdalena Lena Houston am stori deirieithog yn Pwnjabeg, Saesneg a Ffrangeg!"

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys siantiau Ganesh Slokas (barddoniaeth Sansgrit), barddoniaeth Indiaidd a bu Nitin Sonawane ymuno o Georgia i siarad am ei Daith Heddwch Gandhi, gydag ychydig o ganu a gemau i orffen y diwrnod.

Lloegr

Bu'r Vine Community Centre yn Nottingham ymuno yn Y Cinio Mawr fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr - yn dathlu holl wirfoddolwyr #NottinghamStar sydd wedi bod yn dosbarthu bwyd i bobl agored i niwed dros y misoedd diwethaf. Mae'r Vine Community Centre yn gwasanaethu'r gymuned leol, yn enwedig y sawl yn yr angen fwyaf, yn gwella cydlyniant cymunedol ar draws diwylliannau ac yn anelu at wella bywyd teuluol a chynyddu dysgu a datblygiad cymunedol.

Yn Preston, mae'r Larder yn cefnogi'r symudiad ar gyfer bwyd cynaliadwy yn Sir Gaerhirfryn, gan hyrwyddo bwyd mwy iachus a chynaliadwy i'r cyhoedd a mynd i'r afael â thlodi bwyd. Fe weithion nhw gyda'r Community Gateway Association, a phacio 64 bag o gynhwysion a gafodd eu dosbarthu i denantiaid er mwyn iddynt allu rhoi cynnig ar wneud pitsa gyda'u teuluoedd a'u cymunedau dros benwythnos Y Cinio Mawr.

Roedd pob bag hefyd yn cynnwys cardiau ryseitiau a dolen i fideo ar-lein – am ffordd ffantastig o ddathlu'r Cinio Mawr!

Cymru

Bu Anne Marie a'i grŵp Beaver gynnal eu Cinio Mawr cyntaf yn 2019 ac roeddent yn awyddus i gymryd rhan eto eleni ac er bod rhaid gwneud hynny'n ddigidol, roedden nhw'n gwybod beth i'w wneud. Dywedodd Anne Marie, “Ers y cyfyngiadau symud, rydym wedi bod yn cynnal ein sesiynau wythnosol ar-lein, sydd wedi bod yn wych. Rydym wedi cael helfeydd trysor, sesiynau drymio, ac mae gennym sesiwn cymorth cyntaf ar y gweill hyd yn oed!"

Cynlluniodd Anne Marie eu Cinio Digidol Mawr yn seiliedig ar fwyd, gyda sesiwn ar wneud losin mintys melys. Rhannodd hi restr o'r cynhwysion ymlaen llaw, yna fe drefnodd hi sesiwn ar Zoom i bawb allu eu gwneud gyda'i gilydd. Dywedodd hi, "Bu'r grŵp fwynhau'n fawr ac fe aeth y sesiwn yn dda iawn!"

I Anne Marie, creu'r losin mintys melys oedd y cam cyntaf. Yn ysbryd Y Cinio Mawr, anogodd hi ei grŵp o blant 6-8 mlwydd oed i fynd allan i'w cymunedau lleol ac i rannu eu danteithion melys gyda'u cymdogion. Dywedodd hi, "Roedd ein grŵp yn wych yn rhannu'r losin. Yn ein cymuned mae gennym un dyn sydd wedi dewis byw'n ddigartref. Penderfynodd un bachgen rannu ei losin gydag ef. Roedd yn hyfryd gweld hynny."

Bu Emma, Irene a Sarah yng Nghastell-nedd drefnu, paratoi a dosbarthu te prynhawn fel syrpreis i dros 90 o gartrefi. Dywedodd Emma, "Rydym wedi bod yn gwneud bwyd poeth bob dydd ar gyfer rhyw 20 o bobl, felly roedden nhw'n gwybod ymlaen llaw, ond nid oedd y gwirfoddolwyr a'r aelodau/cefnogwyr eraill yn gwybod - a bod yn onest, nid oedd mwyafrif ein cymuned yn gwybod. Fi, Irene a Sarah. Roedd y te prynhawn yn llwyddiant mawr ac roedd yn atgoffa pobl eu bod ddim ar eu pennau eu hunain a bod pobl yn cofio amdanynt ac yn eu gwerthfawrogi. Cawsom rai dagrau, ond does dim amheuaeth mai dagrau hapus oedden nhw."

Yr Alban

Trefnodd Sophie ei Chinio Mawr cyntaf gyda'i chymdogion yng Nghaeredin, gan gwrdd wyneb yn wyneb ond gan gadw pellter diogel. Dywedodd hi, "Daeth yr haul allan ac roedd yn wych dod i adnabod ein cymdogion yn well." Maen nhw'n edrych ymlaen at allu cael Cinio Mawr 'go iawn' yn y dyfodol!

Bu Jan Kerr yn Lundin Links, Fife, gynnal Cinio Mawr â phellter cymdeithasol ar ei stryd ar y dydd Sul. Fe rannodd hi'r llun hwn hefyd o fagbibydd yn diddanu trigolion o'r ardd!

Ymunwch yn yr hwyl dros yr haf! Gallwch dal i ddod â phobl at ei gilydd am Ginio Mawr a dod i adnabod eich cymdogion - sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn eich ardal chi i gadw'n ddiogel, mae rhagor o wybodaeth yma.

Mae hefyd gennym raglen o weithdai ar-lein am ddim a thrafodaethau'n archwilio pob math o syniadau a themâu, yn ogystal â chyfle am sgwrs dros baned. Cymerwch olwg ar y pethau sydd ar y gweill yma